GR.271.2.5.2019

Istebna, dnia 23 kwietnia 2019 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ZADANIA PN:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

W PRZYSIÓŁKU KADŁUBY I MATYSKA W KONIAKOWIE

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Istebna

43-470 Istebna 1000

NIP 5482676134

Tel/fax 33 855-65-60 wew. 46.

e-mail: inwestycje@ug.istebna.pl

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze. zm.), którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych uzgodnień i pozwoleń dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie. Zakres rozwiązań projektowych obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości łącznej około 5200 m w tym;

 • 4450 m - kanalizacja grawitacyjna wraz z przyłączami do 60 budynków,

 • 750 m – dwa kolektory tłoczne z pompowniami ścieków.

Orientacyjny przebieg kanalizacji, przepompowni oraz budynków podłączanych został przedstawiony na mapie zasadniczej w skali 1:1000 stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

 

Zakres dokumentacji:

  1. Uzgodnienia przebiegu sieci z właścicielami nieruchomości– wymagana forma pisemna w formie oświadczeń o wyrażeniu zgody zawierających wycinek z planszy uzgodnień przedstawiający przebieg projektowanej sieci wodociągowej (wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy).

  2. Uzgodnienia – wszystkie wymagane uzgodnienia branżowe niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę.

  3. Karta informacyjna przedsięwzięcia w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem ( należy dołączyć do dokumentacji opinię organu właściwego do wydania przedmiotowej decyzji potwierdzającą brak konieczności jej uzyskania).

  4. Mapa do celów projektowych dla obszaru objętego dokumentacją (1egz. z klauzulą dla Zamawiającego + egzemplarze dla potrzeb projektowania + wersja elektroniczna).

  5. Dokumentacja geotechniczna (jeśli będzie wymagana).

  6. Projekty budowlane zgodne z przepisami Prawa budowlanego, spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935, ze zm.) oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.), zawierające informację BIOZ, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót (w liczbie 2 zatwierdzonych egzemplarzy oraz 1 kopi z zatwierdzonej dokumentacji).

  7. Przedmiary robót, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, przedmiar robót powinien zawierać szczegółowe wyliczenie robót z podaniem poszczególnych odcinków robót, których dotyczą, odnosić się do opisanych w dokumentacji punktów, tak, aby posiadał formę, która będzie można w prosty sposób zweryfikować (w liczbie 2 egzemplarzy).

  8. Kosztorysy inwestorskie, który należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1389) (w liczbie 2 egzemplarzy).

  9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów (w liczbie 2 egzemplarzy).

 

 1. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 1. opracowania dokumentacji - do 31.01.2020 r.

 2. uzyskanie pozwolenia na budowę - do 29.05.2020 r.

 

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 1. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 1. Zdolność techniczna lub zawodowa:

Weryfikacja spełniania tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe realizowane zamówienia.

 1. Doświadczenie:

Wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat, co najmniej jednego zamówienia o charakterze podobnym do niniejszego zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy kanalizacji lub wodociągu o długości min. 0,5 km, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania w formie referencji. Zamawiający nie dopuszcza korzystania przez Wykonawcę z doświadczenia innych podmiotów.

 1. Kwalifikacje zawodowe:

Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy:

co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

 1. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE KONKURSOWEJ:

 1. Formularz oferty – załącznik nr 1.

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działania wykonawcy odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.

 3. Referencje potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w ofercie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w ofercie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania referencji, o których mowa w zdaniu pierwszym.

 4. Kopia uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych osoby przyjmującej obowiązki projektanta.

 5. Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające członkostwo w tej izbie osoby przyjmującej obowiązki projektanta, zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. z 2016 r. poz. 1725).

 

 1. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożona ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wymagania podstawowe.

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedna cenę. Należy określić cenę netto i brutto.

 2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia). Oznacza to iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (cych) status prawny Wykonawcy (ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy (ów) upoważnionych jest kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wskazane osoby.

 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000, pok. 102 (sekretariat) do dnia 07.05.2019 r. do godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Urząd Gminy w Istebnej

43-470 Istebna 1000

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYSIÓŁKU KADŁUBY I MATYSKA W KONIAKOWIE”

 

Nie otwierać przed dniem 7 maja 2019 r. przed godz. 1000

 

 

Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 w pokoju nr 001 (salka posiedzeń) w dniu 07.05.2019 r. o godzinie 1015.

 

 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena za opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie.

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe

Max ilość pkt.

1.

Cena (C)

100

100

 

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzymana zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Px(C) =Cmin / C x * Max (C)

 

Px(C) – ilość punktów jakie otrzymała oferta “x” za kryterium “cena”

C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i narzuconych ofert

Cx – cena oferty ”x”

Max (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „cena”

 

 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

 2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą jest Pan Grzegorz KLIŚ, email: inwestycje@ug.istebna.pl, tel. 33 855 65 00 (wew. 46)

 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.

 

 

 1. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający w formie pisemnej udzieli Wykonawcy zamówienia.

 

 1. UWAGI

W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych oferty. Zamawiający poprawia w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie,

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym zaproszeniem do składania ofert, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 tel. +48 33 855-65-00,

 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000, kontakt: IOD@istebna.eu,

 3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn: Opracowanie dokumentacji – Budowy kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie, prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 uPzp – zamówień o wartości nie przekraczającej 30.000 EURO.

 4. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy;

 5. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 6. wykonawca posiada:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

______________________________

Zamawiający

Załączniki:

 1. Wzór formularza ofertowego.

 2. Projekt Umowy.

 3. Mapa zasadnicza w skali 1:1000 z naniesioną lokalizacja planowanej kanalizacji, przepompowni oraz budynków podłączanych.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Siąkała
Data publikacji:29.04.2019 13:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mariusz Siąkała
Data aktualizacji:14.05.2019 15:26