Rejestr zmian w biuletynie

13.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/314/2018 z dnia 31 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/315/2018 z dnia 31 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/314/2018 z dnia 31 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/312/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/311/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Istebna środków stanowiących fundusz sołecki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/310/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/296/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej w 2018 roku na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/309/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej ośmioklasowych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/308/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Istebna zdnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/2017 RadyGminy Istebna z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej zasad udzielania irozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęćdydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którympowierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego,obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobuokreślenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dlanauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowymwymiarze godzin."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/306/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/305/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna w 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/304/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Istebna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji rewizyjnej 12 kwietnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa 3 Generatorów van de Graaffa dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa 3 Generatorów van de Graaffa dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 uPzp"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ po modyfikacji z dnia 12 kwietnia 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 12 kwietnia 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana treści SIWZ z 12 kwietnia 2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ po modyfikacji z dnia 12 kwietnia 2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia "
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa 8 ekranów na statywie dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa 8 ekranów na statywie dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania "
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego: "Łączymy pokolenia"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego: "Razem dla piłkarskiej młodzieży"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXXVII/305/2018 Rady Gminy Istebna zdnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nadzwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt naterenie Gminy Istebna w 2018 roku.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXXVII/304/2018 Rady Gminy Istebna zdnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Istebna na okręgiwyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnychwybieranych w każdym okręgu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXVII/305/2018 Rady Gminy Istebna zdnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nadzwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt naterenie Gminy Istebna w 2018 roku."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXVII/304/2018 Rady Gminy Istebna zdnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Istebna na okręgiwyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnychwybieranych w każdym okręgu."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.29.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.29.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MX-M350N_20180410_144400.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.43.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.42.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 kwietnia marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały rady Gminy istebna w sprawie zmian budzetu Gminy Istebna na rok 2018, podjętej na sesji w dniu 30 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.40.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrytacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.39.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w GI w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa 3 dygestoriów dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa 3 dygestoriów dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Wyborze Oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 13 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 13 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 13 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.26.2018 WójtaGminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr13 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej , Gminnego Przedszkola wIstebnej" na "Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 13 do projektuorganizacyjnego ZSP w Istebnej ."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 13 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.37.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.36.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały rady Gminy istebna w sprawie zmian budzetu Gminy Istebna na rok 2018, podjętej na sesji w dniu 15 marca 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.34.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.33.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.32.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złozonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna w roku 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.31.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.29.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.28.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy Istebna i jednostek organizacyjnych Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 13 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej , Gminnego Przedszkola w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.24.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie waloryzacji stawki czynszu za najem lokali przeznaczonych na cele kulturalno-edukacyjne w budynku 1549 ( Dom Trzech Narodów)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.23.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Istebna zdnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieliorganizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. pkt1 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie dokomisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert narealizację zadań publicznych Gminy Istebna na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy istebna w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy istebna w roku 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MX-M350N_20180410_131408.pdf"

09.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Wójta Gminy Istebna z wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia i sprawozdaniem z GOKPITiBP oraz opinią RIO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Wójta Gminy Istebna z wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia i sprawozdaniem z GOKPITiBP oraz opinią RIO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawieopinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Istebna sprawozdaniu zwykonania budżetu za 2017 rok"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna