Istebna, dnia 8 listopada 2018 r.

 

 

Oznaczenie sprawy: GR.6131.108.2018  

 

 

Sprzedawca:

Gmina Istebna 

43-470 Istebna 1000

www.istebna.eu

e-mail: urzad@ug.istebna.pl

tel + 48 33 855-65-00

 

 

Na podstawie art. 701 KC Gmina Istebna ogłasza  przetarg na

 sprzedaż drewna pozyskanego z wycinku drzew w ramach zadania pn:„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Beskid

 

 1. Przedmiot przetargu:
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna opałowego w ilości 31,76 m3, pozyskanego z wycinki drzew w ramach zadania pn: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Beskid, składowanego na terenie działki 705/3 Jaworzynka – Byrty.
 2. Drewno o którym mowa w ust. 1 jest sprzedawane w postaci kłód ułożonych na stosie i obejmujące różne gatunki ( akacja, brzoza, czereśnia, jawor, jesion, klon, lipa, olcha, świerk). Sprzedawca posiada Szacunkowy operat pomiarowy Załącznik nr 3.
 3. Sprzedawca nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Kupujący zobowiązany będzie do załadunku oraz zabezpieczenia transportowanego drewna na jego koszt oraz odbiór drewna w terminie do 14 dni od daty dokonania zapłaty ceny za zakupione drzewo.
 5. Zaleca się, żeby każdy Kupujący, przed złożeniem oferty, dokonał wizji lokalnej przedmiotu objętego sprzedażą w terminie uzgodnionym telefonicznie ze Sprzedawcą tel. 33 855-65-00 wew. 46, kom. 513-124-354.     

 

 1. Kryterium wyboru oferty:
 1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta o najwyższej cenie. W przypadku ofert równorzędnych decyduje kolejność złożenia oferty.
 2. Cena wywoławcza wynosi 5.897,10 zł. brutto. Cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości 8%.
 3. Sprzedawca wymagać będzie od Kupującego, który złożył najkorzystniejszą ofertę, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego przetargu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 5. O wyniku przetargu zostanie poinformowany każdy jego uczestnik.

     

 1. Forma złożenia oferty:
 1. Ofertę – wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego przetargu należy złożyć: Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 pok. 102 (sekretariat) w terminie do 16 listopada 2018 r. do godz. 10.00 w formie pisemnej (osobiście, listownie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup drewna” oraz z danymi i adresem oferenta.  
 2. Miejsce otwarcia ofert odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 10:15 w sali nr 001.
 3. Jeżeli w przetargu zostaną złożone oferty (dotyczy ofert najkorzystniejszych) o takiej samej cenie brutto, wówczas oferenci, którzy złożyli te oferty, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie.
 4. Oferta złożona po terminie wyznaczonym do składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania na adres oferenta, który złożył ofertę.

  

 1. Pouczenie o ochronie danych osobowych
 1. administratorem danych osobowych Sprzedającego jest Wójt Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 tel. +48 33 855-65-00,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Istebna, 43-470 Istebna 1000 jest Pan Wojciech Truchan, kontakt: IOD@istebna.eu,
 3. dane osobowe Kupującego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w ramach niniejszego przetargu.

 

Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

Projekt Umowy – załącznik nr 2,

Szacunkowy operat pomiarowy – załącznik nr 3.  

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinku drzew w ramach zadania pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Beskid”
Podmiot udostępniający informację:43 - 470 Istebna 1000
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Data publikacji:08.11.2018 11:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kawulok
Data aktualizacji:16.11.2018 13:23