Rejestr zmian w biuletynie

07.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacji o wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z XXIV SESJI z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z XXVI SESJI z dnia 15.02.2017Rr.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły 2014-2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXVI Sesja Rady Gminy Istebna - 15 luty 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.50.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organzacjom pozarządowymi innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartegokonkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Istebna w 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
/ Zarządzenie Nr 0050.49.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.48.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.48.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.48.2017 WójtaGminy Istebna z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia planufinansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy doUchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna narok 2017." na "Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.48.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.46.2017 WójtaGminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planufinansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy doUchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 doprojektu organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie" na "Zarządzenie Nr0050.47.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do projektu organizacyjnego SP nr 1 wKoniakowie"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.48.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.46.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy do Uchwały Rady Gminy istebna w sprawie zmian budżetu Gminy istebna na rok 2017, podjetej na sesji w dniu 31 marca 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.45.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.44.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenie Nr 0050.25.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniajacego Zarządzenie nr 0050.174.2016 Wójta gminy istebna z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Gminy i Urzędu Gminy na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.43.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.42.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowana wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.41.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.40.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego SP nr 2 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.39.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/230/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawienie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Istebna na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/229/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie zbycia nieruchomości bez przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/226/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/225/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017 – 2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/224/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Istebna na lata 2017-2021.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/223/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/220/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie wyrażenia zgody na najem części działki na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/219/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna w 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "JEDZ"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki "
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna przeznaczonych do oddania w najem w trybie bez przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna przeznaczonych do oddania w najem w trybie bez przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz najem bez przetargu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna przeznaczonych do oddania w najem w trybie bez przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna przeznaczonych do oddania w najem w trybie bez przetargu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wykaz najem bez przetargu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna przeznaczonych do oddania w najem w trybie bez przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna przeznaczonych do oddania w najem w trybie bez przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Wójta Gminy Istebna z wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia i sprawozdaniem z GOKPITiBP oraz opinią RIO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna