Istebna, dnia 29 lipca 2019 r.

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

na zakup wraz z dostawą mundurów galowych wyjściowych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce Centrum i w Jaworzynce Zapasiekach w ramach zadania „Zakup mundurów galowych dla strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaworzynce Centrum i Jaworzynce Zapasiekach” - dofinansowania ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 2019

 

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

(t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) – bez jej zastosowania.

 

Zamawiający:

Gmina Istebna

43-470 Istebna 1000

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 20 szt. męskich mundurów galowych wyjściowych dla członków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce Centrum i w Jaworzynce Zapasiekach.

 

Szczegóły przedmiotu zamówienia:

 1. Strój galowy wyjściowy męski:

 1. mundur z gabardyny,

 2. koszula,

 3. czapka rogatywka,

 4. sznur do munduru,

 5. sznur do koszuli,

 6. krawat z haftem,

 7. pagony do koszuli,

 8. dystynkcje do munduru wyjściowego,

 9. dystynkcje do munduru wyjściowego do koszuli

 

 

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 21.08.2019 r.

 

 1. Osoba wyznaczona do kontaktu : Joanna Kohut tel. 33 8556500 wew. 42.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik 1 do zaproszenia.

 2. Do oferty muszą zostać załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu V niniejszej zaproszenia.

 3. W przypadku, gdyby oferent, jako załącznik do oferty, dołączył kopię dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę.

 4. Formularz oferty wraz z załącznikami musi zostać podpisany przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.

 5. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez oferenta.

 

 1. Dokumenty wymagane w ofercie.

 1. Formularz oferty– załącznik nr 1,

 2. Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy – załącznik nr 2,

 

 1. Oferty cenowe należy składać: osobiście lub przesyłką w siedzibie Zamawiającego (sekretariat UG Istebna, pok. 102), w terminie do dnia 12 sierpnia 2019 r. do godz. 15.15 z dopiskiem „Zakup mundurów galowych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce Centrum i w Jaworzynce Zapasiekach

 2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena -100%

1. Cena oferty powinna obejmować:

- wszystkie koszty związane z realizacją i odbiorem przedmiotu zamówienia.

- obowiązujący podatek VAT.

2. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w PLN.

 

 

W załączeniu:

 1. Formularz oferty,

 2. Projekt umowy,

 

 

 

 

 

.............................................................

Pieczęć i podpis Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup i dostawa mundurów galowych wyjściowych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce Centrum i w Jaworzynce Zapasiekach
Podmiot udostępniający informację:43 - 470 Istebna 1000
Informację opublikował:Teresa Łaszewska
Data publikacji:06.08.2019 12:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Kohut
Data aktualizacji:14.08.2019 15:21