Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie w dniach

od 24 marca 2016 r. do 25 kwietnia 2016 r.,

w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pok. nr  202 w godzinach od 9:00 do 14:00 wraz z publikacją na stronie internetowej Urzędu Gminy Istebna www.istebna.bip.info.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pok. nr 100  w godzinach 1030 - 1130.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Istebna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2016 r.

 

Poniżej dostępne załączniki mapowe i tekstowe, do wyłożenia I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna oraz Prognozy oddziaływania na środowisko. 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maria Wiercigroch
Data publikacji:15.03.2016 09:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Maria Wiercigroch
Data aktualizacji:21.03.2016 14:59