Zgonie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U z 2018 r., poz. 450 ze zm.) Wójt Gminy Istebna zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Istebna lub na rzecz jej mieszkańców, do konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany do  Programu Współpracy Gmina Istebna z organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Konsultacje przeprowadzone są w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz 450 z późn. zm.) na temat projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Konsultacji poddaje się pkt 1 w rozdziale 12, który otrzymuje brzmienie:"pkt 1 W celu opiniowania ofert składanych na realizację zadań publicznych przez Organizacje Pozarządowe w ramach ogłoszonych konkursów ofert, Wójt Gminy Istebna w drodze Zarządzenia powołuje, kierując się zasadą równego uczestnictwa, komisje konkursowe, zwane dalej komisjami".

Rady działalności pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi dotyczące zmiany pkt 1 w rozdziale 12 Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,  na druku: "Ankieta zgłoszenia opinii", wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia,  drogą pocztową na adres Urzędu Gminy, 43-470 Istebna 1000, w sekretariacie urzędu w godzinach pracy jednostki lub pocztą elektroniczną na adres: urzad@ug.istebna.pl. Pod uwagę brane będą tylko te uwagi, które wpłyną do urzędu do dnia 29.01.2019 r. do godz. 900 .

Termin konsultacji ustala się od dnia 24.01.2019 r. - do 29.01.2019 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne w sprawie zmiany do Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Kohut
Data publikacji:24.01.2019 16:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Kohut
Data aktualizacji:24.01.2019 16:08