Polska-Istebna: Wozy strażackie

2018/S 108-245572

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Istebna
Istebna 1000
Istebna
43-470
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Kawulok
Tel.: +48 338556500
E-mail: inwestycje@ug.istebna.pl
Faks: +48 338556500
Kod NUTS: PL225

Adresy internetowe:

Główny adres: www.istebna.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://istebna.bip.info.pl/index.php?idmp=227&r=r
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 2 samochodów pożarniczych

Numer referencyjny: GR.271.12.2018
II.1.2)Główny kod CPV
34144210
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 samochodów pożarniczych:

– Część A: 1 samochód średni gaśniczy GBA 4x4 o napędzie terenowym.

– Część B: 1 samochód specjalny lekki.

Szczegółowy zakres dostawy jest przedstawiony w dokumentacji technicznej zawierającej: wymagania techniczne wykonania, warunki gwarancji i serwisu – załącznik nr 4 A i załącznik nr 4 B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Postępowanie prowadzone jest w związku z realizacją Projektu pod nazwą: „Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1 samochód średni gaśniczy GBA 4x4 o napędzie terenowym

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Istebna, Istebna 1000, 43-470 Istebna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część A: 1 samochód średni gaśniczy GBA 4x4 o napędzie terenowym.

Szczegółowy zakres dostawy jest przedstawiony w dokumentacji technicznej zawierającej: wymagania techniczne wykonania, warunki gwarancji i serwisu – załącznik nr 4 A Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Postępowanie prowadzone jest w związku z realizacją Projektu pod nazwą: „Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 09/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000906
II.2.14)Informacje dodatkowe

9. Wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

dla części A: 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składnia ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za termin jego wniesienia rozumie się moment jego księgowania na rachunku Zamawiającego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1 samochód specjalny lekki

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Istebna, Istebna 1000, 43-470 Istebna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część B: 1 samochód specjalny lekki.

Szczegółowy zakres dostawy jest przedstawiony w dokumentacji technicznej zawierającej: wymagania techniczne wykonania, warunki gwarancji i serwisu – załącznik nr 4 B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Postępowanie prowadzone jest w związku z realizacją Projektu pod nazwą: „Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 09/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000906
II.2.14)Informacje dodatkowe

9. Wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Dla części B: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/10).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składnia ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za termin jego wniesienia rozumie się moment jego księgowania na rachunku Zamawiającego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę:

a) dla części A min. 600.000,00 PLN – słownie: sześćset tysięcy złotych.

b) dla części B min. 150.000,00 PLN – słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP, dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena ta zostanie dokonana na podstawie dokumentów potwierdzających powyższe.

Jeżeli Wykonawca nie złożył Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej „JEDZ”, którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016. str. 16) lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożony JEDZ lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Podstawy wykluczenia Wykonawcy:

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy PZP. Ofertę Wykonawcy Wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

5.2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, należy spełnić następujące warunki:

5.2.1. Zdolność zawodowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

a) Dla części A zamówienia: wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawę co najmniej 1 samochodu specjalnego, straży pożarnej o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 PLN brutto.

b) Dla części B zamówienia: wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawę co najmniej 1 samochodu specjalnego, straży pożarnej o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN brutto.

Uwaga:

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość dostawy zostanie podana w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

5.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

5.4. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP, dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena ta zostanie dokonana na podstawie dokumentów potwierdzających powyższe.

Jeżeli Wykonawca nie złożył Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej „JEDZ”, którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016. str. 16) lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożony JEDZ lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.5. Podstawy wykluczenia Wykonawcy:

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy PZP. Ofertę Wykonawcy Wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/07/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/07/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Gmina Istebna, Istebna 1000, Pok. 001, 43-470 Istebna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu spełniania przez Wykonawcę warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia należy przedłożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej „JEDZ”. Należy wypełnić formularz znajdujący się, w wersji edytowalnej, na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

Formularz wraz z pełnomocnictwem do jego złożenia w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym i hasłem dostępowym należy przesłać przed upływem terminu składania ofert na adres mailowy Zamawiającego inwestycje@ug.istebna.pl.

Zamawiający dopuszcza np. następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps,.odt.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

— informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5. pkt 5 i 6 ustawy PZP,

— oświadczenie Wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP,

— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych oświadczeń i dokumentów, w tym od podmiotów zagranicznych i innych podmiotów, podane są w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/06/2018

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa 2 samochodów pożarniczych
Podmiot udostępniający informację:43 - 470 Istebna 1000
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Data publikacji:08.06.2018 10:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kawulok
Data aktualizacji:31.01.2019 14:40