Rejestr zmian w biuletynie

12.04.2017

Dotyczy dokumentu:
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ISTEBNA W 2016 ROKU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacji o wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z XXIV SESJI z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z XXVI SESJI z dnia 15.02.2017Rr.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły 2014-2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXVI Sesja Rady Gminy Istebna - 15 luty 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.50.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organzacjom pozarządowymi innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartegokonkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Istebna w 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
/ Zarządzenie Nr 0050.49.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.48.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.48.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.48.2017 WójtaGminy Istebna z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia planufinansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy doUchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna narok 2017." na "Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.48.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.46.2017 WójtaGminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planufinansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy doUchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 doprojektu organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie" na "Zarządzenie Nr0050.47.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do projektu organizacyjnego SP nr 1 wKoniakowie"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.48.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.46.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy do Uchwały Rady Gminy istebna w sprawie zmian budżetu Gminy istebna na rok 2017, podjetej na sesji w dniu 31 marca 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.45.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.44.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenie Nr 0050.25.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniajacego Zarządzenie nr 0050.174.2016 Wójta gminy istebna z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Gminy i Urzędu Gminy na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.43.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.42.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowana wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.41.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.40.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego SP nr 2 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.39.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/230/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawienie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Istebna na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/229/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie zbycia nieruchomości bez przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/226/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/225/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017 – 2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/224/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Istebna na lata 2017-2021.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/223/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/220/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie wyrażenia zgody na najem części działki na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/219/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna w 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna