Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna

1/04/2017    S65    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Istebna: Usługi związane z odpadami

2017/S 065-122543

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Istebna
Istebna 1000
Istebna
43-470
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Kawulok
Tel.: +48 338556500
E-mail: inwestycje@ug.istebna.pl
Faks: +48 338556500
Kod NUTS: PL225

Adresy internetowe:

Główny adres: www.istebna.eu

I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://istebna.bip.info.pl/index.php?idmp=198&r=r
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna.

Numer referencyjny: GR.271.1.2017
II.1.2) Główny kod CPV
90500000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych w Gminie Istebna. Na obszar Gminy składają się następujące sołectwa: Istebna, Jaworzynka, Koniaków. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie realizowane w okresie od 1.7.2017 r. do 30.6.2019 r. Szacunkowa ilość odpadów objętych usługą w okresie realizacji zamówienia 2884 Mg, ilość mieszkańców objętych usługą ok. 12061. Szczegółowy opis zamówienia określa SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90514000
90533000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Istebna.

II.2.4) Opis zamówienia:

Wykonawca zapewni odbiór odpadów komunalnych gromadzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Istebna, Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1987 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o Utrzymaniu czystości i porządku w Gminach ( j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm) jak również z wymogami ochrony środowiska oraz Planem Gospodarki dla Województwa Śląskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt. pkt. 3 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz Wzór Umowy stanowiące załącznik do SIWZ.

Opis sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1. Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących zamówienie:

1) Wykonawca oświadcza, że w tracie realizacji niniejszej umowy będzie zatrudniał na umowę o pracę osoby, które będą wykonywać czynności związane z obsługą pojazdów do odbierania odpadów komunalnych (kierowca i ładowacz), z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 5.18 opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę osób obsługujących pojazdy do odbierania odpadów komunalnych w trakcie realizacji umowy na wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia wezwania.

2) Wykonawca lub Podwykonawca będzie zatrudniał osoby do wykonania czynności, o których mowa powyżej przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i przekazania Zamawiającemu aktualnego oświadczenia o zatrudnianiu na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności związane z obsługą pojazdów do odbierania odpadów komunalnych – kierowca, ładowacz.

3) Przed terminem zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, o zatrudnianiu osób wykonujących powyższe czynności. Oświadczenie o zatrudnieniu osób wykonujących roboty o których mowa w pkt. 2 powinno być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 20/06/2017
Koniec: 30/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 40 000 PLN (czterdzieści tysięcy 00/100 zł).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności:

1) aktualny na dzień składania ofert wpis z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

2) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane przez właściwy organ,

3) aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

Warunek posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp:

1) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, aktualny wypis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 9. 1) SIWZ).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Określenie warunku:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia to znaczy:

1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 90.000,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

oraz

2) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 (słownie: jeden milion złotych).

W przypadku podmiotów działających wspólnie sytuacja ekonomiczna i finansowa podlega sumowaniu.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp:

1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w niniejszym tiret zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp,

2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w niniejszym tiret zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp,

Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne:

Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

1) oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE,

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji;

— składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

3) zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na Ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub Gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7) oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca, musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie lub nadal wykonuje należycie co najmniej:

1) jedną usługę obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (zmieszanych i zbieranych selektywnie) o łącznej wartości wykonanych usług nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł. brutto. (załącznik nr 5 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie).

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować:

1) w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczegółowymi, w ilości:

a) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (worki) co najmniej dwa samochody „osiatkowane” lub zabudowane w sposób gwarantujący zbieranie tego typu odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 1100 litrów,

c) do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych co najmniej 2 pojazdy specjalistyczne Typ śmieciarka do odbioru odpadów z pojemników (w tym jedna śmieciarka małogabarytowa przystosowana do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe),

d) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

e) do wywozu kontenerów o pojemności 5000 do 10000 litrów: 1 samochód o ładowności powyżej 3,5 Mg (z hakowym urządzeniem podnoszącym). Zamawiający dopuszcza wyposażenie samochodu w inne urządzenia spełniające tą samą funkcję,

Uwaga:

Łącznie Wykonawca powinien dysponować co najmniej 7 pojazdami, które spełniają poziom emisji spalin co najmniej EURO 4. Jeżeli Wykonawca będzie dysponował pojazdami, które spełniają poziom emisji spalin EURO 5 i wyższy, powinien ich liczbę wskazać w wykazie urządzeń technicznych (załącznik nr 6 do SIWZ).

Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane o treści załącznika nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

2) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści załącznika nr 6 do SIWZ,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.1.1), III.1.2) III.1.3):

— Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

— Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

— wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. III.1.1). III1.2). III.1.3).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zgodne ze wzorem Umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/05/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/07/2017
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/05/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w sali nr 100 Urzędu Gminy Istebna.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:

— Pani Karolina Goryczka oraz Mirosław Kawulok – tel. +48 33/ 855-65-00 wew. 51, 46 fax. +48 33/855-65-00, pok. 207, 202, piętro 1 godziny urzędowania: poniedziałek, środa i czwartek od godz. 7:15 do 15:15, wtorek od godz. 7:15 do 16:15, w piątek od godz. 7:15 do 14:15,

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Marzec 2019.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:

Dopuszcza się zmianę umowy (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadkach:

— zmiany instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, pod warunkiem zgodności z obowiązującymi przepisami (bez zmiany wynagrodzenia),

— zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób spełniania świadczenia (bez zmiany wynagrodzenia),

— zmiana sposobu reprezentacji Stron – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia),

— zmiana siedziby/adresu jednej ze Stron (bez zmiany wynagrodzenia),

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Urzędu może nastąpić w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie.

W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:

— zmianie siedziby lub nazwy Firmy,

— zmianie osób reprezentujących,

— ogłoszeniu upadłości,

— ogłoszeniu likwidacji,

— zawieszeniu działalności.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp,

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

a. podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

b. podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp

Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do ofert:

1) Wypełniony Formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ,

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza,

3) Potwierdzenie wniesienia Wadium w formie innej niż pieniężna,

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000, pok. 102 (sekretariat).

1) W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,

2) Miejsce otwarcia ofert odbędzie się w sali nr 100 Urzędu Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się

w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa

lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu

należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 30/03/2017

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Istebna
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.04.2017 12:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż