Istebna, dnia  22 marca 2017 r.

GR.6523.1.2017

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. nr 23 ze zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. – o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1133 ze zm.), w związku z art. 23 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 ze zm.) w związku z pismem Ministerstwa Środowiska Departamentu Geologii  i Koncesji Geologicznych  znak: DGK-IV.4770.315.2016.KA z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu decyzji Ministra Środowiska na wniosek spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie w sprawie przekształcenia koncesji nr 38/2011/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze „Sól” w koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża w obszarze „Sól”

postanawia się

zaopiniować pozytywnie projekt decyzji dotyczącej zmiany koncesji  nr 38/2011/p udzielonej przez Ministra Środowiska w dniu 25 sierpnia 2011 r. na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze „Sól”, położonym na terenie gmin: Jeleśnia, Lipowa, Milówka, Radziechowy – Wieprz, Rajcza, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, Istebna oraz miasta Żywiec w województwie śląskim, w koncesję nr 35/2011/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża w obszarze „Sól”.

UZASADNIENIE

Na podstawie  art. 107 § 4 K.p.a.  odstępuje się od uzasadnienia  postanowienia , gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony. W związku powyższym  postanowiono jak w sentencji.

 

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od daty otrzymania postanowienia.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Strony poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 K.p.a.

2. Ministerstwo Środowiska

Ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

3. a/a

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postanowienie w sprawie zaopiniowania projektu decyzji Ministerstwa Środowiska detyczącej zmiany koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Sól"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maria Wiercigroch
Data publikacji:24.03.2017 09:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Maria Wiercigroch
Data aktualizacji:24.03.2017 09:37