W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań pubicznych w następujących obszarach:

- zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrobny dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia,

- zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

Wójt Gminy Istebna zgodnie z art. 15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2018 r., poz.450) prosi o zgłaszanie kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 w/w ustawy,  z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie, do komisji konkursowych celem opiniowania złożonych ofert.

Propozycje należy składać w formie pisemnej do dnia 09 marca 2018 r., na formularzu dostępnym na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Istebna oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Istebna.

Szczegóły naboru opisuje poniższe Zarządzenie Wójta Gminy Istebna.

 

-

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Kohut
Data publikacji:05.03.2018 15:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Kohut
Data aktualizacji:05.03.2018 15:29