Urząd Gminy Istebna Ogłasza Konkurs Otwarty dla Organizacji pozarządowych. Przedmiotem dotacji jest zadanie polegające na realizacji następującego projektu:

• Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2005.

Pula środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań wynosi 65.500 złotych.

Uczestnikami Konkursu mogą być organizacje niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych w tym niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty będą analizowane i oceniane przez Komisję Konkursową w oparciu o następujące kryterium:

- Ocena możliwości realizacji zadania.
Termin oraz miejsce realizacji zgłoszonego projektu - okres całego 2005 roku i teren gminy Istebna.

Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
Wzór oferty i regulamin konkursu dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Istebna.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy w 1 egzemplarzu przesłać przesyłką pocztową lub składać osobiście  na adres:

Urząd Gminy Istebna
43-470 Istebna
Istebna 1000
• z dopiskiem na kopercie: - Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2005 . Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta.
Urząd Gminy Istebna zobowiązuje uczestników konkursu do zapoznania się i ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu Otwartego –  Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2005 .
    
Wysokość środków na realizację zadania o podobnym charakterze w 2004 roku wyniosła 43.148 złotych

REGULAMIN

Konkursu Otwartego dla Organizacji pozarządowych Urząd Gminy Istebna ogłasza Konkurs Otwarty dla Organizacji pozarządowych .

1.Cele Konkursu Celem Konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowych które w sposób najbardziej rzetelny , fachowy zrealizują zadanie objęte niniejszym konkursem .

2.Warunki uczestnictwa w Konkursie:
a)Uczestnikami Konkursu mogą być organizacje niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych w tym niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia .
b)Przedmiotem dotacji będzie zadanie polegające na realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2005 .
c)Wymagania i zalecenia dotyczące formy oraz treści ofert:
Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z  2003 r. Nr 193, poz. 1891.) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
d)Zadania będą realizowane w okresie całego 2005 roku . Koszty poniesione przed dniem ogłoszenia wyników konkursu mogą być przedmiotem dotacji jeśli mają związek z realizacją zadania .

3.Finansowanie zadania:
a)Konkurs jest finansowany ze środków budżetowych Gminy Istebna , zgodnie z art. 71 Ustawy o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r. (Dz.U. 155, poz. 1014 z późn. zm.). Pula środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania , o którym mowa w pkt. 2b, wynosi: 65.500 złotych .
b)Dotacja będzie przekazana zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie od dnia jej podpisania .
c)Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dotację w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty, o jaką się ubiegają oferenci.
d)W przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu wnioskowanej kwoty dotacji, Komisja Konkursowa może wskazać pozycje kosztorysu oferty, na sfinansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość dofinansowania poszczególnych pozycji.

4.Zasady zgłaszania ofert: a)Oferty, przygotowane zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891.) należy nadsyłać pocztą lub składać osobiście na adres:
Urząd Gminy Istebna
43-470 Istebna
Istebna 1000

z dopiskiem na kopercie - Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2005 . Załączniki dodatkowe wchodzące w skład oferty:
1.umowa lub statut podmiotu,
2.oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez podmiot, zgodnie z reprezentacją wykazaną w wypisie z rejestru lub innych odpowiednich do podmiotu dokumentach rejestrowych w przypadku, gdy osobą reprezentującą podmiot jest osoba inna niż osoby wykazane w wypisie z rejestru lub innych odpowiednich dla podmiotu dokumentach rejestrowych . b)Przy kalkulacji kosztów nie uwzględnia się kosztów określonych w Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami pozarządowymi na rok 2005 .
c)Oferty można składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Zachodnim tj. do dnia 7.04 godz. 15.00
d)Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
e)Oferty należy opracować w języku polskim.
f)Oferty wraz z załącznikami powinny być nadesłane lub złożone osobiście w 1 egzemplarzu.
g)Oferty powinny być podpisane czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.
h)Po zakończeniu Konkursu wnioski nie będą zwracane.
i)Uwaga! - jeden podmiot może złożyć jedną ofertę.
j)Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych określonych w pkt. 2-4 zostaną odrzucone i nie będą rozpatrzone.

5.Procedura oceny i wyboru wniosków a)Oferty będą analizowane i oceniane przez Komisję Konkursową;
b)Komisja dokona oceny ofert, przyznając określoną liczbę punktów poszczególnym ofertom w ramach przyjętego kryterium :
-ocena możliwości realizacji zadania przez organizację  spoza sektora finansów publicznych .

6.Regulacje końcowe
a)Oferta nie będzie brała udziału w Konkursie w sytuacji, gdy:
-została dostarczona po upływie wyznaczonego terminu,
-jest niekompletna lub w inny sposób niezgodna z wymogami formalnymi,
-oferent jest nieuprawniony do ubiegania się o dotacje,
-zgłoszony projekt jest niezgodny z warunkami udziału w Konkursie
(np. proponowane działania nie wchodzą w zakres Konkursu, realizacja projektu wykracza poza wyznaczony limit, etc.).
b)Decyzje o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
c)Podpisywanie umów odbywać się będzie w siedzibie Urzędu Gminy Istebna w terminach uzgodnionych ze zlecającym .
d)Po zaaprobowaniu ofert i podpisaniu stosownej Umowy, wnioski o zmianę merytorycznych warunków projektu nie będą rozpatrywane.
e)Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs Otwarty dla Organizacji pozarządowych - Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2005
Podmiot udostępniający informację:43-470 Istebna 1000
Informację opublikował:Piotr Gazurek
Data publikacji:07.03.2005 11:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Gazurek
Data aktualizacji:08.03.2005 13:08