Istebna, 28 maja 2019 r.

 

 

SA.3025.2.1.2019

           

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Gmina Istebna zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie: „Zakup 20 kompletów: stoliki  z ławeczkami” realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego we wsi Koniaków.

 

  1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Istebna

43-470 Istebna 1000

NIP 5482676134,

Tel (33)8556500, www.istebna.eu, urzad@ug.istebna.eu

 

  1. TRYB

Postępowanie prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), na podstawie art.4 pkt 8 tejże ustawy.

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferta cenowa dotyczy realizacji zamówienia 20 kompletów (stół cateringowy piknikowy składany + 2 ławki)  wg specyfikacji:

Stół i ławki wykonane z drewna sosnowego zabezpieczone poprzez pokrycie lakierem bezbarwnym (lub innym kolorem uzgodnionym z Zamawiającym w przypadku wyboru oferty) w celu zabezpieczenia przed działaniem czynników zewnętrznych. Dodatkową funkcjonalność zapewnia system składanych nóg zarówno w przypadku stołu jak i ławek co ułatwia przechowywanie kompletów poza sezonem.

Wymiary rozłożonego stołu:

- 220 cm długość,

- 60 cm szerokość,

- 78 cm wysokość  do górnej części blatu,

- 28 – 30 cm grubość blatów,

- stelaż metalowy malowany na proszkowo pomalowany w kolorze (uzgodnionym z Zamawiającym  
  w razie wyłonienia oferty),  zastosowanie wzmocnionych stelaży, (kątownik hutniczy lub  

  zimnogięty) grubość 3   mm,

- ukrycie śrub mocujących, powierzchnia stołu bez widocznych śrub,

- zamek stelaża mocowany czterema śrubami,

- blokada przed złożeniem,

Wymiary rozłożonej ławki:

- 220 cm długość,

- 28 cm szerokość,

- 45 – 48 wysokość do górnej części blatu,

- stelaż metalowy malowany na proszkowo pomalowany w kolorze (uzgodnionym z Zamawiającym

  w razie wyłonienia oferty),  zastosowanie wzmocnionych stelaży, (kątownik hutniczy lub
  zimnogięty) grubość 3 mm,

- ukrycie śrub mocujących, powierzchnia ławeczki bez widocznych śrub,

- zamek stelaża mocowany czterema śrubami,

- blokada przed złożeniem,

- 2 lata gwarancji,

- wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad stwierdzonych w okresie obejmowania

   gwarancji,

- wykonawca dostarczy zamówione akcesoria  do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Koniaków  
  Kosarzyska, 43-470 Koniaków 785,

- forma płatności: przelew 14 dni,

- Zamawiająca zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania

  przyczyny.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia oraz z zasadami sztuki budowlanej przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót dla najbliższego otoczenia.

 

  1. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 20 czerwca 2019 r.

 

  1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza  ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

2.Do formularza należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy oraz projekty proponowanych elementów przedmiotu zamówienia.

3.Oferta i wszystkie załączniki powinny być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym.

 

  1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000, sekretariat pokój 102 lub mailowo:   urzad@ug.istebna.pl,

2. Termin składania ofert: od 30 maja 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. do godziny 15.15.

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone po upływie terminu składania ofert.

4.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia.

 

     VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone, zawierające najkorzystniejszą cenę.

     VIII. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY

1.Do składania ofert zaproszeni są Wykonawcy, którzy:

a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego (m.in. dostawę)

2. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Joanna Kohut, Urząd Stanu Cywilnego tel. 697628853, adres mail: joanna.kohut@istebna.eu

 

 

Załączniki:

  1. formularz oferty

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Gmina Istebna zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie: "Zakup 20 kompletów: stoliki z ławeczkami" realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego we wsi Koniaków
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Kohut
Data publikacji:04.06.2019 09:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Kohut
Data aktualizacji:12.06.2019 15:04