Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina IstebnaIstebna 1000Istebna43-470PolskaOsoba do kontaktów: Mirosław KawulokTel.: +48 338556500E-mail: inwestycje@ug.istebna.pl Faks: +48 338556500Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.istebna.eu
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://istebna.bip.info.pl/index.php?idmp=227&r=r
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa średniego samochodu pożarniczego
Numer referencyjny: GR.271.18.2018
II.1.2)
Główny kod CPV
34144210
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu pożarniczego GBA 4x4 o napędzie terenowym
Szczegółowy zakres dostawy jest przedstawiony w dokumentacji technicznej zawierającej: wymaganiatechniczne wykonania, warunki gwarancji i serwisu – załącznik nr 4 Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Postępowanie prowadzone jest w związku z realizacją Projektu pod nazwą: „Wzmocnienie gotowości do działańtransgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych” jest współfinansowany ze środkówUnii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska–Polska 2014–2020.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Istebna, Istebna 1000, 43-470 Istebna, POLSKA
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu pożarniczego GBA 4x4 o napędzie terenowym
Szczegółowy zakres dostawy jest przedstawiony w dokumentacji technicznej zawierającej: wymaganiatechniczne wykonania, warunki gwarancji i serwisu – załącznik nr 4 Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Postępowanie prowadzone jest w związku z realizacją Projektu pod nazwą: „Wzmocnienie gotowości do działańtransgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych” współfinansowanego przez UnięEuropejską w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska–Polska 2014–2020.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 09/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Numer identyfikacyjny projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000906
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych00/100),
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składnia ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu zatermin jego wniesienia rozumie się moment jego księgowania na rachunku zamawiającego.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają dokument ubezpieczeniapotwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonejdziałalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 600 000,00 PLN – słownie:sześćset tysięcy złotych.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyćpodwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału wpostępowaniu. Ocena ta zostanie dokonana na podstawie dokumentów potwierdzających powyższe.
Jeżeli wykonawca nie złożył Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej „JEDZ”,którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. (Dz.Urz. UE nr L3 z 6.1.2016. str. 16) lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożonyJEDZ lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chybaże mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, albokonieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Podstawy wykluczenia Wykonawcy:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 orazust. 5 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy Wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
5.2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, należy spełnić następujące warunki:
5.2.1. Zdolność zawodowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy w tym okresie, dostawę co najmniej 1 samochodu specjalnego straży pożarnej owartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto.
Uwaga:
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość dostawy zostanie podana w walucieinnej niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski wdniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu NBP niepublikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowanypierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
5.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierzapowierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
5.4. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału wpostępowaniu. Ocena ta zostanie dokonana na podstawie dokumentów potwierdzających powyższe.
Jeżeli wykonawca nie złożył Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej „JEDZ”,którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. (Dz.Urz. UE nr L3 z 6.1.2016. str. 16) lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożonyJEDZ lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chybaże mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, albokonieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5.5. Podstawy wykluczenia Wykonawcy:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 orazust. 5 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy Wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna, Istebna 1000, pok. 001, POLSKA
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
W celu spełniania przez Wykonawcę warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia należy przedłożyćJednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej „JEDZ”. Należy wypełnić formularz znajdujący się,w wersji edytowalnej, na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
Formularz wraz z pełnomocnictwem do jego złożenia w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanympodpisem elektronicznym i hasłem dostępowym należy przesłać przed upływem terminu składania ofert naadres mailowy Zamawiającego inwestycje@ug.istebna.pl
Zamawiający dopuszcza np. następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do złożeniadokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
— Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawiona niewcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wyk. nie zalega z opłacaniempodatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokumentpotwierdzający, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tychnależności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawemzwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjiwłaściwego organu,
— Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokumentpotwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokumentpotwierdzający, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz zewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
— Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznejdecyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społecznelub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłat tych należności,
— Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne,
— Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie nakarę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust5. pkt 5 i 6 ustawy Pzp,
— Oświadczenie Wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniuobowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniuspołecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp,
— Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych oświadczeń i dokumentów, w tym od podmiotówzagranicznych i innych podmiotów, podane są w SIWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17a Warszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2018

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa średniego samochodu pożarniczego
Podmiot udostępniający informację:43 - 470 Istebna 1000
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Data publikacji:11.10.2018 11:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kawulok
Data aktualizacji:31.01.2019 12:52