Rejestr zmian w biuletynie

06.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.140.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.139.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 wrzesnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego SP Nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.138.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego SP Nr 2 w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.137.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej, Gminnego Przedszkola w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
/ Zarządzenie Nr 0050.136.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.135.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.134.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017,podjętej na sesji w dniu 26 wrzesnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.133.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.132.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora SP Nr 2 w Jaworzynce w przypadku jego nieobecności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.131.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora SP Nr 2 w Koniakowie w przypadku jego nieobecności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.130.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.129.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.128.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.127.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 13 października 2017r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXII/269/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXII/268/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXII/267/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXII/266/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tych planach oraz ich zatwierdzania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXII/265/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Istebna dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXII/264/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXII/263/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXII/262/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXII/261/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 oraz zwolnień od tego podatku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXII/260/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXII/259/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXI/258/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/269/2017 Rady Gminy Istebna z dnia26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok2017."
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/268/2017 Rady Gminy Istebna z dnia26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwaleniaWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025 "
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/267/2017 Rady Gminy Istebna z dnia26 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania WójtaGminy."
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/266/2017 Rady Gminy Istebna z dnia26 września 2017 r. w sprawie określenia samorządowych jednostekbudżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródełdochodów, przeznaczenia dochodów oraz sposobu i trybu sporządzaniaplanu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywaniazmian w tych planach oraz ich zatwierdzania."
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/265/2017 Rady Gminy Istebna z dnia26 września 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania oudzielenie dotacji z budżetu Gminy Istebna dla podmiotówniezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających wcelu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposoburozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego."
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/264/2017 Rady Gminy Istebna z dnia26 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybufinansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna."
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/263/2017 Rady Gminy Istebna z dnia26 września 2017 r. w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki2017."
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/262/2017 Rady Gminy Istebna z dnia26 września 2017 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/261/2017 Rady Gminy Istebna z dnia26 września 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku odnieruchomości na rok 2018 oraz zwolnień od tego podatku."
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/260/2017 Rady Gminy Istebna z dnia26 września 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/259/2017 Rady Gminy Istebna z dnia26 września 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 25 września 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 25 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 do uchwały w sprawie określeniasamorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody nawydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia dochodów orazsposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatkównimi finansowanych, dokonywania zmian w tych planach oraz ichzatwierdzania."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 25 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 do uchwały w sprawie określenia trybupostępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Istebna dlapodmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych iniedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niżokreślone w ustawie o działalności pożytku publicznego i owolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroliwykonania zleconego zadania."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 25 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 do uchwały w sprawie określeniawarunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie GminyIstebna."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 25 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 do uchwały w sprawie wysokości stawekpodatku od nieruchomości na rok 2018 oraz zwolnień od tego podatku."
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 040S Legiery – Pańska Łąka we wsi Koniaków w km 0+700 - 0+745
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 040S Legiery – Pańska Łąka we wsi Koniaków w km 0+700 - 0+745
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna