STATUT

GMINNEGO ZESPŁU DS. OŚWIATY W ISTEBNEJ

 

§ 1

Gminny Zespół ds. Oświaty zwany dalej  „Zespołem”  został powołany uchwałą Nr XX/93/95 Rady Gminy w Istebnej z dnia 28 grudnia 1995 r.

§ 2

Terenem działania Zespołu jest gmina Istebna, a jego siedzibą Budynek Administracyjny Istebna 1000.

§ 3

Zespół zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół podstawowych, a w szczególności:
1) zapewnia warunki działania szkół, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,
2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
3) obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół,
4) wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania.

§ 4

Działalność Zespołu nie ogranicza kompetencji dyrektorów szkół.

§ 5

1) Zespół jest samodzielną jednostką budżetową gminy Istebna, finansowaną z budżetu gminy.
2) Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie Prawo budżetowe.
3) Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy ustalony dla niego w uchwalonym budżecie gminy.

§ 6

1) Pracą zespołu kieruje dyrektor, którego powołuje Zarząd Gminy.
2) Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Zespołu.
3) W czasie nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni główny księgowy.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 8

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.


                                                                                         Przewodniczący
                                                                                         Rady Gminy
                                                                                         Stanisław Juroszek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut Gminnego Zespołu d/s Oświaty w Istebnej
Podmiot udostępniający informację:43-470 Istebna 1000
Informację opublikował:Piotr Gazurek
Data publikacji:30.07.2003 09:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Gazurek
Data aktualizacji:18.03.2010 13:26