RI.271.2.5.2019                                                                                                                Istebna, 02.10.2019

 

Dostawa węgla w sezonie grzewczym 2019/2020
na potrzeby Gminy Istebna

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

  1. Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż i dostawa paliwa w postaci węgla typu Eko groszek i typu Orzech do budynku UG Istebna i budynków komunalnych na ternie gminy Istebna. Dostawa powinna odbywać się partiami wg potrzeb Zamawiającego w okresie grzewczym 2019/2020 na podstawie zamówień w dniach i godzinach pracy Zamawiającego we wskazane przez niego miejsca na terenie Gminy Istebna, w ilościach każdorazowo określonych przez Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest „Sprzedaż węgla typu Eko groszek i węgla typu Orzech z dowozem i rozładunkiem na miejsce wskazane przez Zamawiającego:

25 ton Eko groszku dla budynku administracyjnego Istebna 1000,

15 ton Eko groszku dla budynku Istebna 859,

15 ton Eko groszku dla budynku Istebna 751,

20 ton Eko groszku dla budynku Jaworzynka 641,

15 ton węgla typu Orzech dla budynku Istebna 732,

co daje łącznie 75 ton Eko groszku oraz 15 ton węgla typu Orzech.

Węgiel typu Eko groszek o kaloryczności 27 kJ/kg, popiół 6%, spalanie 5%.

Węgiel typu Orzech o kaloryczności 28-30 kJ/kg.

Zamówienia będą składane telefonicznie, przesyłane faxem lub mailem (wybór należy do Wykonawcy) każdorazowo zawierając ilość zamawianego węgla. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć we własnym zakresie niezbędne narzędzia, urządzenia, materiały oraz środki transportowe potrzebne do prawidłowej realizacji dostaw objętych zakresem przedmiotowym niniejszego postępowania. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe w wyniku prowadzonej działalności.

Ze względu na ograniczoną nośność drogi dojazdowej – dostawa powinna być realizowana samochodami o ładowności do 20 ton.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych dostaw w zależności od warunków atmosferycznych, a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 8.10.2019 r. do 08.11.2020 r.

3. Kryteria oceny ofert:

  1. cena - 100%

Kryterium: „cena brutto”:

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny Zamawiający wezwie dostawców do złożenia ofert dodatkowych.

4. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 07.10.2019 r. w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 do godziny 12.00 w kopercie z napisem:

Zapytanie ofertowe
„Zakup i dostawa węgla w sezonie grzewczym 2019/2020
na potrzeby Gminy Istebna
”Nie otwierać przed dniem 07.10.2019 r. godz. 12.30."

Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

5. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte w dniu 07.10.2019 r. w siedzibie Zamawiającego, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000, o godzinie 12.30.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy;
  2. rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.

 

Sporządził:

Marcin Huć                                                                                     …………………………….

podpis Wójta Gminy Istebna

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa węgla w sezonie grzewczym 2019/2020 na potrzeby Gminy Istebna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Huć
Data publikacji:02.10.2019 15:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Marcin Huć
Data aktualizacji:11.10.2019 09:15