Rejestr zmian w biuletynie

06.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.140.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.139.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 wrzesnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego SP Nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.138.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego SP Nr 2 w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.137.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej, Gminnego Przedszkola w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
/ Zarządzenie Nr 0050.136.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.135.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.134.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017,podjętej na sesji w dniu 26 wrzesnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.133.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.132.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora SP Nr 2 w Jaworzynce w przypadku jego nieobecności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.131.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora SP Nr 2 w Koniakowie w przypadku jego nieobecności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.130.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.129.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.128.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.127.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 13 października 2017r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXII/269/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXII/268/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXII/267/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXII/266/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tych planach oraz ich zatwierdzania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXII/265/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Istebna dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXII/264/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXII/263/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXII/262/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXII/261/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 oraz zwolnień od tego podatku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXII/260/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXII/259/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXI/258/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/269/2017 Rady Gminy Istebna z dnia26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok2017."
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/268/2017 Rady Gminy Istebna z dnia26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwaleniaWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025 "
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/267/2017 Rady Gminy Istebna z dnia26 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania WójtaGminy."
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/266/2017 Rady Gminy Istebna z dnia26 września 2017 r. w sprawie określenia samorządowych jednostekbudżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródełdochodów, przeznaczenia dochodów oraz sposobu i trybu sporządzaniaplanu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywaniazmian w tych planach oraz ich zatwierdzania."
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/265/2017 Rady Gminy Istebna z dnia26 września 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania oudzielenie dotacji z budżetu Gminy Istebna dla podmiotówniezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających wcelu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposoburozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego."
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/264/2017 Rady Gminy Istebna z dnia26 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybufinansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna."
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/263/2017 Rady Gminy Istebna z dnia26 września 2017 r. w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki2017."
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/262/2017 Rady Gminy Istebna z dnia26 września 2017 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/261/2017 Rady Gminy Istebna z dnia26 września 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku odnieruchomości na rok 2018 oraz zwolnień od tego podatku."
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/260/2017 Rady Gminy Istebna z dnia26 września 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/259/2017 Rady Gminy Istebna z dnia26 września 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 25 września 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 25 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 do uchwały w sprawie określeniasamorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody nawydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia dochodów orazsposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatkównimi finansowanych, dokonywania zmian w tych planach oraz ichzatwierdzania."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 25 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 do uchwały w sprawie określenia trybupostępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Istebna dlapodmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych iniedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niżokreślone w ustawie o działalności pożytku publicznego i owolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroliwykonania zleconego zadania."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 25 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 do uchwały w sprawie określeniawarunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie GminyIstebna."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 25 września 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 2 do uchwały w sprawie wysokości stawekpodatku od nieruchomości na rok 2018 oraz zwolnień od tego podatku."
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 040S Legiery – Pańska Łąka we wsi Koniaków w km 0+700 - 0+745
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 617 040S Legiery – Pańska Łąka we wsi Koniaków w km 0+700 - 0+745
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna