Rejestr zmian w biuletynie

26.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skonsolidowany bilans jednostki samorząduterytorialnego Gmina Istebna sporządzony na dzień 31.12.2016r. "

24.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Istebna Z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 maja 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków UG do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2017, podjętej na sesji w dniu 19 maja 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.61.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/182/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz zasad kontoli zarządczej w zakresie gospodarkifinansowej obowiązującej w UG w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/182/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz zasad kontoli zarządczej w zakresie gospodarkifinansowej obowiązującej w UG w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/182/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz zasad kontoli zarządczej w zakresie gospodarkifinansowej obowiązującej w UG w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Istebna zdnia 10 maja 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/182/2010Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzeniadokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz zasad kontolizarządczej w zakresie gospodarkifinansowej obowiązującej w UG wIstebnej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/182/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz zasad kontoli zarządczej w zakresie gospodarkifinansowej obowiązującej w UG w Istebnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Istebnaz dnia 10 maja 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/182/2010Wójta Gminy istebna z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zarządzenianr 0121/182/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2010 roku wsprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości orazzasad kontoli zarządczej w zakresie gospodarkifinansowejobowiązującej w UG w Istebnej
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/182/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz zasad kontoli zarządczej w zakresie gospodarkifinansowej obowiązującej w UG w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXVII sesji rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/244/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Istebna oraz ustalenie opłaty abonamentowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/243/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Istebna na lata 2017-2021.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/242/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej w wysokości 39.360,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 32 + 148”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/241/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Śląskiego pn. „ Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 32 + 148”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/240/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Śląskiego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid – Jaworzynka Krzyżowa”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/239/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/238/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/237/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/236/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/235/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/234/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Istebna za rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/233/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Istebna zdnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdaniafinansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystyczneji Biblioteki Publicznej w Istebnej."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXVIII/233/2017 Rady Gminy Istebna zdnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowegoza 2016 rok.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Istebna zdnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdaniafinansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystyczneji Biblioteki Publicznej w Istebnej.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna