wersja do wydruku Piotr Gazurek 07.07.2003 14:29

Regulamin Organizacyjny

R E G U L A M I N    O R G A N I Z A C Y J N Y

U R Z Ę D U   G M I N Y   I S T E B N A

I.          POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Urząd Gminy, zwany dalej Urzędem realizuje zadania:

1.Własne gminy wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16, poz. 95 ze zmianami/.

           

2.Zlecone przez organy administracji rządowej.

3.Wynikające z innych ustaw szczególnych.

§ 2

Urząd Gminy Istebna działa na podstawie:

1.Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym

/Dz. U. Nr 16, poz. 95 ze zmianami/.

2.Statutu Gminy.

3.Niniejszego regulaminu.

§ 3

1.Urząd Gminy jest aparatem wykonawczym Zarządu Gminy działającym

zgodnie z jego decyzjami i wytycznymi.

           

2.Kierownikiem Urzędu jest Wójt.   

§ 4

Siedzibą Urzędu jest wieś Istebna.

                       

§ 5

W skład Urzędu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

           

1.  Referat Społeczno – Administracyjny       - symbol S.A.

2.  Referat Finansowy                         - symbol FN

3.  Referat Gospodarczy i Rolnictwa           - symbol GR

4.  Urząd Stanu Cywilnego                     - symbol USC

5.  Referat Usług Komunalnych                 - symbol UK

§ 6

Zadania Urzędu wykonywane są również przy pomocy jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie Gminy, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

II.        ZASADY WYKONYWANIA FUNKCJI KIEROWNICZYCH

§ 7

1.Wójt kieruje całokształtem działalności Urzędu przy pomocy

               Sekretarza Gminy.

3.Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do

wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem zatrudniania i zwalniania.

§ 8

1.Wykonując wyznaczone przez Wójta zadania Sekretarz Gminy      

Zapewnia w powierzonym zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań gminy, a w szczególności nadzoruje pracę referatów zgodnie z podziałem kompetencji.                                                                                                   

2.W czasie nieobecności Wójta zastępuje go Zastępca Wójta, zaś w razie   

ich nieobecności Sekretarz Gminy.

§ 9

Sekretarz Gminy w zakresie powierzonych spraw przez Wójta zapewnia w szczególności:

- należyte i terminowe załatwianie spraw,

- organizację kontroli wewnętrznej,                                                              

- organizację pracy Rady Gminy i jej Komicji oraz Zarządu Gminy,                 - prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy w Urzędzie,                             

- prowadzenie spraw związanych z planowaniem pracy,

- prowadzenie szkoleń pracowników oraz wdrażanie nowych metod organizacji pracy,

- prowadzenie spraw związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Wójta,    

uroczystościami państwowymi i kontaktami zewnętrznymi,

- kierowaniem obiegiem dokumentów i pism kierowanych do Wójta i Urzędu,

- przekazywanie do realizacji właściwym referatom zadań Wójta wynikających z ustaw,

rozporządzeń i uchwał Rady,

- sprawną organizację wewnętrzną Urzędu. 

§ 10

W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1.   Kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego, pełniący jednocześnie funkcję

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

2.Kierownik Referatu Finansowego pełniący równocześnie funkcję Skarbnika Gminy.

3.Kierownik Referatu Gospodarczego i Rolnictwa.

4.Kierownik Referatu Usług Komunalnych.

§ 11

Podział kompetencji pomiędzy Wójta i Sekretarza Gminy w zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi Radzie Gminy.

1.Wójt Gminy bezpośrednio nadzoruje:

- Referat Finansowy,

- Referat Gospodarczy i Rolnictwa,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

               - Przedszkola,

               - Referat Usług Komunalnych

2.Sekretarz Gminy nadzoruje:

- Referat Społeczno-Administracyjny,

               - Gminny Ośrodek Kultury – Bibliotekę Publiczną w Istebnej.                

III.       OBOWIĄZKI  PRACOWNIKÓW  URZĘDU  WOBEC  RADY  GMINY,

KOMISJI  I  RADNYCH  ORAZ  ZARZĄDU  GMINY

                                                                                                     

§ 12

1.Na sesjach Rady Gminy biorą udział Wójt i Sekretarz Gminy.

2.Na posiedzeniach Komisji Rady Gminy winni brać udział kierownicy referatów

właściwych ze względu na przedmiot obrad.

3.W posiedzeniach Zarządu Gminy biorą udział pracownicy Urzędu wyznaczeni przez

Wójta w zależności od tematyki posiedzeń.

§ 13

1.Kierownicy referatów opracowują materiały i przygotowują projekty uchwał

dla potrzeb Rady Gminy i Zarządu pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym.

2.Materiały te powinny być opracowywane w sposób pozwalający na wszechstronną

analizę zagadnień, ich ocenę oraz ustalenie właściwych kierunków i środków dalszego działania.

3.Kierownicy referatów odpowiadają za jakość, odpowiednie i terminowe

opracowywanie materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia na sesjach, Komisjach

i Zarządu.

4.Wszystkie materiały przekazywane organom gminy podpisuje Wójt lub w zastępstwie

Sekretarz Gminy.

5.Przekazywanie materiałów dla organów Rady Gminy następuje za pośrednictwem

Sekretarza Gminy.

6.Odpowiedzi na wnioski Radnych, interpelacje i wnioski Komisji, a także informacje

z realizacji uchwał podpisuje Wójt.

IV.       OBOWIĄZKI  KIEROWNIKÓW  REFERATÓW

§ 14

1. Do obowiązków kierownika referatu należą w szczególności:

1/ kierowanie działalnością referatu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Wytycznymi Rady Gminy i Wójta,

2/ ustalanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy,

3/ nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem

spraw przez pracowników,

4/ uczestniczenie w naradach kierownictwa Urzędu,

5/ prowadzenie kontroli wewnętrznej w referacie oraz zewnętrznej w granicach

uprawnień.

3.Jeżeli kierownik referatu nie może pełnić obowiązków z powodu choroby lub innych

Przyczyn, zakres zastępstwa sprawowanego przez wyznaczonego pracownika rozciąga się na wszystkie czynności należące do kierownika referatu.

§ 15

1.Kierownicy referatów ustalają szczegółowe zakresy czynności dla pracowników

Referatów na poszczególnych stanowiskach pracy, w których określają obowiązki,

uprawnienia i zakres odpowiedzialności pracowników.

Zakresy czynności podpisuje Wójt.

2.Zmiany do zakresów czynności dokonuje się w formie aneksów.

3.Szczegółowe zakresy czynności dla kierowników referatów ustala Wójt.

         

V.  ZASADY  POSTĘPOWANIA  PRZY  OPRACOWYWANIU PROJEKTÓW  AKTÓW  PRAWNYCH

§ 16

1.Projektami aktów prawnych proponowanych do rozpatrzenia Radzie Gminy

i Zarządowi są projekty uchwał i zarządzeń porządkowych.

2.Projektami aktów prawnych Wójta w rozumieniu regulaminu są projekty:

- zarządzeń porządkowych wewnętrznych,

- decyzji.

§ 17

1.Każdy projekt uchwały Rady Gminy, Zarządu, aktu prawnego Wójta winien zawierać:

a/tytuł,

b/podstawę prawną,

c/treść

2.Akty prawne przeznaczone do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

powinny być sporządzane w trzech egzemplarzach.                                

§ 18

1.Kopię projektu aktu parafuje kierownik referatu.

2.Projekt aktu prawnego powinien być zaopiniowany przez radcę prawnego.

§ 19

1.Po podjęciu uchwały przez Radę Gminy i podpisaniu przez Przewodniczącego Rady

uchwałę wpisuje się do rejestru uchwał.

Rejestr prowadzi Referat Społeczno – Administracyjny.

2.Po zarejestrowaniu aktów prawnych Rady Gminy, Zarządu oraz Wójta należy je

dostarczyć po jednym egzemplarzu właściwemu kierownikowi referatu.

3.Akty prawne Wójta podlegają rejestracji po ich podpisaniu.

§ 20

Kierownicy referatów zobowiązani do wykonania aktu prawnego winni podjąć wszelkie

niezbędne czynności mające na celu zapewnienie pełnej realizacji zadań wynikających

z aktów i są odpowiedzialni za jego wykonanie.

VI. SKREŚLONY

VII. ZAKRESY  DZIAŁANIA   JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH  URZĘDU

§ 26

1.Zadania wspólne dla wszystkich jednostek.

Do wspólnych zadań jednostek organizacyjnych należą w szczególności:

1/  koordynowanie i stymulowanie procesów społeczno-gospodarczego rozwoju gminy,

2/  zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań gminy,

3/  organizowanie wykonywania zadań określonych w aktach prawnych oraz aktach prawnych

     Rady Gminy i Zarządu,

4/  przygotowywanie niezbędnych materiałów i wykonywanie czynności organizacyjnych

     związanych ze współdziałaniem z jednostkami gospodarczymi innych branż,

5/  prowadzenie postępowania administracyjnego i podejmowanie decyzji w sprawach     

     indywidualnych z zakresu administracji samorządowej i rządowej w zakresie zadań

     zleconych,

6/  zapewnianie wykorzystania ustaleń prokuratorskiej i sądowej kontroli przestrzegania prawa,

7/  rozpatrywanie interpelacji i wniosków Posłów na Sejm RP i Radnych Rady Gminy,

     postulatów  ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia,

8/  współdziałanie z organizacjami społecznymi i politycznymi,

9/  przygotowywanie dla potrzeb Wójta oraz w celu przedstawienia Radzie Gminy i Zarządowi

     projektów sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji,

10/sprawy obronności kraju, w tym obrony cywilnej oraz ochrony przeciwpożarowej w

     zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,

11/organizowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu ochrony tajemnicy państwowej

     i służbowej,

12/współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej,

13/podejmowanie działań związanych z ochroną przed powodzią,

14/organizowanie i koordynowanie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,

15/opracowywanie z zakresu działania referatów programów czynów społecznych

     i nadzorowanie ich realizacji,

16/rozpatrywanie skarg, wniosków, listów i interwencji kierowanych do Wójta i referatów,

badanie ich zasadności, analizowanie źródła i przyczyn ich powstawania, podejmowanie

operatywnych działań zapewniających należyte i terminowe załatwianie skarg,

przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień oraz opracowywanie niezbędnych

informacji o załatwianiu skarg i wniosków,

17/reagowanie na krytykę prasową i wykorzystywanie jej dla doskonalenia pracy referatu,

18/wykonywanie zadań wynikających z pragmatyki służbowej i przepisów wykonawczych

należących do właściwości kierowników referatów,

19/wykonywanie na polecenie Wójta innych zadań w sprawach należących do jego

kompetencji i kompetencji organów Rady,

20/współudział w opracowywaniu i aktualizacji planu OC,

21/składanie propozycji do koordynowania przedsięwzięć w zakresie integracji sił

do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych

i zagrożeń środowiska,

22/stosowanie i wykonywanie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy

o ochronie informacji niejawnych.

2. Szczegółowe zakresy działania referatów.

§ 27

 

REFERAT  SPOŁECZNO – ADMINISTRACYJNY

Pracą referatu kieruje kierownik.

Do zadań referatu należą sprawy organizacyjne, kancelaryjne, spraw kadrowych, obsługi

prawnej, spraw obronnych, obrony cywilnej, spraw obywatelskich, działalności gospodarczej,

przeciwdziałania alkoholizmowi, Urzędu Stanu Cywilnego, informatyki, ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa informacji.

A.        A.W zakresie spraw organizacyjnych:

1/ organizowanie, przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków, listów

    i interwencji obywateli – prowadzenie rejestru oraz opracowywanie zbiorczych informacji,

    analiz i sprawozdań w tym zakresie,

2/ prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Gminy, Komisji, Zarządu.

    Prowadzenie rejestrów:

     - uchwał Rady i Zarządu,

     - wniosków i opinii Komisji Rady,                             

     - interpelacji i wniosków Radnych,

3/ prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników i członków kolegium.

B. W zakresie spraw kadrowych:

1/  prowadzenie spraw kadrowych Wójta, Sekretarza Gminy oraz pozostałych pracowników

     Urzędu, a także pracowników jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie

     Gminy,

2/  organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i

     ocen kwalifikacyjnych pracowników,

3/  prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników, aktualizowanie systemu

     „Magister”, opracowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych, medali,

     odznak wojewódzkich i resortowych,

4/  prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem ryczałtów na samochody prywatne

     wykorzystywane do celów służbowych.

C.  W zakresie obsługi prawnej i spraw ogólnych:

1/  opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych, zarządzeń oraz

     projektów uchwał  kierowanych pod obrady Rady Gminy,

2/  obsługi prawnej Wójta i doradztwa prawnego na rzecz Urzędu jak również prowadzenie

     spraw zastępstwa sądowego,

3/  nadzoru nad stosowaniem przepisów kpa w referatach Urzędu

4/  opiniowanie projektów umów i porozumień,

5/  wydawanie opinii prawnych w różnych sprawach prowadzonych przez referaty,

6/  prowadzenie i aktualizowanie zbiorów przepisów prawnych powszechnie obowiązujących

     oraz rejestrów aktów prawnych wydawanych przez Radę Gminy, Zarząd i Wójta,

7/  prowadzenie kancelarii ogólnej i powielarni,

8/  prowadzenie archiwum zakładowego oraz współdziałanie w tym zakresie z Archiwum

     Państwowym,

9/  zamawianie i prowadzenie ewidencji pieczątek i pieczęci,

10/obsługa telexu oraz stacji radiotelefonicznej Urzędu,

11/planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego, środki trwałe,

     przedmioty nietrwałe, materiały biurowe oraz konserwacje inwentarza biurowego        

     i nadzór nad gospodarką maszynami,                                                                    

12/nadzór nad utrzymywaniem czystości i porządku w obiektach administracyjnych

     Urzędu,

13/nadzór nad zabezpieczeniem budynków przed kradzieżą, pożarami itp.,

14/prowadzenie okresowych, społecznych przeglądów warunków pracy,

15/prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp i p.poż.,

D.        w zakresie działalności gospodarczej i przeciwdziałania alkoholizmowi:

1/  prowadzenie całości spraw związanych z ewidencjonowaniem działalności gospodarczej

2/  prowadzenie spraw dotyczących dni i godzin otwierania i zamykania placówek oraz

     zakładów handlowych, usługowych i gastronomicznych,

3/  realizacja postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

     alkoholizmowi, a w szczególności:

     -przygotowywanie projektów uchwał w zakresie ustalania zasad wydawania i cofania

      zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych,

     -wydawanie zezwoleń i decyzji o cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

      zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę.

E.  w zakresie oświaty        

1/  prowadzenie nadzoru i koordynacja działalności przedszkoli

     -prowadzenie całokształtu zadań w tym zakresie,

2/  wykonywanie zadań organu nadzorującego w zakresie stosunku pracy nauczycieli

     przedszkoli.

F.  w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej, a także spraw wojskowych:

1/  kierowanie i koordynowanie całokształtu spraw obrony cywilnej w gminie poprzez:

a)         planowanie przedsięwzięć obrony cywilnej (roczne i wieloletnie), oraz przekazywanie

            tych zadań do realizacji instytucjom i podmiotom gospodarczym, 

b)         opracowywanie i ciągła aktualizacja planu obrony cywilnej gminy, a także nadzór

nad opracowaniem tychże planów w podmiotach gospodarczych i instytucjach,

c)         przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania

oraz systemu wczesnego ostrzegania,

d)         planowanie oraz przygotowanie formacji obrony cywilnej,

e)         organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia

w zakresie powszechnej samoobrony,

f)          planowanie oraz realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych,

g)         składanie propozycji w zakresie koordynowania przedsięwzięć w zakresie integracji

sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków

klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

h)         prowadzenie działalności kontrolnej.

2/  wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych wynikających z ustawy z dnia

     21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony PRL /Dz. U z 1988r. nr 30

     poz.207 z późniejszymi zmianami/,

3/  prowadzenie rejestracji przedpoborowych połączonej z przeglądem lekarskim i prowadzenie

     dokumentacji w tym zakresie,

4/  udział w przygotowywaniu poboru, współdziałanie z Rejonową Komisją Poborową,

5/  dokonywanie kontroli w zakładach pracy i szkołach w zakresie prowadzenia ewidencji

     osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej,

6/  przyjmowanie i kompletowanie podań o udzielanie poborowym, żołnierzom odraczania

     lub zwalniania z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,

     prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz uznawanie za jedynego żywiciela rodziny,

7/  uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb sił zbrojnych i obrony cywilnej,

     przekazywanych przez organy wojskowe i obrony cywilnej.

                                                                 

G. w zakresie spraw obywatelskich

1/  zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności:

     -wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

     -prowadzenie ewidencji ludności,

     -wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania.

2/  współpraca z Rządowym Centrum Informacyjnym „PESEL” oraz wojskowymi

     komendami uzupełnień,

3/  wydawanie zezwoleń na zgromadzenia, zbiórki i zabawy publiczne.

H. w zakresie zdrowia i opieki społecznej:

1/  współdziałania z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie przyznawania

     pomocy ze środków na opiekę,

2/  współdziałanie ze społeczną służbą zdrowia w zakresie zwalczania chorób zakaźnych

     i alkoholizmu,

3/  współdziałanie z placówkami służby zdrowia.

I.  w zakresie właściwości Urzędu Stanu Cywilnego:

a/  w zakresie spraw zleconych:

     1/   rejestracja akt stanu cywilnego,

     2/   przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,

     3/   przyjmowaniu oświadczeń o nadaniu nazwiska męża matki dziecku, którego ojciec jest

           nieznany lub nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa,

     4/   przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,

     5/   przyjmowaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

     6/   wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa w innej miejscowości,

     7/   wydawanie zezwoleń skracających oczekiwanie na zawarcie związku małżeńskiego,

     8/   przyjmowanie oświadczeń o powrocie rozwiedzionej kobiety do poprzedniego nazwiska

     9/   przyjmowanie oświadczeń o nazwisku, które nosić będą małżonkowie po zawarciu

           małżeństwa, a w wypadku, gdy żona zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko, albo

           dodaje do niego nazwisko męża oświadczenie małżonków o nazwisku dzieci

           zrodzonych z tego małżeństwa,

    10/  sporządzanie akt urodzeń, małżeństw, zgonów, które zaistniały za granicą i nie zostały

           zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego,

    11/  odtwarzanie i ustalanie treści aktu stanu cywilnego,

    12/  unieważnianie jednego lub dwu aktów stwierdzających to samo zdarzenie,

    13/  uzupełnianie treści akt nie zawierających wszystkich danych,

    14/  prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,

    15/  wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

    16/  wpisywanie akt urodzeń, małżeństw i zgonów sporządzanych za granicą,

    17/  dokonywanie wzmianek i przypisków na podstawie orzeczeń sądów i instytucji obcych

           władz,

    18/  wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

    19/  prowadzenie akt zbiorowych do poszczególnych akt stanu oraz prowadzenie

           odpowiednich skorowidzów,

    20/  skreślanie części aktu stanu cywilnego nie przewidzianych w przepisach prawa,

    21/  dokonywanie dodatkowych wzmianek i przypisków w treści aktów stanu cywilnego

           na podstawie orzeczeń sądowych krajowych i organów administracji państwowej,

    22/  przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg akt stanu cywilnego,

    23/  udzielanie zezwoleń na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego,

    24/  załatwianie korespondencji konsularnej według właściwości,

    25/  spisywanie testamentów,

    26/  wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego.

b/  w zakresie spraw powierzonych:

     1/  przyjmowanie oświadczeń o wyborze obywatela obcego dla dziecka z rodziców

          posiadających różne obywatelstwa,

     2/  przyjmowanie oświadczeń o wyrażenie zgody na nabycie lub zmianę przez dzieci

          obywatelstwa polskiego,

     3/  przyjmowanie podań o nadanie obywatelstwa polskiego od osób zamieszkałych w Polsce

     4/  orzekanie w sprawach zmiany imion i nazwisk oraz dostosowanie pisowni imion

          i nazwisk do zasad pisowni polskiej,

     5/  prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o paszportach

          zawartych w porozumieniu pomiędzy Wojewodą Śląskim, a Zarządem Gminy Istebna

          opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 47/99

1.         przyjmowanie podań kwestionariuszy paszportowych dotyczących wydania paszportu,

2.         wydawanie wnioskodawcom paszportów za potwierdzeniem,

3.         przyjmowanie unieważnionych paszportów,

4.         odbieranie od wnioskodawców oświadczeń o okolicznościach utraty ważnego

paszportu w trybie art. 233 kodeksu karnego i art. 86 kodeksu postępowania

administracyjnego,

5.         przyjmowanie wniosków o zwrot opłaty paszportowej lub innych poniesionych

kosztów podróży w wypadku unieważnienia paszportu oraz nadpłaconych

przez wnioskodawcę pieniędzy,

6.         prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków o wydanie paszportu,

7.         prowadzenie ewidencji paszportów doręczonych wnioskodawcom.

J. w zakresie informatyki:

1/  przygotowanie umów z jednostkami autorskimi na zakup systemów,

2/  nadzór nad wdrażaniem systemów i ich prawidłową eksploatacją,

3/  zabezpieczenie systemu i materiałów eksploatacyjnych,

4/  organizowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego,

5/  nadzór nad funkcjonowaniem programów komputerowych w Urzędzie,

6/  prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem Urzędu w sprzęt komputerowy.

K. w zakresie ochrony informacji niejawnych:

1/  dokonywanie przeglądu stanowisk,

2/  sporządzanie wykazu stanowisk i osób dopuszczonych do informacji niejawnych,

3/  prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych

     do pracy lub służby na stanowiskach z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,

4/  współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań z właściwymi jednostkami

     i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,

5/  zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

6/  ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,

7/  kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych

     informacji,

8/  szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych wg zasad

     określonych w ustawie,

L. w zakresie bezpieczeństwa informacji

1/  sporządzanie list programów ustalając osobę odpowiedzialną za eksploatację

     każdego z programów,

2/  wprowadzanie systemu identyfikatorów, haseł i praw dostępu do funkcji programu,

3/  wykonywanie kopii awaryjnych,

4/  wyznaczanie jednej osoby do wykonywania dodatkowych kopii awaryjnych,

5/  wykonywanie jeden raz w tygodniu kontroli antywirusowej,

6/  nadzorowanie czynności serwisowych w systemach informatycznych,

7/  prowadzenie rejestru użytkowników lokalnej sieci komputerowej,

8/  prowadzenie rejestru programów przetwarzających dane osobowe.

                                                § 28

 R E F E R A T       F I N A N S O W Y

Pracą referatu kieruje Skarbnik Gminy, który pełni funkcję Głównego Księgowego Budżetu.

Do zadań Referatu Finansowego należą sprawy związane z gospodarka finansową gminy

i poboru należności budżetowych, a w szczególności:

A. w sprawach finansowych:

1/   planowanie budżetowe,

2/   wykonywanie budżetu oraz przeprowadzanie kontroli finansowej i rewizji gospodarczej,

3/   koordynowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych

      Radzie Gminy,

4/   prowadzenie rachunkowości budżetowej, pozabudżetowej i podatkowej oraz sporządzanie

      sprawozdań,

5/   wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Gminy, zgodnie

      z obowiązującymi przepisami,

6/   współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi, organami w zakresie wykonywania

      zadań,

7/   nadzór nad rachunkowością jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

      wykonujących budżet Rady Gminy,

8/   nadzór ogólny i koordynacja zadań w zakresie gospodarki pozabudżetowej,

9/   sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem gospodarki materiałowej OC,

10/ zapewnienie odpowiednich środków finansowych na konserwację, eksploatację sprzętu

      OC oraz urządzeń i środków systemu alarmowania a także szkolenia.

B.  w zakresie gospodarki budżetowej:

1/   opracowywanie projektów uchwał w sprawie budżetu na dany rok oraz projektów uchwał

      w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania tego budżetu i podziału nadwyżki

      budżetowej,

2/   opracowywanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

      gminie i zadań powierzonych,

3/   prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem kredytów  dla gminy,

4/   instruktaż oraz nadzór i koordynacja prac związanych z opracowywaniem projektu budżetu

      i planów pozabudżetowych oraz szczegółowego podziału dochodów i wydatków

      budżetowych,

5/   analiza i ocena opracowywanych przez referaty /jednostki równorzędne/ Urzędu wycinków

      projektu budżetu wraz z planami finansowymi,

6/   czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu, nad zachowaniem

      równowagi budżetowej oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,

7/   opracowywanie okresowych informacji o przebiegu wykonania planu dochodów

      i wydatków budżetowych, sprawozdań analitycznych z wykonania budżetu oraz

      sprawozdań o dokonanych zmianach w budżecie,

8/   przygotowywanie projektów uchwał oraz projektów decyzji Wójta w sprawie zmian

      w budżecie w zakresie ustalonym przepisami,

9/   sprawowanie nadzoru nad gospodarką środkami funduszów celowych, zgodnie

      z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

10/ ustalanie wpłat do budżetu dla jednostek gospodarki pozabudżetowej oraz prowadzenie

      kontroli w tym zakresie,

11/ instruktaż i koordynacja prac w zakresie wykonywania budżetu,

12/ prowadzenie szczegółowej ewidencji zmian limitów zatrudnienia i funduszu płac,

13/ prowadzenie spraw w zakresie orzecznictwa dotyczących naruszenia dyscypliny

      budżetowej,

14/sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową organów samorządu mieszkańców.

C.  w zakresie podatków i opłat terenowych i zobowiązań pieniężnych od rolników:

1/  wymiar i pobór zobowiązań pieniężnych od rolników, składki na FUSR oraz podatków

     i opłat terenowych,

2/  wymiar i pobór podatków i opłat terenowych stosownie do obowiązujących przepisów,

3/  załatwienia odwołań, podań i wniosków z zakresu podatków i opłat wnoszonych przez

     podmioty gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej,

4/  planowanie podatków i nie podatkowych należności budżetowych od ludności, analiz

     wykonania tych planów, a także sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

5/  sprawy obniżania i podwyższania podatku gruntowego według zasad określonych

     w przepisach szczegółowych,

6/  opracowywanie decyzji dotyczących ulg i umorzeń w opłacie zobowiązań podatkowych

     od ludności w granicach uprawnień.

7/  współdziałanie z:

     Izbą Skarbową, Urzędem Skarbowym i Regionalną Izbą Obrachunkową – powołanymi

     Do ścigania i zwalczania przestępczości gospodarczej,

     Wydziałem rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnictwa oraz inspektoratem PZU

     Oraz ZUS w zakresie wymiaru zobowiązań pieniężnych od rolników i składki emerytalnej.

D.  w zakresie księgowości i rewizji:

1/   prowadzenie rachunkowości podatków i opłat oraz należności finansowych,

2/   kontrola prawidłowości dyspozycji w zakresie wykonywania budżetu pod względem

      zgodności z planami i zasadami dyscypliny budżetowej,

3/   współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu i oddziałami banków

      w zakresie spraw finansowo-księgowych,

4/   prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w tym:

      majątku trwałego i przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu Urzędu,

5/   prowadzenie urządzeń syntetycznych i analitycznych księgowości wydatków budżetowych

      i środków pozabudżetowych,

6/   sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów,

7/   dochodzenie roszczeń oraz terminów ścigania prawomocnie zaoszczędzonych należności,

8/   zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań

      finansowych,

9/   gospodarka mandatami karnymi,

10/ prowadzenie gospodarki kasowej w Urzędzie,

11/ zapewnianie środków finansowych na realizację zadań wynikających z programu ochrony

      przeciwpożarowej,

12/ prowadzenie całości spraw finansowych w jednostkach organizacyjnych

      podporządkowanych Radzie Gminy,

13/ prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalnego, rentowego i wypadków rolników.

E.   w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi:

1/   Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów najmu,

2/   przygotowywanie projektów stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale użytkowe.

                                                  § 29

REFERAT  GOSPODARCZY  I  ROLNICTWA  ORAZ  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pracą referatu kieruje kierownik.

Do referatu Gospodarczego i Rolnictwa należą sprawy gospodarki komunalnej, budownictwa

mieszkaniowego, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki gruntami,

administrowanie mieniem komunalnym, rolnictwa, prowadzenie ewidencji działalności

gospodarczej, zamówień publicznych, prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej

i sportu, turystyki i promocji, a w szczególności:

A.  w zakresie spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

1/   nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości,

2/   skreślony,

3/   skreślony,

4/   skreślony,

5/   skreślony,

6/   zajmowanie nieruchomości na cele wojskowe i obronne,

7/   współudział w sprawach związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym

      i obsługa komitetu przeciwpowodziowego.

B.  w zakresie ochrony środowiska:

1/   skreślony,

2/   wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości,

3/   ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych

      oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie

      hałasu i wibracji,

4/   wymierzanie kar pieniężnych na samowolne usuwanie drzew lub krzewów,

5/   skreślony,

6/   ustanawianie parku wiejskiego.

C.   w zakresie planowania przestrzennego:

1/   sporządzanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego terenów, podawanie

      do publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag i organizowanie konsultacji,

2/   ustalanie lokalizacji inwestycji oraz ich realizacji, rejestracja i określanie zobowiązań

      partycypacyjnych inwestorów na rzecz gminy,

3/   udzielanie wskazań lokalizacyjnych z odniesieniem do inwestycji o znaczeniu lokalnym,

4/   wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji oraz prowadzenie ich rejestru,

5/   opracowywanie programów czynów społecznych oraz koordynowanie działań w tym

      zakresie,

6/   skreślony,

D.  w zakresie rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami:

1/   określanie warunków wyłączania gruntów z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne

      oraz naliczanie należności z tego tytułu,

2/   sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa i współdziałanie z kołami łowieckimi

      w tym zakresie,

3/   sporządzanie projektu programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów

      i prowadzenie wszelkich prac związanych z jego realizacją,

4/   prowadzenie wszelkich spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości,

5/   przeciwdziałanie nieformalnemu obrotu ziemią,

6/   tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy gminy i wyposażenie ich w urządzenia

      komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu,

7/   składanie oświadczeń o wykonaniu pierwokupu,

8/   gospodarowanie środkami Funduszu Gospodarki Gruntami,

9/   zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie

      wieczyste,

10/prowadzenie spraw związanych z nadaniem lub pozbawieniem prawa wieczystego

     użytkowania działek,

11/prowadzenie spraw przekazywania gruntów państwowych jednostkom organizacyjnym

     w zarząd,

12/ustalanie cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia,

13/opracowywanie planów i gospodarowanie środkami Funduszu Socjalnego Wsi,

14/prowadzenie spraw związanych z chorobami zakaźnymi zwierząt i współpraca w tym

     zakresie ze służbami weterynaryjnymi,

15/prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin przed chorobami, szkodnikami

     i chwastami,

16/kontrola rolniczego wykorzystania gruntów,

17/organizowanie i przeprowadzanie spisów rolnych, opracowywanie innych danych   

     statystycznych z zakresu rolnictwa,

18/sprawy Państwowego Funduszu Ziemi.

E.  w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1/opracowywanie programów ochrony przeciwpożarowej,

2/zapewnianie strażom pożarnym:

   -środków alarmowania i łączności,

   -pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, specjalnej

    odzieży i umundurowania,

   -środków transportowych do akcji ratowniczej i ćwiczeń,

3/zapewnianie realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej w oddziałach obrony cywilnej,

4/przygotowywanie i organizowanie działalności kontrolnej w jednostkach gospodarki

   nieuspołecznionej,

5/prowadzenie terenowych i zakładowych OSP,

6/współdziałanie z komendą rejonową straży pożarnych w zakresie realizacji zadań

   ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.

F. w zakresie dróg gminnych:

1/budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg i mostów gminnych,

2/utrzymanie letnie i zimowe dróg gminnych,

3/współdziałanie z Rejonem Dróg, wydziałem komunikacji oraz Krajową Państwową

   Komunikacją Samochodową,

4/współpraca z Rejonem Energetycznym w zakresie oświetlenia ulicznego,

5/nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na drogach i chodnikach.

G. w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i promocji:

1/współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy,

2/współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami

   i organizacjami w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,

3/współorganizowanie gminnych szkolnych imprez sportowych, zgodnie z kalendarzem

   imprez,

4/nadzorowanie i kontrolowanie działalności organizacji, stowarzyszeń kultury fizycznej,

5/koordynowanie współpracy przygranicznej Gminy,

6/realizacja programów wynikających z uczestnictwa Gminy w związkach międzygminnych,

7/opracowanie i realizacja elementów kampanii promocyjnej Gminy,

8/udział w targach i wystawach w celu promocji Gminy.

H.  w zakresie mienia komunalnego:

Prowadzenie całości praw mienia komunalnego oraz ksiąg w tym zakresie.

I.   w zakresie spraw powierzonych:

1/ skreślony,

2/ skreślony,

3/ Wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny w odniesieniu

Do imprez odbywających się na obszarze gminy.

J. stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych oraz prowadzenie rejestru

   zamówień publicznych.

                                                                    § 29a

REFERAT  USŁUG  KOMUNALNYCH

Pracą referatu kieruje Kierownik. Do zadań Referatu Usług Komunalnych należą sprawy

Eksploatacji ujęć wodnych i sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, prowadzenie cmentarzy komunalnych, utrzymanie porządku i czystości w gminie,

Eksploatacji oświetlenia dróg i placów, a w szczególności:

A.  w zakresie wodociągów i kanalizacji:

1/ prowadzenie ewidencji i urządzeń komunalnych,

2/ nadzorowanie inwentaryzacji, kontrola prawidłowej działalności,

3/ sporządzanie projektów uchwał w sprawie opłat za wykorzystanie z urządzeń komunalnych,

4/ uzgadnianie podłączeń nieruchomości do sieci urządzeń komunalnych,

5/ wykonywanie czynności związanych z naliczaniem i egzekwowaniem należności

    finansowych od indywidualnych użytkowników sieci wodociągowych i kanalizacji,

    a w szczególności: sporządzanie umów na pobór wody i odprowadzanie ścieków,

    dokonywanie wymiaru należności za wodę i odprowadzane ścieki, wystawianie rachunków

    i egzekwowanie należności,

6/ nadzór nad konserwacją urządzeń wodociągowych i kanalizacji,

7/ opracowanie planu zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.

B. w zakresie cmentarzy

1/ zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych,

2/ zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych,

3/ prowadzenie spraw wynikających z porozumienia zawartego w dniu 16 sierpnia 1999r.

    pomiędzy Wojewodą Śląskim, a Zarządem Gminy Istebna w sprawie opieki nad

    cmentarzami i grobami wojennymi znajdującymi się na terenie gminy.

C. w zakresie utrzymania  porządku i czystości w gminie:

1/ organizacja i koordynacja działań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie,

2/ prowadzenie spraw związanych wydawaniem zezwoleń na świadczenie usług w zakresie

    usuwania odpadów.

D. eksploatacja oświetlenia dróg i placów:

1/  realizowanie planu zaciemniania i wygaszania oświetlenia.                 

                                                                     § 30

VIII.  ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

1.     Wójt Gminy podpisuje:

        1/zarządzenia, decyzje i akty prawa gminnego,

        2/wystąpienia do organów administracji rządowej, przedstawicielstw dyplomatycznych,

           organizacji społecznych i politycznych,

        3/odpowiedzi na interpelacje i wnioski Posłów i Radnych,

        4/odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli,

        5/decyzje kadrowe pracowników,

        6/umowy i porozumienia z innymi jednostkami,

        7/pisma zastrzeżone do podpisu odrębnymi przepisami.

2.     Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy podpisują dokumenty w zakresie nie zastrzeżonym

        do podpisu przez Wójta, a w czasie nieobecności Wójta dokumenty wymienione w ust. 1.

§ 31

IX. ZASADY ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW, LISTÓW I INTERWENCJI  SKŁADANYCH DO WÓJTA GMINY

1.         Wójt, a w razie jego nieobecności Sekretarz Gminy, przyjmuje obywateli w ramach

Skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. Od 12,00 do 16,00.

2.         Kierownicy referatów i pracownicy Urzędu przyjmują obywateli w sprawach

skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

                                                 § 32

 

1.         Wszystkie skargi i wnioski podlegają rejestracji w kolejności wpływu w rejestrze

skarg i wniosków przez odpowiedzialnego pracownika w Referacie Społeczno –

Administracyjnym.

2.         Po zadekretowaniu przez Wójta, a w razie jego nieobecności przez Sekretarza

skargi i wnioski przekazywane są do załatwienia przez wskazanego pracownika.

                                                 § 33

1.         Pracownik prowadzący rejestr skarg i wniosków zobowiązany jest niezwłocznie

Po dokonaniu rejestracji i zadekretowaniu przekazać skargę do właściwego

referatu w celu jej załatwienia.

2.         W przypadku gdy skarga podlega załatwieniu przez inną jednostkę organizacyjną,

należy ją niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przekazać tej jednostce.

                                                         

                                                 § 34

1.         Skargi i wnioski nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień

powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie.

                                                        

2.         Skargi i wnioski wymagające zbierania dowodów lub wizji w terenie winne być

Załatwiane zgodnie z przepisami kpa.

                                                   § 35

       Skargę lub wniosek uważa się za załatwiony po wysłaniu zawiadomienia o załatwieniu.

       Zawiadomienie powinno zawierać oznaczenie organu, który wydał decyzję, sposób

       załatwienia oraz podpis Wójta lub osoby upoważnionej.

       W razie negatywnej odpowiedzi zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie

       faktyczne i prawne.       

                                                § 36

       Oprócz rejestru skarg i wniosków w referacie Społeczno –Administracyjnym prowadzi się

       Rejestr spraw interwencyjnych, tzn. spraw wnoszonych przez obywateli ustnie do

       Protokołu lub przekazywanych przez inne organy, które nie wyczerpują znamion skargi

       lub wniosku, a stanowią źródła niezadowolenia obywateli.

X.   ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

                                                § 37

W Urzędzie sprawowana jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.

                                                § 38

Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują:

1/ Wójt, Sekretarz Gminy i kierownicy referatów w stosunku do pracowników

    bezpośrednio im podległych.

2/ Referat Finansowy w zakresie przyznanych mu uprawnień.

                                                  § 39

Kontrolę zewnętrzną wykonują w zakresie przyznanych przez Zarząd Gminy lub Wójta

pełnomocnictw:

1/ Kierownik Referatu Finansowego w stosunku do jednostek nadzorowanych w

    wykonywaniu budżetu, planu finansowego dla zadań państwowych zleconych gminie

    oraz prowadzonej działalności finansowej przez jednostki organizacyjne

    podporządkowane Radzie Gminy,

2/ Kierownik Referatu Finansowego kontroluje działalność finansową komitetów

    czynów społecznych,

3/ kierownicy referatów w stosunku do jednostek podporządkowanych w zakresie

    właściwości rzeczowej.

XI.       TRYB  I  ROZKŁAD  CZASU  PRACY  URZĘDU

                                                § 40

1.  Ustala się następujący tygodniowy czas pracy Urzędu, i tak:

           - poniedziałek               od 7.15  do  15.00

           - wtorek                        od 7.15  do  16.15

           - środa                          od 7.15  do  15.00

           - czwartek                    od 7.15  do  15.00

           - piątek                         od 7.15  do  15.00

3.         Strony przyjmowane są we wszystkie dni w godzinach pracy Urzędu.

XII.      POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

                                                                § 41

Ustalenia zawarte w regulaminie nie normują uprawnień jednostek organizacyjnych

podporządkowanych Radzie Gminy, nad którymi Wójt i Sekretarz Gminy sprawuje

nadzór wynikający z przepisów i ustaleń odrębnych.

                                                                 § 42

1.         Zmiany postanowień regulaminu dokonywane są w formie uchwały Rady Gminy.

2.         Nie wymagają zmian regulaminu rozszerzenia i zmiany zakresów czynności referatów Urzędu i uprawnień kierowników referatów, wynikające z przepisów wydanych lub

obowiązujących po wejściu w życie niniejszego regulaminu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin Organizacyjny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Istebna
Informację opublikował:Piotr Gazurek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.07.2003 14:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż