OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Istebna na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 29.05.2018 r. na wniosek Pana Władysława Kaczała, ul. Zajęcza 8, 43-400 Cieszyn pełnomocnika Inwestora tj. PGL LP Nadleśnictwo Wisła, ul. Czarne 6, 43-460 Wisła wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej pn.:

 

Budowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej Nr 12 w Leśnictwie Olza”.

 

Zawiadamia się jednocześnie wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Istebna, pokój 206, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Istebna www.istebna.bip.info.pl

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej Nr 12 w Leśnictwie Olza"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Barbara Sikora
Data publikacji:30.05.2018 13:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Sikora
Data aktualizacji:30.05.2018 13:19