Informacja Wójta Gminy Istebna w sprawie składania wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna na rok 2020.

Klub Sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może ubiegać się o dotację celową z budżetu tej jednostki na podstawie uchwały NR XXXII/264/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869). Klub ubiegający się o dotację musi spełniać następujące warunki: działa w formie stowarzyszenia, 50 % kadry zawodniczej zgłoszonej do rozgrywek zamieszkuje na terenie Gminy Istebna, ponadto klub posiada licencje przyznane przez właściwy Polski Związek Sportowy i bierze udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym, podejmujące indywidualną lub zbiorową rywalizację osób zmierzających, zwłaszcza w trakcie zawodów sportowych, do pokonania czasu, przestrzeni, przeszkód lub przeciwnika dodatkowo klub uczestniczy we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez Polski Związek Sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia. Trenerzy lub instruktorzy klubu posiadają licencję trenera lub instruktora uprawniającą do prowadzenia zajęć w zakresie sportu kwalifikowalnego.

Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z podaniem tytułu zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2019 r.  w sekretariacie Urzędu Gminy Istebna w godzinach pracy jednostki. Ofertę można również przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000.

Ofertę należy składać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/264/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna wraz z wymaganymi dokumentami.

W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia i nazwisk) oraz formuły "za zgodność z oryginałem" i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu na każdej stronie dokumentu.

Do oferty należy załączyć:

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,

- statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności wnioskodawcy (załączony tylko w przypadku gdy Urząd Gminy nie posiada takiego dokumentu lub w organizacji zaszły zmiany związane z wniesieniem zmian do statutu. Wtedy organizacja składa zmieniony, zatwierdzony statut)

W załączniku formularz oferty, sprawozdania oraz treść Uchwały NR XXXII/264/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:KONKURS DLA KLUBÓW SPORTOWYCH
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Edyta Jałowiczor
Data publikacji:01.10.2019 14:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Edyta Jałowiczor
Data aktualizacji:01.10.2019 14:50