GR.7013.4.2018                                                                                        Istebna, dnia 14 czerwca 2018 r.

                                         

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

 

na zakup wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej z koszem na śmieci dla zadania pn. „Budowa wiaty przystankowej w Istebnej-Słowiaczonka” (zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych)

 

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. ze zm.) – bez jej zastosowania.

 

Zamawiający:

Gmina Istebna

43-470 Istebna 1000

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem elementów małej architektury tj.:

 

 1. wiata przystankowa z płaskim dachem, stalowa konstrukcja nośna, zadaszenie ze szkła bezpiecznego, boczne i tylna ściana ze szkła hartowanego, ławka do siedzenia przykręcana do stelaża,  bez podświetlonych witryn reklamowych. Wymiary długość min. 3,80 m max 4,50 m, szerokość nie więcej niż 1,80 m, wysokość max. 2,60 m. Zamieszczona wiata ma charakter wyłącznie poglądowy.  
 1. kosz na śmieci z konstrukcji stalowej z daszkiem, strona zewnętrzna z ażurowej ocynkowanej lub nierdzewnej blachy, kosz o pojemności minimum 55 l. Zamieszczony kosz ma charakter wyłącznie poglądowy.  

Przedmiot zamówienia obejmuje także zakup wraz z dostawą i montażem kostki brukowej (ok. 15 m2), obrzeży (ok. 8 mb) na ławie betonowej wokół wiaty przystankowej i kosza na śmieci.

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do 20.09.2018 r.    
 1. Osoba wyznaczone do kontaktu :  Anna Pilch-Rucka tel. 33 8556500 wew. 47.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik 1 do zaproszenia.
 2. Do oferty muszą zostać załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu VI niniejszej zaproszenia.
 3. W przypadku, gdyby oferent, jako załącznik do oferty, dołączył kopię dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę.
 4. Formularz oferty wraz z załącznikami musi zostać podpisany przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
 5. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez oferenta.
 1. Warunki podmiotowe, które musi spełnić wykonawca składający ofertę.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 1. Dokumenty wymagane w ofercie.
 1. Formularz oferty– załącznik nr 1,
 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
 3. Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy – załącznik nr 2,
 1. Oferty cenowe należy składać: osobiście lub przesyłką w siedzibie Zamawiającego (sekretariat UG Istebna, pok. 102), w terminie do dnia 21 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budowa wiaty przystankowej w Istebnej-Słowiaczonka”
 1. Opis  sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena -100%

1. Cena oferty powinna obejmować:

         - wszystkie koszty związane z realizacją i odbiorem przedmiotu zamówienia.

         - obowiązujący podatek VAT.

2. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w PLN.

 1. Pouczenie o ochronie danych i wytyczne dla systemów i usług w zakresie zgodności RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 tel. +48 33 855-65-00,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Istebna, 43-470 Istebna 1000 jest Pan Wojciech Truchan, kontakt: IOD@istebna.eu,
 3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr GR.7013.4.2018 dla zadania pn. „Budowa wiaty przystankowej w Istebnej-Słowiaczonka” w trybie  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. oodbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy;
 6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Wykonawca posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 1.        Inne:

              Zamawiający zastrzega sobie możliwość (bez podania przyczyny) niewybrania żadnej oferty.

 

                                                                                                                              

W załączeniu:

 1. Formularz oferty,
 2. Projekt umowy.

 

 

 

 

 

          .............................................................     

                                                                                                       Pieczęć i podpis Zamawiającego

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa wiaty przystankowej w Istebnej-Słowiaczonka
Podmiot udostępniający informację:43 - 470 Istebna 1000
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Data publikacji:14.06.2018 15:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kawulok
Data aktualizacji:22.06.2018 13:29