OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ISTEBNA

o wydaniu decyzji

 

Na podstawie  art. 38, art.  74  ust. 3  i 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r. poz. 1405 t.j) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257 t.j)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 07.11.2017r.  została wydana Decyzja Wójta Gminy Istebna nr: GR.6220.10.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna w Istebnej ETAP II Wilcze-Kameralna”.

Zawiadamia się jednocześnie wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy pod adresem 43-470 Istebna 1000, w pokoju nr 202, od pon. -  pt. w godzinach  od 7.15 – 14.00.

Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.istebna.bip.info.pl, wywieszenie na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy w Istebnej oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej, ETAP II Wilcze - Kameralna"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Daria Łysek
Data publikacji:08.11.2017 13:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Daria Łysek
Data aktualizacji:09.11.2017 10:37