ZNAK SPRAWY: GR.271.2.4.2018  

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 19.12.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń radiokomunikacyjnych wraz z osprzętem w ramach projektu pn. „Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

 

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Numer rejestracyjny projektu

CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000906

 

Nazwa Zamawiającego

Gmina Istebna

43-470 Istebna 1000

NIP: 5482676134

 

Odbiorca

Urząd Gminy w Istebnej

43-470 Istebna 1000

 

1. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.12.2018r. do godziny 10.00. 

Wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

2. Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami powinna zostać złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:

Urząd Gminy w Istebnej

43-470 Istebna 1000

Sekretariat, pokój 102

 

3. Osoba do kontaktu

Stanisław Kędzior

tel. 33 855 65 00 wew. 36

e-mail: stanislaw.kedzior@ug.istebna.pl

 

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego systemu radiokomunikacyjnego wraz z osprzętem w postaci 26 kpl. przenośnych radiotelefonów cyfrowo-analogowych w ukompletowaniu: radiotelefon z anteną, akumulator, klips do pasa, ładowarka biurkowa zgodna z akumulatorem, mikrofonogłośnik; 10 kpl. przewoźnych radiostacji cyfrowo-analogowych w ukompletowaniu: radiotelefon, mikrofon, kable zasilające, profil montażowy; system radiokomunikacyjny winien działać w systemie dyspozytorskim dostarczonym wraz z radiotelefonami. Radiotelefony winne posiadać zaprogramowane częstotliwości wg. listy przekazanej przez Zamawiającego.

Szczegółowy zakres dostaw do wykonania opisany został w załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

 

5. Kategoria ogłoszenia

Dostawy

 

6. Kody CPV

Kod CPV: 32236000-6

Nazwa kodu CPV: Radiotelefony

 

7. Harmonogram realizacji zamówienia

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2018r. o godz. 10:15.

Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 31.12.2018 r. Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

8. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz posiadają konieczne do wykonania zamówienia uprawnienia.

I Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca winien posiadać kompetencje i/lub uprawnienia do prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia. Warunki uznane zostaną za spełnione wówczas, gdy Wykonawca w dacie składania oferty złoży oświadczenie według Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

II Doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie podobnego rodzajowo dostaw o wartości nie mniejszej niż cena za jaką Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym z podaniem przedmiotu dostawy oraz daty wykonania. Spełnienie warunku należy udokumentować np. poprzez załączenie do oferty referencji, protokołów odbioru.

III Potencjał techniczny

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Warunki uznane zostaną za spełnione wówczas, gdy Wykonawca w dacie składania oferty złoży oświadczenie według Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

10. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyłączeni są oferenci, którzy powiązani są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegających w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

e) pozostawaniu z Wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności stron tego stosunku.

 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

 

 

11. Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniona zostanie któraś z poniższych przesłanek:

a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;

b) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego;

c) dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wartości zamówienia do 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

d) dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy dotyczące realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego.

 

12. Oferta częściowa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

13. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta, wraz z niezbędnymi załącznikami, powinna zostać złożona w formie papierowej, na ponumerowanych stronach, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu na adres:

Urząd Gminy w Istebnej

43-470 Istebna 1000

Sekretariat, pokój 102

w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: „Oferta – system radiokomunikacyjny

Wszelkie kopie dokumentów znajdujące się wewnątrz oferty składanej w formie papierowej, winny być opatrzone:

a. zapisem „za zgodność z oryginałem” od strony …. do strony ... .,

b. datą,

c. czytelnym podpisem osoby upoważnionej,

d. pieczęcią firmową.

I Oferta musi zawierać następujące elementy:

⎯ pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,

⎯ cenę netto, cenę brutto oraz wysokość podatku VAT poszczególnych składowych,

⎯ termin ważności oferty (wymagany minimum 30 dni),

⎯ termin wykonania zamówienia (realizacji umowy)

⎯ zakres zgodny z opisem przedmiotu zamówienia,

⎯ okres gwarancji i jej warunki,

⎯ oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nim zawarte,

⎯ dokumenty wymienione w punkcie 9 niniejszego zapytania ofertowego.

II Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z następującymi załącznikami:

1. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

2. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania.

III Cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

IV Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla spełnienia niezbędnych warunków w ubieganiu się o zamówienie/zlecenie (np. referencji, protokołów), w tym w szczególności określonych w punkcie 9 niniejszego zapytania ofertowego.

V Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji i powinna zawierać ponumerowane strony. Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Nie dopuszcza się uzupełniania oferty. Jeden Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

14. Ocena oferty

I Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny kompletnych ofert na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena brutto.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P) spośród złożonych ofert i będzie spełniać warunki opisane w przedmiocie zamówienia. Ostateczna liczba punktów uzyskanych w kryterium CENA brutto wynikająca z oferty.  

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Waga:

dla Cena – 100%

II Sposób obliczenia punktów:

CENA:

Liczba punktów dla kryterium C obliczona zostanie przez podzielenie oferty o najniższej cenie brutto, (Cnajniższa) przez cenę brutto oferty badanej (Coferty_badanej) oraz przez przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 100.

Przeliczenie wg wzoru:

PC (liczba punktów) = Cnajniższa/Coferty_badanej * 100

Wartość przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi w formularzu oferty (Załącznik nr 2) do niniejszego zapytania. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań formalnych zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

15. Warunki unieważnienia postępowania

Gmina Istebna zastrzega sobie prawo zamiany warunków postępowania oraz do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

16. Dodatkowe informacje

1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.

2. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny oferty najkorzystniejszej do kwoty jaka została przewidziana na realizację zamówienia. Jeśli Wykonawca z ofertą najkorzystniejszą odmówi negocjacji albo strony nie dojdą do porozumienia w kwestii zmniejszenia ceny oferty do kwoty jaką dysponuje Zamawiający na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający dopuszcza negocjacje z kolejnymi Wykonawcami, według rankingu ofert.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne w zakresie parametrów, w przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych. W przypadku dostarczenia towaru równoważnego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć jego opis (specyfikację), tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty dot. doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają wykazane doświadczenie oraz potencjał techniczny.

6. Oferty złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

7. Zamawiający nie zwraca oferentom ofert złożonych w terminie.

8. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.

9. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

10. Strony obowiązują następujące warunki płatności:

100% wynagrodzenia brutto – zapłata za zrealizowanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę faktury, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonego faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie rachunku nastąpi po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru/protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.

11. Zamawiający przewiduje karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w umowie.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z tymi działaniami lub zaniechaniami.

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy.

14. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami zapytania.

15. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało zapytanie ofertowe.

16. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert.

 

 1. Pouczenie o ochronie danych i wytyczne dla systemów i usług w zakresie zgodności RODO\

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Istebna Pani Łucja Michałek,    43-470 Istebna 1000 tel. +48 33 855-65-00,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Istebna, 43-470 Istebna 1000 jest Pan Wojciech Truchan, kontakt: IOD@istebna.eu,
 3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn: „Zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń radiokomunikacyjnych wraz z osprzętem" w ramach projektu pn. Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych, prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 uPzp – zamówień o wartości nie przekraczającej 30.000 EURO. 
 4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy;
 6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. wykonawca posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa fabrycznie nowych urządzeń radiokomunikacyjnych wraz z osprzętem
Podmiot udostępniający informację:43 - 470 Istebna 1000
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Data publikacji:19.12.2018 15:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kawulok
Data aktualizacji:28.12.2018 14:24