Ogłoszenie nr 553688-N-2018 z dnia 2018-05-07 r.

Gminny Zespół do spraw Oświaty w Istebnej: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych dla szkół w Gminie Istebna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zapewnienie równego dostepu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gmnie Istebna

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół do spraw Oświaty w Istebnej, krajowy numer identyfikacyjny 7066402700000, ul. Istebna  1000 , 43470   Istebna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 855 62 00, e-mail gzo.istebna@rekord.net.pl, faks 33 855 62 00.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.istebna.bip.info.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Tak
www.istebna.bip.info.pl


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabespieczonej przed otwarciem, kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych dla szkół w Gminie Istebna. Nie otwierać przed dniem: 16.05.2018r. godz. 10.15
Adres:
Gmina Istebna - GZdsO, 43-470 Istebna 1000, biuro nr 216


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych dla szkół w Gminie Istebna
Numer referencyjny: ZP-7/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych dla Szkół w Gminie Istebna w ramach projektu pn. Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Zamówienie zostało podzielone na części i obejmuje: część 1: dostawę wyposażenia pracowni matematycznej – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SIWZ, Kod Wspólnego Słownika (CPV): Pomoce dydaktyczne 39162100-6 Pomoce naukowe 39162000-5 Kalkulatory biurkowe 30141200-1 część 2: dostawę wyposażenia pracowni przyrodniczej – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SIWZ Kod Wspólnego Słownika (CPV): Pomoce dydaktyczne 39162100-6 Pomoce naukowe 39162000-5 Akwaria 39298800-5 Mierniki elektroniczne 38552000-9 Atlasy 22114200-4 Mapy 22114300-5 Balony i piłki do zabawy 37525000-4 Barometry 38122000-6 Baterie galwaniczne 31420000-6 Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych 35112100-3 Gliceryna 24964000-9 Globusy 39298600-3 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 38000000-5 Laboratoryjne wyroby szklane 33793000-5 Termometry 38412000-6 Odczynniki laboratoryjne 33696500-0 Odczynniki chemiczne 33696300-8 Mikroskopy 38510000-3 Żarówki oświetleniowe 31531100-8 część 3: dostawę wyposażenia pracowni biologiczna – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.3 do SIWZ Kod Wspólnego Słownika (CPV): Pomoce dydaktyczne 39162100-6 Pomoce naukowe 39162000-5 Akwaria 39298800-5 Termometry 38412000-6 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 38000000-5 Laboratoryjne wyroby szklane 33793000-5 Pipety i akcesoria laboratoryjne 38437000-7 Odczynniki laboratoryjne 33696500-0 Odczynniki chemiczne 33696300-8 Mikroskopy 38510000-3 Termometry 38412000-6 część 4: dostawę wyposażenia pracowni chemicznej – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.4 do SIWZ Kod Wspólnego Słownika (CPV): Pomoce dydaktyczne 39162100-6 Pomoce naukowe 39162000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 38000000-5 Laboratoryjne wyroby szklane 33793000-5 Odczynniki laboratoryjne 33696500-0 Odczynniki chemiczne 33696300-8 Pipety i akcesoria laboratoryjne 38437000-7 część 5: dostawę wyposażenia pracowni fizycznej – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.5 do SIWZ Kod Wspólnego Słownika (CPV): Pomoce dydaktyczne 39162100-6 Pomoce naukowe 39162000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 38000000-5 Laboratoryjne wyroby szklane 33793000-5 Żarówki oświetleniowe 31531100-8 część 6: dostawę wyposażenia pracowni geograficznej – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.5 do SIWZ Kod Wspólnego Słownika (CPV): Pomoce dydaktyczne 39162100-6 Pomoce naukowe 39162000-5 Atlasy 22114200-4 Mapy 22114300-5 część 7: dostawę wyposażenia pracowni – Wizualizery oraz szafa na dokumenty – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.7 do SIWZ Kod Wspólnego Słownika (CPV): Pomoce dydaktyczne 39162100-6 Pomoce naukowe 39162000-5 Meble biurowe 39130000-2 Szafy na akta 39132100-7 Artykuły elektroniczne 31711000-3

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

39162000-5

30141200-1

39298800-5

38552000-9

22114200-4

22114300-5

37525000-4

38122000-6

31420000-6

35112100-3

24964000-9

39298600-3

38000000-5

33793000-5

38412000-6

33696500-0

33696300-8

38510000-3

31531100-8

31531100-8

38437000-7

39130000-2

39132100-7

31711000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty co najmniej dwa zamówienia lub ich części, polegające na dostawie wyposażenia pracowni szkolnych przedmiotowych na kwotę nie mniejszą niż: - 4.000,00 złotych brutto każda dla części nr 1.1 zamówienia - 60.000,00 złotych brutto każda dla części nr 1.2 zamówienia - 15.000,00 złotych brutto każda dla części nr 1.3 zamówienia - 12.000,00 złotych brutto każda dla części nr 1.4 zamówienia - 10.000,00 złotych brutto każda dla części nr 1.5 zamówienia - 5.000,00 złotych brutto każda dla części nr 1.6 zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zamówienia zostały wykonane należycie. UWAGI: 1. Pod pojęciem wyposażenie pracowni szkolnych przedmiotowych Zamawiający rozumie: wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt dydaktyczno-laboratoryjny. 2. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.3. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 5.4. Poleganie na zasobach innych podmiotów [art. 22a ustawy Pzp]: 5.4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.4.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 5.4.1 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie w sposób realny będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGI: Zobowiązanie podmiotu trzeciego, albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 „uPzp” musi zostać złożony do oferty przez wszystkich Wykonawców, którzy powołują się na potencjał podmiotu trzeciego. - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp (w zakresie określonym wyłącznie w pkt 5.1.2. SIWZ). - Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1. UWAGI: - Przepis art. 22a ust. 6 ustawy Pzp umożliwia wykonawcy, na okoliczność uzupełniania dokumentów, zmianę zgłoszonego podmiotu trzeciego na inny podmiot trzeci, albo wykazanie spełniania warunku samodzielnie własnym potencjałem wyłącznie w sytuacji, gdy w momencie składania oferty [wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) Wykonawca opierał się, w tym zakresie, na zdolnościach podmiotów trzecich. - Nie jest dopuszczalne, ażeby Wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunku na etapie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na etapie późniejszym [uzupełnianie dokumentów] powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części zamówienia ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 2.w pkt. 7.2.1. SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3.Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.2.1 oraz 2.a Uwag do pkt 7 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.1.1. wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 „uPzp”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ponadto do oferty należy załączyć: 1.Formularz ofertowy - załącznik nr 4 do SIWZ; 2.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy również spółki cywilnej]; pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3.Opisy szczegółowe, z których jednoznacznie będą wynikać wszystkie parametry techniczne oferowanych urządzeń/elementów celem ich porównania z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załącznikach nr 1.1-1.7 do SIWZ. Dokumenty obejmujące elementy przedmiotu zamówienia, takie jak: szczegółowe opisy zaoferowanych urządzeń/elementów, stanowią treść merytoryczną SIWZ i mają charakter bezwzględnie obowiązujący i muszą być wskazane w ofercie od początku, gdyż nie mogą podlegać zmianie, poprzez ich uzupełnianie przez Wykonawców. Dokumenty, o których mowa powyżej mają charakter treści oferty, rozumianej jako oświadczenie woli wykonawcy. Nieprzedłożenie tych dokumentów przy ofercie będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 „uPzp” – bez możliwości złożenia przez tego Wykonawcę tych dokumentów po upływie terminu składania ofert. 4.Formularz cenowy na część zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę z określeniem typu oraz producentów zaoferowanych urządzeń. 5.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ROWNOWAŻNYCH” – załącznik nr 8 do SIWZ 6.Wykonawca, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego zobowiązany jest załączyć do oferty dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, będzie polegał w trybie art. 22a „uPzp”, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Tak


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto [Pc1]

60,00

Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia [Pc2]

10,00

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy [Pc3]

10,00

Termin wykonania przedmiotu zamówienia [Pc4]

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zmówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: a. zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, b. okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. 2) zmiana należności, w następstwie ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT, 3) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego itp.), 4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 5) zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa wyposażenia pracowni matematycznej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 1: dostawę wyposażenia pracowni matematycznej – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SIWZ, Kod Wspólnego Słownika (CPV): Pomoce dydaktyczne 39162100-6 Pomoce naukowe 39162000-5 Kalkulatory biurkowe 30141200-1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30141200-1, 39162000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto [Pc1]

60,00

Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia [Pc2]

10,00

Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy [Pc3]

10,00

Termin wykonania przedmiotu zamówienia [Pc4]

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 2: dostawę wyposażenia pracowni przyrodniczej – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SIWZ Kod Wspólnego Słownika (CPV): Pomoce dydaktyczne 39162100-6 Pomoce naukowe 39162000-5 Akwaria 39298800-5 Mierniki elektroniczne 38552000-9 Atlasy 22114200-4 Mapy 22114300-5 Balony i piłki do zabawy 37525000-4 Barometry 38122000-6 Baterie galwaniczne 31420000-6 Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych 35112100-3 Gliceryna 24964000-9 Globusy 39298600-3 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 38000000-5 Laboratoryjne wyroby szklane 33793000-5 Termometry 38412000-6 Odczynniki laboratoryjne 33696500-0 Odczynniki chemiczne 33696300-8 Mikroskopy 38510000-3 Żarówki oświetleniowe 31531100-8
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30141200-6, 39162000-5, 39298800-5, 38552000-9, 22114200-4, 22114300-5, 37525000-4, 38122000-6, 31420000-6, 35112100-3, 24964000-9, 39298600-3, 38000000-5, 33793000-5, 38412000-6, 33696500-0, 33696300-8, 38510000-3, 31531100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto [Pc1]

60,00

Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia [Pc2]

10,00

Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy [Pc3]

10,00

Termin wykonania przedmiotu zamówienia [Pc4]

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

dostawę wyposażenia pracowni biologicznej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.3 do SIWZ Kod Wspólnego Słownika (CPV): Pomoce dydaktyczne 39162100-6 Pomoce naukowe 39162000-5 Akwaria 39298800-5 Termometry 38412000-6 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 38000000-5 Laboratoryjne wyroby szklane 33793000-5 Pipety i akcesoria laboratoryjne 38437000-7 Odczynniki laboratoryjne 33696500-0 Odczynniki chemiczne 33696300-8 Mikroskopy 38510000-3 Termometry 38412000-6
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162000-5, 39298800-5, 38412000-6, 38000000-5, 33793000-5, 38437000-7, 33696500-0, 33696300-8, 38510000-3, 38412000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto [Pc1]

60,00

Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia [Pc2]

10,00

Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy [Pc3]

10,00

Termin wykonania przedmiotu zamówienia [Pc4]

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

4

Nazwa:

dostawa wyposażenia pracowni chemicznej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.4 do SIWZ Kod Wspólnego Słownika (CPV): Pomoce dydaktyczne 39162100-6 Pomoce naukowe 39162000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 38000000-5 Laboratoryjne wyroby szklane 33793000-5 Odczynniki laboratoryjne 33696500-0 Odczynniki chemiczne 33696300-8 Pipety i akcesoria laboratoryjne 38437000-7
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162000-5, 38000000-5, 33793000-5, 33696500-0, 33696300-8, 38437000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto [Pc1]

60,00

Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia [Pc2]

10,00

Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy [Pc3]

10,00

Termin wykonania przedmiotu zamówienia [Pc4]

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

5

Nazwa:

dostawę wyposażenia pracowni fizycznej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.5 do SIWZ Kod Wspólnego Słownika (CPV): Pomoce dydaktyczne 39162100-6 Pomoce naukowe 39162000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 38000000-5 Laboratoryjne wyroby szklane 33793000-5 Żarówki oświetleniowe 31531100-8
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162000-5, 38000000-5, 33793000-5, 31531100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto [Pc1]

60,00

Okres gwarancji i rękojmi za wady za przedmiot zamówienia [Pc2]

10,00

Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy [Pc3]

10,00

Termin wykonania przedmiotu zamówienia [Pc4]

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

6

Nazwa:

dostawę wyposażenia pracowni geograficznej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.5 do SIWZ Kod Wspólnego Słownika (CPV): Pomoce dydaktyczne 39162100-6 Pomoce naukowe 39162000-5 Atlasy 22114200-4 Mapy 22114300-5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162000-5, 22114200-4, 22114300-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto [Pc1]

60,00

Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia [Pc2]

10,00

Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy [Pc3]

10,00

Termin wykonania przedmiotu zamówienia [Pc4]

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

7

Nazwa:

dostawę wyposażenia pracowni-Wizualizery oraz szafa na dokumenty

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.7 do SIWZ Kod Wspólnego Słownika (CPV): Pomoce dydaktyczne 39162100-6 Pomoce naukowe 39162000-5 Meble biurowe 39130000-2 Szafy na akta 39132100-7 Artykuły elektroniczne 31711000-3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162000-5, 39130000-2, 39132100-7, 31711000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto [Pc1]

60,00

Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia [Pc2]

10,00

Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy [Pc3]

10,00

Termin wykonania przedmiotu umowy

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych dla Szkół w Gminie Istebna
Podmiot udostępniający informację:43 - 470 Istebna 1000
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Data publikacji:07.05.2018 14:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kawulok
Data aktualizacji:05.07.2018 15:31