Rejestr zmian w biuletynie

24.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Istebna Z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 maja 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków UG do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2017, podjętej na sesji w dniu 19 maja 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.61.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/182/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz zasad kontoli zarządczej w zakresie gospodarkifinansowej obowiązującej w UG w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/182/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz zasad kontoli zarządczej w zakresie gospodarkifinansowej obowiązującej w UG w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/182/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz zasad kontoli zarządczej w zakresie gospodarkifinansowej obowiązującej w UG w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Istebna zdnia 10 maja 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/182/2010Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzeniadokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz zasad kontolizarządczej w zakresie gospodarkifinansowej obowiązującej w UG wIstebnej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/182/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz zasad kontoli zarządczej w zakresie gospodarkifinansowej obowiązującej w UG w Istebnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Istebnaz dnia 10 maja 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/182/2010Wójta Gminy istebna z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zarządzenianr 0121/182/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2010 roku wsprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości orazzasad kontoli zarządczej w zakresie gospodarkifinansowejobowiązującej w UG w Istebnej
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/182/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz zasad kontoli zarządczej w zakresie gospodarkifinansowej obowiązującej w UG w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXVII sesji rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/244/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Istebna oraz ustalenie opłaty abonamentowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/243/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Istebna na lata 2017-2021.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/242/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej w wysokości 39.360,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 32 + 148”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/241/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Śląskiego pn. „ Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 32 + 148”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/240/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Śląskiego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid – Jaworzynka Krzyżowa”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/239/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/238/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/237/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/236/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/235/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/234/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Istebna za rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/233/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Istebna zdnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdaniafinansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystyczneji Biblioteki Publicznej w Istebnej."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXVIII/233/2017 Rady Gminy Istebna zdnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowegoza 2016 rok.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Istebna zdnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdaniafinansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystyczneji Biblioteki Publicznej w Istebnej.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: " Organizacja wyjazdu na Mistrzostwa Polski Juniorek U-19 w Piłce Nożnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego: " Festiwal Kolarski w Istebnej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "statut_zmiana_2_2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "statut_zmiana_1_2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "struktura organizacyjna 2015.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Dotyczy dokumentu:
Podstawa prawna działalności GOPS Istebna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy pracowników GOPS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stypendia socjalne - informacje
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie wychowawcze - informacje
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Za życiem - informacje
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Fundusz alimentacyjny - informacje
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenia rodzinne - informacje
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

18.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze bez przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze bez przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze bez przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna