Roboty dodatkowe wynikłe w ramach zadania pn: Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite – etap 2

Ogłoszenie nr 500063202-N-2017 z dnia 22-11-2017 r.
 
Istebna: Roboty dodatkowe wynikłe w ramach zadania pn: Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite – etap 2
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:
Niniejsze zamówienie współfinansowanie jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Istebnej, Krajowy numer identyfikacyjny 54514200010, ul. Istebna  1000, 43470   Istebna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 8556500 w. 39, e-mail inwestycje@ug.istebna.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.istebna.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Roboty dodatkowe wynikłe w ramach zadania pn: Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite – etap 2
Numer referencyjny  GR.271.14.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe wynikłe podczas realizacji zadania pn „Budowie transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite – etap 2” Zakres robót do wykonania: 1. Wymianę gruntu w km 0+420 do 0+715: a. wykonanie wykopów mechanicznie – 2336,74 m³ b. wykonanie nasypów mechanicznie – 2336,74 m³ 2. Wykopy w gruncie skalistym kategorii VIII, a. mechaniczne odspojenie skał w wykopach w gruncie kat VIII – 217,00 m3, b. transport materiałów samochodami samowyładowczymi z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym materiałów sypkich, kawałkowanych i plastycznych na odległość do 1 km – 217,00 m3.
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 448810.68
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 3  ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W trakcie prac zasygnalizowano następujące uwagi oraz stwierdza się konieczność wykonania robót nie przewidzianych na etapie wykonania dokumentacji projektowej, a koniecznych do prawidłowego wykonania całości zadania: 1. Na odcinku drogi w km od 0+400 do km 0+715 stwierdzono odmienne warunki gruntowe od przyjętych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do odwiertu geologicznego D2/3m wykonanego w km 0+589,19. W poziomie projektowanego podłoża nasypu znajdują się grunty organiczne oraz grunty ilaste w stanie plastycznym i miękko plastycznym o stopniu plastyczności IL=0,31 (wg wyników badań). Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami gruntu na przedmiotowym odcinku miąższość warstwy organicznej wynosi od 20 do 100 cm, natomiast warstwa ilasta zalega do poziomu ok. 1,90 m poniżej projektowanego posadowienia konstrukcji drogi. Rozwiązanie projektowe konstrukcji drogi przewidziane w dokumentacji projektowej w zakresie stabilizacji na przedmiotowym odcinku wymagałoby odwodnienia, osuszenia terenu, zmian organizacji pracy na budowie tj. wstrzymania prac w km od 0+620 do 0+715 do czasu zakończenia stabilizacji w km od 0+420 do km 0+620. Z uwagi na zróżnicowanie miąższości warstw niekonstrukcyjnych zastosowanie stabilizacji o stałej grubości na przedmiotowym odcinku nie przyniesie zakładanych rezultatów tj. nie zapewnieni odpowiedniej nośności drogi. W celu zapewnienia odpowiedniej nośności i trwałości drogi zalecono wymianę gruntu plastycznego na grunt nasypowy. 2. Podczas prowadzenia wykopów pod stopę fundamentową podpory południowo wschodniej mostu (od strony Ciernego) stwierdzono odmienne warunki gruntowe od przyjętych w dokumentacji projektowej (odwiert nr 2/10m) – wychodnia litej skały kategorii VIII. W celu realizacji zamierzenia konieczne było wykonanie wykopów w gruncie skalistym do poziomu posadowienia podpory mostu. W związku z realizacją zadania j/w realizowanego na podstawie zawartej Umowy zachodzi konieczność dla poprawnego funkcjonowania przedmiotowego zadania wykonanie następujących robot budowlanych, których wcześniej nie można było przewidzieć: 1. Wymiana gruntu w km 0+420 do 0+715 2. Wykopy w gruncie skalistym kategorii VIII

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
STRABAG Infrastruktura Południe Sp z o.o,  ,  Wysoka, ul. Lipowa 5A,  52-200,  Wrocław,  kraj/woj. dolnośląskie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Roboty dodatkowe wynikłe w ramach zadania pn: Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite – etap 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Istebna
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.11.2017 18:22