Istebna, dnia 21 czerwca 2018 r.

Nr procedury: GR.7013.4.2018                  

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

 

na wykonanie robót budowlanych związanych z  montażem lampy solarno – wiatrakowej w ramach zadania pn.: „Budowa wiaty przystankowej w Istebnej-Słowiaczonka” (zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych)

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. ze zm.) – bez jej zastosowania.

 

Zamawiający:

Gmina Istebna

43-470 Istebna 1000

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z montażem lampy solarno – wiatrakowej w ramach zadania pn: „Budowa wiaty przystankowej w Istebnej-Słowiaczonka”

Zakres robót do wykonania przewiduje:

Zaprojektowano oświetlenie hybrydowe zasilane panelem fotowoltaicznym oraz turbiną wiatrową o następujących (minimalnych) parametrach:

 • wysokość słupa min. 6 m o konstrukcji stalowej wykonanej z blachy o grubości min. 2,5 mm zabezpieczona antykorozyjnie (cynkowanie ogniowe). 
 • fundament pod słup oświetleniowy proponuje się jako prefabrykowane bloczki o wymiarach min. 2000x300x300 . Fundament należy wykonać z betonu klasy min. B-20 zbrojone prętami stalowymi o średnicy nie mniejszej niż 20 mm.
 • ogniwo fotowoltaiczne o mocy min 2x190W. Ogniwo fotowoltaiczne pokryte są szkłem hartownym które jest odporne na wszelkiego rodzaju uderzenia i uszkodzenia typu grad, bądź próba uszkodzenia np.: kamieniem. W celu uzyskania jak najlepszych efektów ogniwo montowane jest pod kątem min. 55 stopni i ukierunkowane w stronę  południową, co pozwala na pozyskanie jak największej ilości energii słonecznej. Kąt 55 stopni chroni ogniwo przed osadzaniem się śniegu na konstrukcji co ma wpływ na ładowanie systemu.
 • turbina wiatrowa o mocy min 600W. 
 • zastosować oprawę LED wykonaną z aluminium i hartowanego szkła o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 2800 Lm. Barwa światła powinna być z przedziału 5000-7000 K. Oprawa powinna umożliwiać regulacje (zmianę) kąta świecenia. Moc źródła światła została dobrana do możliwości  produkcyjnych turbiny i ogniw, źródło światła min 40W, proponuje się zastosować akumulatory o pojemności min 180 Ah, akumulator żelowe lub AGM specjalne do systemów słoneczno-wiatrowych, mogą być montowane na zewnątrz tj.: poza budynkiem, przy założeniu wahań temperatury od - 20 st. C do + 60 st. C,
 • sterowanie świeceniem lampy odbywa się poprzez układ pozwalający włączać i wyłączać lampę o zaprogramowanej godzinie. Godziny pracy lampy można  programować odpowiednio dla każdego dnia tygodnia osobno. System sterowania umożliwia ograniczenie strumienia świetlnego oraz mocy lampy (np. 50%) w wybranych godzinach nocnych co znacznie poprawi sprawność lampy w okresach jesienno - wiosennych charakteryzujących się niższym nasłonecznieniem. Dodatkowo należy zamontować czujnik ruchu umożliwiający załączanie pełnej mocy lampy przy wykryciu ruchu dla okresów w których lampa jest w trybie oszczędnościowym.
 • stopień ochrony IP 65.  

 

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20 września 2018 r.    
 1. Osoby wyznaczone do kontaktu :

Anna Pilch-Rucka tel. 33 8556500 wew. 47.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik 1 do zaproszenia.
 2. Do oferty muszą zostać załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu VI niniejszej zaproszenia.
 3. W przypadku, gdyby oferent, jako załącznik do oferty, dołączył kopię dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę.
 4. Formularz oferty wraz z załącznikami musi zostać podpisany przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
 5. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez oferenta.

 

 1. Warunki podmiotowe, które musi spełnić wykonawca składający ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 1. Dokumenty wymagane w ofercie.
  1. Formularz oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 1,
  2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.,
  3. Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy – załącznik nr 2,
  4. Kosztorys ofertowy (uproszczony) sporządzony, wyceniony zgodnie z  przedmiarem robót, stanowiący załącznik nr 3.
 1. Oferty cenowe należy składać: osobiście lub przesyłką w siedzibie Zamawiającego (sekretariat UG Istebna, pok. 102), w terminie do dnia 28 czerwca 2018 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Montaż lampy solarno – wiatrakowej w ramach zadania „Budowa wiaty przystankowej w Istebnej-Słowiaczonka”.
 1. Opis  sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena -100%

1. Cena oferty powinna obejmować:

 • wszystkie koszty związane z realizacją i odbiorem przedmiotu zamówienia.
 • obowiązujący podatek VAT.

    2. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w PLN.

 1. Pouczenie o ochronie danych i wytyczne dla systemów i usług w zakresie zgodności RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Wykonawcy danych osobowych jest Wójt Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 tel. +48 33 855-65-00,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Istebna, 43-470 Istebna 1000 jest Pan Wojciech Truchan, kontakt: IOD@istebna.eu,
 3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr GR.7013.4.2018 dotyczącym montażu lampy solarno – wiatrakowej w ramach zadania pn. „Budowa wiaty przystankowej w Istebnej-Słowiaczonka” w trybie  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. oodbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy;
 6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Wykonawca posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Wykonawca, że przetwarzanie jego danych osobowych  narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Wykonawcy:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

                                                                                                                                                                  

 

 1. Inne:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość (bez podania przyczyny) niewybrania żadnej oferty.

W załączeniu:

 1. Wzór formularza ofertowego.
 2. Projekt umowy,
 3. Przedmiar robót,

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Montaż lampy solarno – wiatrakowej w ramach zadania pn: „Budowa wiaty przystankowej w Istebnej-Słowiaczonka”
Podmiot udostępniający informację:43 - 470 Istebna 1000
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Data publikacji:21.06.2018 11:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kawulok
Data aktualizacji:29.06.2018 09:50