Rejestr zmian w biuletynie

09.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp "

08.03.2018

Dotyczy dokumentu:
XXXVI Sesja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Informacja Wójta Gminy Istebna dotyczącejrealizacji art. 37 ust 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym za okres od 24.01.2017 r. do 02.03.2018r."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeńnauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołachprowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu GminyIstebna na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawieuchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 -2030."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia wbudżecie Gminy Istebna środków stanowiących fundusz sołecki. "
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NrXXXVI/296/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawieprzyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej w 2018 roku namodernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramachprogramu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata2017-2022."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriówrekrutacji do klasy pierwszej ośmioklasowych szkół podstawowych, dlaktórych organem prowadzącym jest Gmina Istebna."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriówrekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkolepodstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NrXXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącejzasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowegowymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczychnauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustaleniatygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KartaNauczyciela oraz sposobu określenia tygodniowego, obowiązkowegowymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia oróżnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania irozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznychinnych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzaniakontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresudanych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i wrozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbiedzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków,uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, oraz terminu i sposoburozliczania wykorzystania dotacji."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programuopieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Istebna w 2018 roku."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Istebnana okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnychwybieranych w każdym okręgu."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opiniowanie raportu z wykonania Gminnego ProgramuPrzeciwdziałania Narkomanii za rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad Komisji 13.03.2018"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna