Kluby Sportowe działające w formie stowarzyszenia z  siedzibą na terenie gminy Istebna, gdzie 50 % kadry zawodniczej zamieszkuje na terenie Gminy Istebna, ponadto klub posiada licencje przyznane przez właściwy Polski Związek Sportowy i bierze udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym, podejmujące indywidualną lub zbiorową rywalizację osób zmierzających, zwłaszcza w trakcie zawodów sportowych, do pokonania czasu, przestrzeni, przeszkód lub przeciwnika mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 2018.

Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z podaniem tytułu zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2017 r.  w sekretariacie Urzędu Gminy Istebna w godzinach pracy jednostki. Ofertę można również przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000.

Ofertę należy składać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/264/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna.

W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia i nazwisk) oraz formuły "za zgodność z oryginałem" i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu na każdej stronie dokumentu.

Do oferty należy załączyć:

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.

Warunki i tryb finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna szczegółowo opisuje Uchwała Nr XXXII/264/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dotacja dla Klubów Sportowych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Istebna w roku 2018.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Kohut
Data publikacji:04.10.2017 12:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Kohut
Data aktualizacji:04.10.2017 12:05