Istebna, dnia 26 listopada 2018 r.

 

 

GR.271.2.1.2018

 

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

 

 

na roboty związane z „Przebudową drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060”  zadanie jest dofinansowane z MSWiA w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2018.

 

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – bez jej zastosowania.

 

Zamawiający:

Gmina Istebna

43-470 Istebna 1000

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060, zadanie jest dofinansowane z MSWiA w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2018.
 2. Zakres robót do wykonania:
 1. Roboty rozbiórkowe: ręczna rozbiórka nawierzchni tłuczniowej grubości 8 cm w ilości łącznej 16,20 m2, wywóz gruzu z podbudowy na odległość 5 km samochodem samowyładowczym 5Mg, załadunek mechaniczny w ilości łącznej 3,11 Mg, rozbiórka elementów ściekowych 50 x 50 x 15 cm na podsypce piaskowej na odcinku 42,00 m, wywóz elementów ściekowych z rozbiórki na odległość 5 km samochodem skrzyniowym 5 Mg z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym w ilości 7,06 Mg.
 2. Remont przepustu: ręczne roboty ziemne na odkład w ilości 0,96 m3, rozbiórka uszkodzonej rury średnicy 40 cm na odcinku 1,00 m, wywóz gruzu z rozbiórki na odległość 5 km samochodem skrzyniowym 5 Mg z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym w ilości 0,23 Mg, ława pod przepust z pospółki grubości 20 cm w ilości 0,16 m3, ułożenie przepustu z rury betonowej średnicy 40 cm na odcinku 1,00 m, zasypanie przepustu gruntem z zagęszczeniem w ilości 0,96 m3, ręczne roboty ziemne w gruncie na przerzut z wbudowaniem w nasyp – fundament pod ściankę czołową w ilości 0,64 m3, betonowanie fundamentu ścianki czołowej – beton B20 w ilości 0,64 m3, ścianka czołowa przepustu średnicy 40 cm w ilości 1 szt, oczyszczenie istniejącego przepustu średnicy 40 cm z namułu na odcinku 36,00 m.
 3. Odwodnienie: ręczne roboty ziemne z odwozem gruntu na odległość średnio 5 km samochodem samowyładowczym 5 Mg w ilości łącznej 5,67 m3, ława betonowa zwykła pod elementy ściekowe w ilości łącznej 5,40 m3, ułożenie elementów ściekowych 50 x 50 x 15 cm na podsypce cementowo – piaskowej o łącznej długości 45,00 m.
 4. Podbudowa: profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym średnia grubość 10 cm. w ilości 45,63 m3.
 5. Nawierzchnia: Skropienie podbudowy asfaltem pod warstwę wiążącą w ilości 456,35 m2, warstwa wiążąca z masy mineralno bitumicznej grubości po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 456,35 m2, skropienie podbudowy asfaltem pod warstwę ścieralną w ilości 456,35 m2, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 456,35 m2.
 6. Zjazdy: profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym średnia grubość 7 cm w ilości 2,10 m3, skropienie istniejącej podbudowy asfaltem w ilości 30,00 m2, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 6 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 30,00 m2.
 7. Roboty wykończeniowe i towarzyszące: humusowanie warstwą grubości 10 cm z obsianiem trawą – pobocza w ilości 84,00 m2, montaż poręczy sprężystych masa barier 24 kg/m na odcinku 20,00 m, montaż zakończenia poręczy sprężystych masa barier 24 kg/m na odcinku 8,00 m.
 8. Znaki drogowe: Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu wg opracowania 1 kpl.

 

 1. Warunki ogólne dla zadania
 1. Termin zakończenia robót do dnia 14 grudnia 2018 r.
 2. Okres gwarancji i rękojmi – min. 3 lata,  
 3. Wszelki roboty muszą zostać wykonane zgodnie z SST,
 4. Inwestor wymaga ciągłego nadzoru na zadaniu przez uprawnionego Kierownika budowy.
 5. Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami i ponosił odpowiedzialność z tego tytułu. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających zagospodarowanie odpadów.
 6. W przypadku konieczności wykonania robót w ilości większej niż przewidziano w kosztorysie ofertowym (niezbędnych do zakończenia zadania), Wykonawca na polecenia Zamawiającego zobowiązany jest do ich wykonania kosztorysu w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego.
 7. Zamawiający może zrezygnować z części robót przewidzianych do wykonania według dokumentacji projektowej i kosztorysu ofertowego. Wykonawca nie będzie z tego tytułu wnosił roszczeń jak również skrócenia oddanych robót.
 8. Roboty nie występujące w kosztorysie ofertowym a niezbędne dla zakończenia całości robót, rozliczane będą w drodze negocjacji na podstawie rozbicia przez Wykonawcę ceny jednostkowej występującej w kosztorysie ofertowym dla robót najbardziej zbliżonych technologicznie lub konstrukcyjnie.
 9. Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. Wykonawca dostarczy na tydzień przed 1 egz. dokumentacji do sprawdzenia przed zakończeniem robót budowlanych.
 10. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
 • oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 
 • ostateczna tabela rozliczeniowa,
 • atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności,
 • kosztorys powykonawczy,

 

 1. Szczegółowy zakres robót do wykonania opisany został w dokumentacji projektowej,  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej a także w przedmiarze robót, które to dokumenty są załącznikami do niniejszego Zaproszenia.

 

 

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do 14 grudnia 2018 r.    

 

 1. Osoba wyznaczone do kontaktu:  Mirosław Kawulok tel. 33 8556500 wew. 46.

 

 1. Opis sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
 1. Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę osób realizujących zamówienie:
 2. Wykonawca oświadcza, że w tracie realizacji niniejszej umowy będzie zatrudniał na umowę o pracę osoby, które będą wykonywać czynności związane z wykonaniem robót rozbiórkowych, wykonaniem podbudowy, wykonaniem nawierzchni. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę osoby wykonujące powyższe  czynności w trakcie realizacji umowy na każdorazowe wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia wezwania.
 3. Wykonawca będzie zatrudniał osoby do wykonania czynności, o których mowa powyżej przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i przekazania Zamawiającemu aktualnego oświadczenia o zatrudnianiu na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności związane z wykonaniem nawodnienia.
 4. Przed terminem zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, o zatrudnianiu osób wykonujących powyższe czynności. Oświadczenie o zatrudnieniu osób wykonujących czynności o których mowa w pkt. 4.2 powinno być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik 1 do zaproszenia.
 2. Do oferty muszą zostać załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu 7 niniejszej zaproszenia.
 3. W przypadku, gdyby oferent, jako załącznik do oferty, dołączył kopię dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę.
 4. Formularz oferty wraz z załącznikami musi zostać podpisany przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
 5. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez oferenta.

 

 1. Warunki podmiotowe, które musi spełnić wykonawca składający ofertę.

           Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

 1. Dokumenty wymagane w ofercie.
 1. Formularz oferty– załącznik nr 1,
 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
 3. Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z załączonym przedmiarem robót – załącznik nr 2,
 4. Kopia uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności drogowej osoby przyjmującej na siebie obowiązki kierownika budowy.
 5. Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające członkostwo w tej izbie osoby przyjmującej obowiązki kierownika budowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. z 2016 r. poz. 1725).

 

 1. Oferty cenowe należy składać: osobiście lub przesyłką w siedzibie Zamawiającego (sekretariat UG Istebna, pok. 102), w terminie do dnia 29 listopada 2018 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 10:15 w Sali nr 001.  

 

 1. Opis  sposobu obliczenia ceny oferty.
 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: kryteria:
  1. Kryterium Cena,

Cena wykonania zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym – waga kryterium 60%, według wzoru matematycznego: 

 

                     Cena oferty najkorzystniejszej  ( brutto )

                     ------------------------------------------------------  x 10 pkt. x 60 %

                     Cena oferty badanej ( brutto )

         

 1. Kryterium Gwarancja i rękojmia,

Gwarancja i rękojmia zamówienia zgodnie z formularzem oferty – waga kryterium – 40%. Sposób przyznania punktów:  

 

Wykonawca może zadeklarować dłuższy, niż wymagany minimalny 3 letni okres gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy, ale nie przekraczający 5 lat, od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy należy zadeklarować w pełnych latach, od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

Za zaoferowanie 3 letniego okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy Wykonawca nie otrzyma punktów w tym kryterium oceny ofert [0 pkt.]. Za każdy dodatkowy rok udzielonej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy [powyżej minimalnego 3 letniego okresu gwarancji i rękojmi] Wykonawca otrzyma 5 pkt. Maksymalna liczba punktów w ramach niniejszego kryterium wynosi 10 pkt.

 

UWAGI:

Brak deklaracji okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum [tj. 3 lata] skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli natomiast wykonawca zadeklaruje okres gwarancji na przedmiot umowy powyżej określonego maksimum [tj. 5 lat] dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 5 lat, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

 

Uzyskane w ten sposób punkty będą liczone wg. wzoru: liczba punktów w kryterium gwarancja i rękojmia x 40%

 

 1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższych kryteriów,
 2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 10 pkt.,
 3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
 4. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w PLN.

 

 1. Pouczenie o ochronie danych i wytyczne dla systemów i usług w zakresie zgodności RODO\

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 tel. +48 33 855-65-00,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Istebna, 43-470 Istebna 1000 jest Pan Wojciech Truchan, kontakt: IOD@istebna.eu,
 3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060”, prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 uPzp – zamówień o wartości nie przekraczającej 30.000 EURO.  
 4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy;
 6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. wykonawca posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Inne:

              Zamawiający zastrzega sobie możliwość (bez podania przyczyny) niewybrania żadnej oferty.

                                                                                                                              

W załączeniu:

 1. Formularz oferty,
 2. Przedmiar robót,
 3. Projekt umowy,
 4. Docelowa organizacja ruchu,
 5. SST.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060
Podmiot udostępniający informację:43 - 470 Istebna 1000
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Data publikacji:26.11.2018 15:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kawulok
Data aktualizacji:29.11.2018 14:50