Polska-Istebna: Usługi związane z odpadami
2019/S 095-230051
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina IstebnaIstebna 1000Istebna43-470PolskaOsoba do kontaktów: Mirosław KawulokTel.: +48 338556500E-mail: inwestycje@ug.istebna.pl Faks: +48 338556500Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.istebna.eu
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: https://istebna.bip.info.pl/kontakt.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną zapośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Numer referencyjny: GR.271.1.7.2019
II.1.2)
Główny kod CPV
90500000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej odbiór i zagospodarowanie odpadówkomunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych w Gminie Istebna. Na obszar Gminy składająsię następujące sołectwa: Istebna, Jaworzynka, Koniaków. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnychbędzie realizowane w okresie od podpisania Umowy do 31.12.2019 r. Szacunkowa ilość odpadów objętychusługą w okresie realizacji zamówienia 1052 Mg, ilość mieszkańców objętych usługą ok. 12156. Szczegółowyopis zamówienia określa SIWZ.
Postępowanie prowadzone będzie w tzw. „procedurze odwróconej” o której mowa w art 24aa ustawy - Prawozamówień publicznych.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90514000
90533000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Istebna
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej odbiór i zagospodarowanie odpadówkomunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w Gminie Istebna. Na obszarGminy składają się następujące sołectwa: Istebna, Jaworzynka, Koniaków. Szczegółowe dane charakteryzującezamówienie.
1.1 Powierzchnia Gminy Istebna wynosi – 8 425 ha,
1.2 Orientacyjna łączna długość dróg, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i zakładowych w Gminie Istebna– ok. 215 km,
1.3 Liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Istebna – 12 156 osoby, w tym:
— w zabudowie wielolokalowej – 420 osoby,
— w zabudowie jednorodzinnej – 11 736 osoby.
1.4 Liczba budynków jednorodzinnych – 2872 szt,
1.5 Liczba budynków wielolokalowych – 22 szt,
W trakcie trwania zamówienia przewiduje się wzrost liczby gospodarstw w zabudowie jednorodzinnej o ok. 15szt.
2. Przewidywana ilość odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych z terenu GminyIstebna w czasie obowiązywania Umowy wynosić będą:
— Łączna ilość odpadów około 1052 Mg,
— segregowane około – 40 Mg/m-c, 240 Mg w okresie realizacji zamówienia,
— niesegregowane około – 60 Mg/m-c, 360 Mg w okresie realizacji zamówienia,
— popiół około – 45 Mg/m-c, 270 Mg w okresie realizacji zamówienia,
— odpady wielkogabarytowe oraz opony na około – 100 Mg – w okresie realizacji zamówienia,
— elektrozłom około – 2 Mg – w okresie realizacji zamówienia,
— odpady biodegradowalne około – 70 Mg – w okresie realizacji zamówienia,
— odpady budowlane i rozbiórkowe – 10 Mg – w okresie realizacji zamówienia – (punkt selektywnego zbieraniaodpadów komunalnych).
3. Odpady segregowane poza określonymi terminami będą przez właściciela posesji, odwożone do punktuselektywnej zbiórki odpadów. Szczegółowy opis zamówienia określa SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) -zgodnie z zapisem działu 15 SIWZ. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejsząofertę, do złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenianależytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 2 % maksymalnej ceny ofertowej brutto.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności:
1) aktualny na dzień składania ofert wpis z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
2) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane przez właściwyorgan,
3) aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonyprzez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, każdy wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie zobowiązanyjest do złożenia w postaci elektronicznej Jednolitego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), który stanowi wstępnepotwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżejoceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przekazania wezwania, następującychdokumentów(aktualnych na dzień ich złożenia):
1) aktualny na dzień składania ofert wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Istebna prowadzonego przez WójtaGminy Istebna, o którym mowa w art. 9 b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2) dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia(np. kopia formularza rejestrowego oraz aktualizacyjnego), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiskaz dnia 13.12.2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza owykreśleniu z rejestru, oraz zaświadczenie o nadaniu indywidualnego numeru rejestrowego oraz aktywacjiindywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami);
3) dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do zbierania odpadów w postaci zużytego sprzętuelektrycznego i elektronicznego objętych przedmiotem zamówienia (np. kopia formularza rejestrowego orazaktualizacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13.12.2017 r. w sprawie wzorówformularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru, oraz zaświadczenieo nadaniu indywidualnego numeru rejestrowego oraz aktywacji indywidualnego konta w Bazie danych oproduktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami);
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowewykonanie przedmiotu zamówienia to znaczy:
1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 90 000,00 PLN (słownie:dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
2) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanejz przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżejoceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przekazania wezwania, następującychdokumentów(aktualnych na dzień ich złożenia):
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokośćposiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów,o których mowa w niniejszym tiret zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, októrych mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp,
2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przezzamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przezzamawiającego dokumentów, o których mowa w niniejszym tiret zamawiający dopuszcza złożenie przezwykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.
W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość wzłotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie ZamówieńPublicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia,w którym NBP opublikuje ww. informacje.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca, musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie lub nadal wykonuje należycie conajmniej:
1) jedną usługę obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (zmieszanych i zbieranychselektywnie) o łącznej wartości wykonanych usług nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto. (załącznik nr 5 doSIWZ wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie).
Dowodami są tutaj: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługazostała wykonana albo nadal jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterzewykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeńokresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należytewykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować:
1) w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisamiustawy o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczegółowymi, w ilości:
a) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (worki) co najmniej dwa samochody „osiatkowane” lubzabudowane w sposób gwarantujący zbieranie tego typu odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych zpojemników o pojemności 1 100 litrów,
c) do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych co najmniej 2 pojazdy specjalistyczne Typ śmieciarka doodbioru odpadów z pojemników (w tym jedna śmieciarka małogabarytowa przystosowana do odbioru odpadówz posesji o utrudnionym dojeździe),
d) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
e) do wywozu kontenerów o pojemności 5 000 do 10 000 litrów: 1 samochód o ładowności powyżej 3,5 Mg (zhakowym urządzeniem podnoszącym). Zamawiający dopuszcza wyposażenie samochodu w inne urządzeniaspełniające tą samą funkcję,
Uwaga:
Łącznie Wykonawca powinien dysponować co najmniej 7 pojazdami, które spełniają poziom emisji spalin conajmniej EURO 4 oraz wskazać je w wykazie urządzeń technicznych (załącznik nr 6 do SIWZ).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżejoceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przekazania wezwania, następującychdokumentów(aktualnych na dzień ich złożenia)
1) wykaz usług wykonanych, sporządzony przez Wykonawcę według załącznika nr 5 do SIWZ,
2) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz zinformacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści załącznika nr 6 do SIWZ,
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy Pzp zostaniezawarta umowa zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej specyfikacji. Zawarcie umowy nastąpi w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawcadostarczy Zamawiającemu dokumenty wyszczególnione w dziale 22 SIWZ pkt. 2.1 do 2.8
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 21/06/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy Istebna Istebna, 43-470 Istebna 1000, POLSKA - sala sesyjna001.
Otwarcie ofert dokona powołana przez Kierownika Zamawiającego Komisja Przetargowa.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje wynikające z art. 86 ust 4 ustawy – Prawozamówieńpublicznych oraz zamieści na swojej stronie internetowej stosowne informacje w tym zakresie.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Wrzesień 2019
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wykluczy z postępowanie o udzielenia zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodząokoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz z art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp,
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupykapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcamoże przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji wpostępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wezwiewykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni od datyprzekazania wezwania, następujących dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniana podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalegaz opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lubinnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowymw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalegaz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na Ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłat tych należności.
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne,
7) oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 1445),
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tegosamego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż20 % wartości zamówienia podstawowego.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa izba Odwoławczaul. Postępu 17a Warszawa 02-676
PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugiealbo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronieinternetowej,
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2019

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Podmiot udostępniający informację:43 - 470 Istebna 1000
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Data publikacji:17.05.2019 13:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kawulok
Data aktualizacji:20.08.2019 11:56