Nr procedury: GR.7011.17.2016

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Istebna

43-470 Istebna 1000

 

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Wykonanie kompleksowego remontu i renowacji mogiły 14 ofiar terroru z 1945 r.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowe remontu i renowacji mogiły ofiar terroru z 1945 r.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów robót:

 1. Kostka granitowa – szara:  Przeznaczona do wbudowania kostka granitowa 5x5 cm dla spełniania wymogów inwestora. Kostkę należy ułożyć na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm. Podbudowa o grubości min. 25 cm z tłucznia zagęszczonego mechanicznie.
 1. Materiały na podsypkę i wypełnienie spoin przy układaniu kostki:  Na podsypkę cementowo – piaskową pod nawierzchnię oraz do spełniania spoin stosować mieszankę piasku naturalnego spełniający wymogi dla gruntu PN – EN 13043:2004/AC:2004 oraz cementu spełniającego wymogi PN-EN 197-1:2002/A3:2007 w stosunku 1:4.  
 1. Wykonanie fundamentów: Fundamenty należy wykonać jako wylewane żelbetowe grubości 20 cm oraz głębokości 60 cm, ławy należy zbroić prętami fi 12 mm, strzemiona – drut fi 6 mm co 35 cm.
 1. Kamień piaskowy: Do wykonania podmurówki na fundamencie należy użyć kamieni z odzysku. Kamień należy odczyścić (wypiastować na mokro oraz zaimpregnować) i ponownie wbudować. Kamień należy montować na kleju do kamienia.
 1. Płyty granitowe – część epitafijna oraz pochówkowa:

W części epitafijnej oraz pochówkowej proponuje się zastosowanie granitu Oliver Green.  Układanie płyt: Płyty granitu oraz piaskowca montować należy na kleju do kamienia. Podłoże musi być nośne, stabilne, zwarte, odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i cementowego szlamu.  Zabezpieczenie powierzchni. Do zabezpieczenia płyt z kamienia naturalnego można użyć odpowiedniego impregnatu. Należy jednak zwrócić uwagę na to, żeby kamień był wystarczająco suchy. Impregnacja mokrych powierzchni może trwale zamknąć wilgoć w kamieniu. Na fundamencie jak w części epitafijnej oraz pochówkowej należy wykonać kamienną podmurówkę z odzyskanego piaskowca. Na piaskowcu zostaną posadowione pokrywy granitowe. Tablica posadowiona na części epitafijnej  pokrywy wykonana zostanie z granitu (130x70x8cm). Napisy na tablicy należy wykonać z 24 – karatowego złota – na tablicy widnieją imiona i nazwiska adresy zamieszkania 16 pomordowanych osób. Czcionki jakimi należy wykonać napisy:

 • Napis „W ZBIOROWEJ MOGILE SPOCZYWAJĄ” - należy wykonać pismem drukowanym, czcionką Times New Roman 4 cm,
 • Imiona i nazwiska – należy wykonać czcionką Times New Roman 3,5 cm,
 • adresy zamieszkania – należy wykonać czcionką Times New Roman 3 cm.

Na części pochówkowej pokrywy granitowe o długości 177x24 cm wykonane z granitu gr. 3 cm.   

 1. Księga w części epitafjnej:

Księga na części epitafijnej – która wymaga odnowienia (piaskowanie na mokro) później ręczne przekucie liter czcionką Times New Roman 7 cmoraz wykonanie złocenie napisów z 24 karatowego złota (napisy zgodnie ze opisem), po jej odnowieniu należy ją zamontować.

Księga kamienna posiada następujący napisy: zgodnie z opisem

 1. Kamienna kolumna: Kolumna o wysokości 325 cm i średnicy 30 cm wykonana z piaskowca – należy ją odnowić poprzez wypiastowanie na mokro oraz zaimpregnowaniu. Wokół kolumny owinięty jest drut kolczasty który należy zdemontować, wypiastować, pomalować oraz z powrotem zamontować. Po odnowieniu kolumnę należy zamontować „na kotwie” stalowej. Na kolumnę należy wykonać oraz zamontować (klej oraz kotwa) rzeźbę  „Orła w koronie” o wymianach wysokości min. 60 cm i szerokości 50 cm (proponowana rzeźba orła w załączeniu).  Rzeźbę należy wykonać z piaskowca i poprzez płytę granitową gr. 3 cm oraz średnicy fi 34 cm zamontować do kolumny.
 1. Słupki oraz kule na części pochówkowej: Na części pochówkowej należy wykonać 16 słupków kamiennych (po 8 z każdej stronie) o wymiarach 20x20x60cm, krawędzie słupków należy wykonać na tzw. „poler”, boki słupków fazować (4 cm) środek słupków wykonać w tzw. „groszek”. Słupki należy zamontować na kleju do kamienia oraz na kotwach stalowych. Na górze słupka należy zamontować płytę granitową o wymiarach 24x24x3cm (fazowana oraz polerowana) na płycie należy zamontować kule fi 16 cm z granitu na kotwach stalowych.
 1. Łańcuch stalowy: Wokół części pochówkowej, pomiędzy słupkami podwieszony jest na całej długości łańcuch (15 szt.), który należy zdemontować wypiastować oraz pomalować i zamontować na słupki piaskowe.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Opis sposobu przygotowania oferty konkursowej:

 1. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,
 2. Do oferty muszą zostać załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zapisu        „Dokumenty wymagane w ofercie konkursowej” – niniejszego zaproszenia,  
 3. W przypadku, gdyby wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę.
 4. Formularz oferty wraz z załącznikami musi zostać podpisany przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
 5. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez wykonawcę.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

Zamawiający wyznaczył osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami tj.

 • Pan Mirosław Kawulok – w sprawach procedury przetargowej – tel. 033 855-65-00 wew. 46,
 • Pani Zofia Waszut – w sprawach opisu przedmiotu zamówienia – tel. 033 855-65-00 wew. 51.

Wymagany okres gwarancji: min. 36 miesięcy.

Warunki podmiotowe, które musi spełnić wykonawca składający ofertę.

 1. Doświadczenie – wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej jednego zamówienia o charakterze i wartości podobnym do niniejszego zamówienia (tj. budowa, przebudowa, odbudowa lub remont pomnika za kwotę nie mniejszą niż 40.000,00 zł. brutto) wraz z potwierdzeniem należytego wykonania w formie poświadczeń (referencji). Zamawiający nie dopuszcza korzystania przez Wykonawcę z doświadczenia innych podmiotów.  
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Dokumenty wymagane w ofercie konkursowej.

 1. Formularz oferty – załącznik nr 1.
 2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
 3. Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy.
 4. Poświadczenia potwierdzające należyte wykonanie robót wymienionych w ofercie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w ofercie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym.
 5. Kosztorys ofertowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 7 września 2016 r.

Dokumenty potrzebne do podpisania umowy:

Wykonawca przed podpisaniem Umowy przekaże Zamawiającemu:

 • Kopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej osoby przyjmującej obowiązki kierownika budowy,
 • Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego lub dowód wpłaty potwierdzającej członkowstwo w tej izbie osoby przyjmującej obowiązki kierownika budowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( tj. z 2013 r. poz. 932 ze zm.)  

Miejsce oraz termin składania ofert:

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

„Konkurs Wykonanie kompleksowego remontu i renowacji mogiły 14 ofiar terroru z 1945 r. ”  

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 101) Urzędu Gminy Istebna 43-470 Istebna 1000, w terminie do dnia 3 sierpnia 2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

 1. Kryterium – Cena,

Cena wykonania zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym – waga kryterium 90%, według wzoru matematycznego: 

                     Cena oferty najkorzystniejszej  ( brutto )

                     ------------------------------------------------------  x 10 pkt. x 90 %

                     Cena oferty badanej ( brutto )

         

 1. Kryterium – Gwarancja i rękojmia,

Gwarancja i rękojmia zamówienia zgodnie z formularzem oferty – waga kryterium – 10%. Sposób przyznania punktów  

 Za oferowanie wymaganej gwarancji nie mniejszej niż 36 miesięcy oferent otrzymuje 0 pkt. za każde wydłużenie gwarancji o 6 miesięcy oferent uzyskuje dodatkowo 2 pkt. suma punktów za kryterium gwarancja nie może być większa niż 10 pkt.

Uzyskane w ten sposób punkty będą liczone wg. wzoru: liczba punktów w kryterium gwarancja i rękojmia x 10%

Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

Ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione powyżej.

 

Istebna, dnia 26 lipca 2016 r.               

                                                                                                             

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie kompleksowego remontu i renowacji mogiły 14 ofiar terroru z 1945 r.
Podmiot udostępniający informację:43 - 470 Istebna 1000
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Data publikacji:26.07.2016 15:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kawulok
Data aktualizacji:10.08.2016 13:01