Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska

w Katowicach

WOOŚ.4260.54.2017.RK1.2

z dnia 19 wrześńia 2017 roku

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczęństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz 1405 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

zawiadamia strony postępowania

1. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce".

2. o wystąpieniu, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostęnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczęństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz 1405 ze zm.) do Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie o opinię co do koniaeczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Strony postepowania mogą zapoznac się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko, pokój 403, w godzinach 8.00 - 15.00, po uprzednim ustaleniu terminu pod numrem tel. 32 42 06 800.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni do dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

mgr Bernard Błaszczyk

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Maria Wiercigroch
Data publikacji:21.09.2017 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Maria Wiercigroch
Data aktualizacji:21.09.2017 14:35