STATUT

Sołectwa K o n i a k ó w

§ 1

1.       Sołectwo Koniaków /dalej:Sołectwo/ jest jednostką pomocniczą gminy Istebna.

2.       Teren Sołectwa obejmuje wieś Koniaków.

I.               Zakres i formy działania Sołectwa

§ 2

Do zakresu działań Sołectwa należy:

1/ zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw

   socjalno – bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu,

   wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

2/ kształtowanie właściwych stosunków współżycia mieszkańców,

3/ organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz

   miejsca zamieszkania, a zwłaszcza w zakresie opieki nad

   młodzieżą i jej wychowaniem, rozwijanie opieki zdrowotnej

   i pomocy społecznej, utrzymanie porządku, spokoju i czystości.

§ 3

     Sołectwo uczestniczy w podejmowaniu dotyczących go rozstrzygnięć w drodze opiniowania projektów:

1/ przepisów gminnych,

2/ planów zagospodarowania przestrzennego gminy,

3/ lokalizacji inwestycji przemysłowych, komunikacyjnych oraz

   działalności uciążliwej dla środowiska.

§ 4

     Sołectwo realizuje zakres działania, o którym mowa w § 2 i 3 poprzez:

1/ podejmowanie uchwał swoich organów kolegialnych mających za

   przedmiot wyrażenie opinii, przedstawienie wniosków

   lub deklarujących udział mieszkańców w pracach na rzecz gminy,

2/ współpracę z organami gminy w szczególności komisjami Rady

   Gminy oraz radnymi z terenu Sołectwa,

3/ podejmowanie bezpośrednich działań mających na celu:

   a/ kształtowanie właściwych stosunków współżycia mieszkańców,

   b/ organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na

      rzecz miejsca zamieszkania,

   c/ utrzymanie i poprawę porządku i estetyki, zwalczania

      patologii społecznych zwłaszcza pijaństwa, chuligaństwa

      i wandalizmu oraz uśmierzanie sporów sąsiedzkich.

II.           Organy Sołectwa

A.      Postanowienia ogólne

§ 5

1.      Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.

2.      Zebranie wiejskie tworzą wszyscy mieszkańcy Sołectwa mające czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

3.      Zebranie wiejskie może powoływać inne stałe lub doraźne organy

   Sołectwa /np. Komisje/, określając zakres ich działania.

§ 6

1.      Organem wykonawczym Sołectwa jest sołtys.

2.      Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

§ 7

     Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata. Kadencja organów powoływanych przez zebrania wiejskie kończy się najpóźniej

z upływem kadencji rady sołeckiej.

§ 8

     Działalność w organach sołectwa ma charakter społeczny.

§ 9

1.       Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.

2.       Wójt Gminy od zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje na sesję Rady Gminy do rozpatrzenia.

3.       O sposobie załatwienia spraw informuje się zebrania wiejskie lub sołtysa.

B.      Sołtys i Rada Sołecka

§ 10

     Do zadań sołtysa należy:

1/ przygotowanie i zwoływanie zebrań wiejskich oraz rady

   sołeckiej,

2/ wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,

3/ reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

4/ wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań w zakresie

   administracji publicznej,

5/ udział w posiedzeniach Wójta Gminy, w których rozpatruje się

   sprawy dotyczące sołectwa na zaproszenie Wójta.

§ 11

1.           Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała z radą sołecką. Rada sołecka składa się z 5 osób.

2.           Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa. Rada sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3.           Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy sołtys.

4.           Rada sołecka w szczególności:

1/ opracowuje projekty uchwały w sprawach będących przedmiotem

   rozpoatrywania przez zebranie,

2/ opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty

   programów pracy samorządu,

3/ organizuje wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,

4/ współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu

   wspólnej realizacji zadań,

5/ występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami

   dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów

   sołectwa i realizacji zadań samorządu,

6/ inicjowanie czynów społecznych.

C.      Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki

ważności w podejmowaniu uchwał

§ 12

1.      Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy

   sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin.

§ 13

Zebrania wiejskie zwołuje sołtys:

1/ z własnej inicjatywy,

2/ na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału

   w zebraniu,

3/ na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§ 14

1.         Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2.         Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty zwyczajowo.

3.         Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywać się w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 15

1.      Zebrania wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom.

2.      Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.

§ 16

1.       Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”.

2.       Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.

D.      Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej

§ 17

1.        Zebranie wiejskie na którym ma być dokonywany wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego i wyznacza przewodniczącego zebrania. Za zgodą Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenie zebrania można powierzyć radnemu.

2.        Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 18

1.         Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 50 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

2.         O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§ 19

1.         Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania.

2.         Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

3.         Do zadań komisji należy:

1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2/ przeprowadzenie głosowania,

3/ ustalenie wyników wyborów,

4/ ogłoszenie wyników wyborów,

5/ sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

4.         Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 20

     Sołtysem lub członkiem rady sołeckiej może być każdy

 mieszkaniec uprawniony do udziału w zebraniu wiejskim.

§ 21

     Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności

 przeprowadza się wybory członków do rady sołeckiej.

§ 22

     Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą

liczbę głosów.

§ 23

     Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu

 tajnym.

§ 24

     Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej może nastąpić przed upływem kadencji na podstawie uchwały zebrania wiejskiego podjętej większością ¾ głosów w obecności 100 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

     Mandat sołtysa lub rady sołeckiej wygasa w przypadku:

1/ śmierci,

2/ zrzeczenia się,

3/ utraty prawa wybieralności.

     Wójt Gminy zarządza wybory uzupełniające do organów samorządu

mieszkańców wsi.

D. Postanowienia końcowe

§ 25

     Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut Sołectwa Koniaków
Podmiot udostępniający informację:43-470 Istebna 1000
Informację opublikował:Piotr Gazurek
Data publikacji:08.07.2003 09:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Gazurek
Data aktualizacji:18.03.2010 13:29