Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 13 marca 2018r.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 13 marca 2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Istebna
Informację opublikował:Leokadia Białożyt
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.03.2018 12:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.07.2018 11:38 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
13.07.2018 11:38 Dodano załącznik "Protokół KO Nr 34/2018 zdnia 13 marca
2018 r."

(Leokadia Białożyt)
13.07.2018 11:38 Dodano załącznik "Protokół KRG Nr 34/2018 zdnia 13
marca 2018 r."

(Leokadia Białożyt)
08.03.2018 13:02 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
08.03.2018 13:01 Dodano załącznik " Informacja Wójta Gminy Istebna
dotyczącej realizacji art. 37 ust 8 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 24.01.2017 r. do
02.03.2018r."

(Leokadia Białożyt)
08.03.2018 13:01 Dodano załącznik " Sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego."

(Leokadia Białożyt)
08.03.2018 13:00 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian
budżetu Gminy Istebna na rok 2018."

(Leokadia Białożyt)
08.03.2018 13:00 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030."

(Leokadia Białożyt)
08.03.2018 13:00 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie
wyodrębnienia w budżecie Gminy Istebna środków
stanowiących fundusz sołecki. "

(Leokadia Białożyt)
08.03.2018 13:00 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXVI/296/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31
stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu
udzielania dotacji celowej w 2018 roku na modernizację
źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach
programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na
lata 2017-2022."

(Leokadia Białożyt)
08.03.2018 13:00 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej ośmioklasowych
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Istebna."

(Leokadia Białożyt)
08.03.2018 13:00 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Istebna."

(Leokadia Białożyt)
08.03.2018 12:57 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31
marca 2017 roku dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom
nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określenia
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin."

(Leokadia Białożyt)
08.03.2018 12:57 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu
danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie
dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu
przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju, wychowanków, uczestników zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych, oraz terminu i sposobu
rozliczania wykorzystania dotacji."

(Leokadia Białożyt)
08.03.2018 12:57 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna
w 2018 roku."

(Leokadia Białożyt)
08.03.2018 12:57 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie podziału
Gminy Istebna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu."

(Leokadia Białożyt)
08.03.2018 12:57 Dodano załącznik "Opiniowanie raportu z wykonania Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017."

(Leokadia Białożyt)
08.03.2018 12:57 Dodano załącznik "Porządek obrad Komisji 13.03.2018"
(Leokadia Białożyt)
08.03.2018 12:46 Utworzenie dokumentu. (Leokadia Białożyt)