Istebna, dnia 4 stycznia 2018 r.

Nr procedury: GR.7011.6.2016                                 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

na opracowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych uzgodnień, pozwoleń dotyczących zadania:

Przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu  części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej dla potrzeb administracyjnych

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej i Centrum Usług Społecznych w Istebnej 

w ramach zadania pn.  „Utworzenie centrum usług społecznych w Istebnej”

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. ze zm.) – bez jej zastosowania.

 

Zamawiający:

Gmina Istebna

43-470 Istebna 1000

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych uzgodnień i prawomocnego pozwolenia na budowę przebudowy i zmiany konstrukcji dachu części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej, w celu utworzenia pomieszczeń administracyjnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) oraz Centrum Usług Społecznych (CUS).

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie dołączonych dokumentów:

- Inwentaryzacja. Budynek Gminnego Przedszkola w Istebnej, stanowiącego część Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej,

            - Projekt koncepcyjny. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń gminnego przedszkola w Istebnej,    

              stanowiącego cześć budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej, w celu utworzenia

              pomieszczeń dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) oraz Centrum Usług

              Społecznych (CUS).

Dla w/w zakresu należy opracować dokumentację obejmującą wszystkie niezbędne branże:

 1. konstrukcyjną,
 2. instalacji elektrycznych,
 3. instalacji centralnego ogrzewania,
 4. instalacji wod.- kan,
 5. instalacji ppoż,
 6. instalacji sieciowej,
 7. aranżacji wnętrz.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje także sporządzenie opracowań koniecznych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 r. poz. 1579 t.j. ze zm.).

Zamawiający dostarczy mapę do celów projektowych.

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do 31.07.2018 r.    
 1. Osoby wyznaczone do kontaktu :
 1. Anna Pilch-Rucka tel. 33 8556500 wew. 45.
 2. Rafał Kocoń tel. 33 8556500 wew. 46.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik 1 do zaproszenia.
 2. Do oferty muszą zostać załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu VI niniejszej zaproszenia.
 3. W przypadku, gdyby oferent, jako załącznik do oferty, dołączył kopię dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę.
 4. Formularz oferty wraz z załącznikami musi zostać podpisany przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
 5. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez oferenta.
 1. Warunki podmiotowe, które musi spełnić wykonawca składający ofertę.
  1. Doświadczenie – wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat, co najmniej jednego zamówienia podobnego do niniejszego zamówienia (projektu) z możliwością weryfikacji - podany adres i telefon kontaktowy i wartości nie mniejszej niż zaproponowana cena oferty brutto wraz z potwierdzeniem należytego wykonania w formie poświadczeń (referencji). Zamawiający nie dopuszcza korzystania przez Wykonawcę z doświadczenia innych podmiotów.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 1. Dokumenty wymagane w ofercie.
 1. Formularz oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 1, załącznik nr 2
 2. Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy – załącznik nr 3,
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działania wykonawcy odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej,
 4. Referencje potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w ofercie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w ofercie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym,
 5. Kopia uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności konstrukcyjno budowlanej osoby przyjmującej obowiązki projektanta,
 6. Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego lub dowód wpłaty potwierdzający członkostwo w tej izbie osoby przyjmującej obowiązki projektanta, zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tj. z 2013 r. poz. 932 ze zm.).
 1. Oferty cenowe należy składać: osobiście lub przesyłką w siedzibie Zamawiającego (sekretariat UG Istebna, pok. 102), w terminie do dnia 10 stycznia 2018 r. do godz. 15.00 z dopiskiem „Przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej dla potrzeb administracyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej i Centrum Usług Społecznych w Istebnej”
 1. Opis  sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena oferty powinna obejmować:

         - wszystkie koszty związane z realizacją i odbiorem przedmiotu zamówienia.

         - obowiązujący podatek VAT.

    2. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w PLN.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych uzgodnień, pozwoleń dotyczących zadania: Przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej dla potrzeb administracyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej i Centrum Usług Społecznych w Istebnej
Podmiot udostępniający informację:43 - 470 Istebna 1000
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Data publikacji:04.01.2018 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kawulok
Data aktualizacji:11.01.2018 14:04