Dz.U./S S116
20/06/2018
264090-2018-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

20/06/2018S116
http://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej


Polska-Istebna: Usługi udzielania kredytu
2018/S 116-264090
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina IstebnaIstebna 1000 Istebna 43-470 Polska Osoba do kontaktów: Mirosław KawulokTel.: +48 338556500E-mail: inwestycje@ug.istebna.pl Faks: +48 338556500Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.istebna.eu
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.istebna.bip.info.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Udzielenie Gminie Istebna długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6 000 000,00 PLN
Numer referencyjny: GR.271.13.2018
II.1.2)
Główny kod CPV
66113000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Istebna długoterminowego kredytu inwestycyjnego (na okresdo 13 lat) w wysokości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych 00/100).
Gmina przeznaczy kredyt na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Zaolzie wIstebnej - etap I” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowejinfrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, dofinansowanego z rezerwy celowej budżetu państwa.
Dostępność kredytu:
— 30.8.2018 r. – 3 200 000,00 PLN (I transza),
— 30.10.2018 r. – 2 800 000,00 PLN (II transza).
Postawienie środków na pisemne (fax) zapotrzebowanie Zamawiającego o uruchomienie transzy, poprzezprzelew na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Istebna.
II.2.4) Opis zamówienia:
2.1. Kredyt powinien być udzielony ze zmienną stopą procentową ustaloną w oparciu o WIBOR 3M plus stałamarża banku = co daje łączne oprocentowanie. (Oprocentowanie jest ustalane na podstawie stawki bazowejWIBOR dla depozytów 3M notowanej na 2 dni robocze przed podpisaniem Umowy kredytu w pierwszymokresie trzymiesięcznym oraz na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3M notowanej na dwa dni roboczeprzed rozpoczęciem kolejnych okresów trzymiesięcznych, powiększonej o marżę Banku stałą w okresiekredytowania).
1) Zmiana stawki oprocentowania kredytu będzie następować zgodnie ze zmianą stawki WIBOR 3M (notowanejna dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów trzymiesięcznych, powiększonej o marżę Bankustałą w okresie kredytowania),
2) Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, podpisany przezWójta Gminy Istebna z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Istebna,
3) Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ,
4) Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo dowcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, w tym prowizji rekompensacyjnej, a odsetki będąliczone wyłącznie do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu Umowy,
5) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji bankowej od udzielonego kredytu,
6) Spłata kredytu nastąpi, z uwzględnieniem karencji do 1 roku, w kwartalnych ratach kapitałowych wgharmonogramu – 20 lutego, 20 maja, 20 sierpnia, 20 listopada każdego roku; odpowiednio:
a) w latach 2019 r. – 2030 r. – w kolejności rat: 6 rat w wysokości 130 000,00 PLN każda i 40 rat w wysokości130 500,00 PLN każda,
b) spłata kapitału z uwzględnieniem karencji, od 20.8.2019 r.,
c) spłata odsetek następować będzie bez okresu karencji, kwartalnie, według terminów spłat rat kredytu.Pierwsza spłata odsetek 20.11.2018 r. Kolejne to 20 lutego, 20 maja i 20.8.2019 r. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie na dzień wolny lub ustawowo wolny od pracy – odsetki i kapitał płatnebędą następnego dnia roboczego po dniu wolnym.
7) Do wyliczania odsetek należy przyjąć taką ilość dni w roku, jaka wynika z wewnętrznych uregulowań banku.
8) W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od aktualnego zadłużenia z tytułukredytu. Niedopuszczalna jest kapitalizacja odsetek.
9) Do obliczenia wysokości odsetek dla potrzeb złożenia oferty należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 11.6.2018 r.;początek naliczania odsetek – 30.8.2018 r.
10) Spłata będzie realizowana na podstawie pisemnego stałego zlecenia udzielonego Bankowi do dokonywaniaspłat rat kredytu wraz z oprocentowaniem poprzez pobieranie środków z istniejącego rachunku bankowegolub otwartego na ten cel nieoprocentowanego rachunku technicznego. Wykonawca (Bank) każdorazowobędzie zawiadamiał Zamawiającego po dokonaniu spłaty przesyłając niezwłocznie wyciągi bankowe zobydwu rachunków. Dodatkowo informował będzie o niespłaconej kwocie kapitału i aktualnej wysokości stopyprocentowej,
11) Zamawiający zastrzega sobie:
a) Wykonawca nie będzie żądał: opłat za przedterminową spłatę kredytu, opłaty administracyjnej zazarządzanie, za złożenie wniosku kredytowego oraz innych opłat,
b) zmniejszenie kwoty kredytu bez dodatkowych kosztów,
c) zmianę kwot i terminów uruchomienia transz kredytu, bez dodatkowych kosztów,
d) prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą,
e) odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty,
f) zmiany harmonogramu spłaty kredytu – bez dodatkowych kosztów, jeżeli wystąpią okoliczności zmuszająceZamawiającego do zmiany terminów spłaty,
g) Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/11/2030
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (Słownie: dziesięć tysięcy złotych00/100),
2. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego BankSpółdzielczy w Ustroniu o/Istebna nr konta 32 8129 1014 2002 0000 0172 0006. Za termin wniesienia wadiumprzyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
I. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawiezłożonego oświadczenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej JEDZ) wg załącznika nr 2 doSIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia;
Podstawy wykluczenia Wykonawcy:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i8 uPzp.
II. Spełniają warunki udziału w postępowaniu tj: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcyposiadający zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia29.8.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.). Dokumenty potwierdzające brakpodstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu są określone w SIWZ.
III. Zamawiający informuje, że będzie stosował postanowienia art. 24aa ustawy Pzp i stosownie do dyspozycjiprzepisu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jakonajkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Do Umowy zostaną wprowadzone zapisy pkt. XVIII. SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/07/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/07/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Pokój 001 UG Istebna, 43-470 Istebna 1 000.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstawdo wykluczenia, wykonawca składa do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej JEDZ –wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę – formularz JEDZ stanowiZałącznik nr 2 do SIWZ. Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany ipodpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ oraz pełnomocnictwo na wskazany adres pocztyelektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składaniaofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZdotyczy oraz nazwę wykonawcy. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postacielektronicznej, z tym że JEDZ oraz pełnomocnictwo należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonejkwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący formatprzesyłanych danych: .pdf, .doc,.docx, .rtf, .xps, .odt. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,zobowiązany będzie do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw dowykluczenia:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentupotwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłattych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawemzwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjiwłaściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu UbezpieczeńSpołecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, żewykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego niewcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, żewykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymiodsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożeniena raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu zwłaściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisywymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyrokusądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek naubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentówpotwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lubzawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zał. nr 4 do SIWZ;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne – zał. nr 4 do SIWZ; 7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu zopłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatachlokalnych – zał. nr 4 do SIWZ. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych oświadczeń i dokumentów, wtym od podmiotów zagranicznych i innych podmiotów, podane są w SIWZ.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2018

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie Gminie Istebna długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6.000.000,00 zł
Podmiot udostępniający informację:43 - 470 Istebna 1000
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Data publikacji:20.06.2018 13:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kawulok
Data aktualizacji:20.09.2018 11:16