Istebna, dnia 18 maja 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Zamawiający:   

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej

43-470 Istebna 550

tel. 33 855 60 40

e-mail: sp1istebna@wp.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. ze zm.) -poniżej 30000 euro.

 

III. Opis przedmiot zamówienia:

 1. Nazwa zamówienia: Zarządzanie projektem-Koordynator projektu pn. „Przedszkolaki górą! – upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, os priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, podziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej -konkurs.

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym zarządzaniu projektem tj. pełnieniu funkcji koordynatora projektu pn.: „Przedszkolaki górą! – upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej”.

 

 1. Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje:
 • koordynowanie działań projektowych,
 • przygotowanie materiałów promujących projekt (m.in. strona internetowa, lokalna prasa),
 • oznakowanie miejsca realizacji projektu i biura projektu, w tym zakupionego sprzętu itp.,
 • organizacja spotkania/ń informującego o projekcie, sporządzanie materiałów informacyjnych dla rodziców przedszkolaków oraz nauczycieli przedszkola,
 • sporządzenie dokumentów rekrutacyjnych do projektu, weryfikacja złożonych formularzy,
 • przygotowanie i przeprowadzenie zapytań ofertowych w trybie art. 4 pkt. 8 i ewentualne przygotowanie i przeprowadzenie postepowań przetargowych powyżej 30 tys. Euro  na dostawy i usługi w ramach budżetu Projektu –zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wytycznymi krajowymi i regionalnymi                  (zapytania ofertowe, postępowania przetargowe, korespondencja związana z zamówieniami publicznymi, ocena złożonych ofert wraz z propozycją wyboru najkorzystniejszej oferty, protokoły z przeprowadzonych konkursów ofert/postępowań przetargowych, w tym zamieszczanie wymaganych zapytań w bazie konkurencyjności/postepowań w Biuletynie Informacji Publicznej, przygotowanie umów z wykonawcami itp.),
 • sporządzanie korespondencji z wykonawcami, protokołów odbioru itp.,  
 • sporządzanie wymaganych dokumentów w Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (aktualizacja wniosku o dofinansowanie, wnioski o płatność, harmonogramy składania wniosków o płatność, baza uczestników projektu – PEFS, baza personelu Projektu)
 • utrzymanie stałego kontaktu z Instytucją Zarządzającą (opiekunem projektu),
 • utrzymanie stałego kontaktu z dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej oraz nauczycielami przedszkola,
 • nadzór nad realizacją całości projektu zgodnie z umową o dofinansowanie,
 • nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków,
 • bieżący monitoring założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników,
 • prowadzenie archiwizacji dokumentów,
 • uczestniczenie w kontrolach projektu, w tym po zakończeniu realizacji projektu bez dodatkowego wynagrodzenia,
 • sporządzanie sprawozdań i innych dokumentów związanych z projektem w okresie trwałości projektu bez dodatkowego wynagrodzenia.

 

IV. Termin, miejsce oraz warunki wykonania zamówienia

 1. Termin wykonania zamówienia: ostateczny termin wywiązania się wykonawcy ze wszystkich zadań stanowiących przedmiot zamówienia oraz przedłożenia Zamawiającemu stosownej dokumentacji z ich przebiegu i realizacji (termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu do: 31.08.2019 r.)

 

 1. W przypadku opóźnień w realizacji projektu wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia do czasu całkowitego zakończenia zakresu rzeczowego i finansowego Projektu oraz jego końcowego rozliczenia.

 

 1. Miejsce wykonania zamówienia (realizacji usług) będzie siedziba Wykonawcy oraz Biuro Projektu.

 

 1. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze złożona ofertą, zapisami umowy o dofinansowanie projektu, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, standardów oraz etyką zawodową.  

 

V.  Osoba wyznaczona do kontaktu: dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej-p. Robert Biernacki (tel. 33 855 60 40, 33 855 60 59, e-mail: sp1istebna@wp.pl).

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

 1. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik 1 do zaproszenia.
 2. Do oferty muszą zostać załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu VIII niniejszej zaproszenia.
 3. W przypadku, gdyby oferent, jako załącznik do oferty, dołączył kopię dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę.
 4. Formularz oferty wraz z załącznikami musi zostać podpisany przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
 5. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez oferenta.

 

VII. Warunki podmiotowe, które musi spełnić wykonawca składający ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

VIII.  Dokumenty wymagane w ofercie:

 1. Formularz oferty – załącznik nr 1,
 2. Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy – załącznik nr 2.

 

IX.Miejsce i termin składania ofert

 1. Oferty cenowe należy składać: osobiście, przesyłką w siedzibie Zamawiającego (sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej: 43-470 Istebna 550) w terminie do dnia 25 maja 2018 r. do godz. 11.00  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zarządzanie projektem-Koordynator projektu pn. Przedszkolaki górą! – upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej”.

 

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Cena oferty powinna obejmować:

Cena -100%

- wszystkie koszty związane z realizacją i odbiorem przedmiotu zamówienia.

- obowiązujący podatek VAT.

 1. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w PLN.

 

XI. Inne:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość (bez podania przyczyny) niewybrania żadnej oferty.

 

W załączeniu:

 1. Wzór formularza ofertowego.
 2. Projekt umowy,
 3. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu. 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzanie projektem-Koordynator projektu pn. „Przedszkolaki górą! – upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Podmiot udostępniający informację:43 - 470 Istebna 1000
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Data publikacji:18.05.2018 12:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kawulok
Data aktualizacji:28.05.2018 14:20