Istebna dnia: 10.10.2019r.

Nr sprawy: RI.271.2.11.2019              

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania pn: Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka”. Niniejsze zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – bez jej zastosowania.

 

Zamawiający:

Gmina Istebna

43-470 Istebna 1000

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka”.

 

Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

 1. Dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczną i warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów (dokumentacja znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://istebna.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6966&idmp=265&r=r);
 2. Zakres czynności określonych ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. i przepisami wykonawczymi do niej;
 3. Kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy, w tym:
  1. kontrola prawidłowości wystawiania faktury, zakresu prac i kwoty w zakresie zgodności z zawartą umową z Wykonawcą, w tym weryfikacja kosztorysów powykonawczych;
  2. sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót;
  3. dopilnowanie, by suma faktury nie przekroczyła kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy;
  4. rozliczenie końcowe inwestycji;
 4. Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy, odbiorze końcowym, przeglądach gwarancyjnych, i innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących przedmiotowego zadania;
 5. Uzgodnienie z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów), jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji;
 6. Weryfikowanie i zatwierdzanie Wykonawcy wszelkich źródeł pozyskiwania materiałów wbudowywanych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wszelkich dla nich koniecznych prób i testów;
 7. Wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej;
 8. Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz;
 9. Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, prefabrykatów, betonów do wszystkich elementów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowanie w umowie z Wykonawcą;
 10. Prowadzenie kontroli bieżącej wytwórni materiałów, prefabrykatów, betonów w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosownych metod wytworzenia, kontroli sposób składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowanie miejsc składowania po zakończeniu robót;
 11. Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami kontraktów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót;
 12. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach końcowych i przekazywanie ich do użytkowania;
 13. Dokonywanie odbioru końcowego – ostatecznego, odbiorów gwarancyjnych;
 14. Wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę;
 15. Kontrolowanie ilości i wartości prowadzonych robót oraz potwierdzanie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania;
 16. Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli;
 17. Uczestniczenie w uzupełnianiu i składaniu informacji, dodatkowych wyjaśnień związanych z realizacją Projektu do Instytucji Zarządzającej w przypadku wystąpienia takiej potrzeby;
 18. Udział w przeglądach gwarancyjnych prowadzonych zgodnie z warunkami umowy;
 19. Potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformułowane w umowie, dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a także w przepisach BHP i p/poż.;
 20. Zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu;
 21. Przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, warunkujących jednak zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższy zakres;
 22. Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe i uzupełniające po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego;
 23. Kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót;
 24. Stwierdzenie zakończenia robót, przeprowadzenie odbioru wewnętrznego robót z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, sporządzenie listy ewentualnych usterek i wyznaczenie czasu do ich usunięcia przez Wykonawcę;
 25. Wyznaczenie terminu odbioru końcowego robót i powiadamianie o tym wszystkich zainteresowanych stron;
 26. Dokonanie wraz z Zamawiającym odbioru usunięcia usterek, sporządzenie raportu usunięcia usterek, przedstawienie Zamawiającemu i Wykonawcy potwierdzenia zakończenia robót;
 27. W uzasadnionych przypadkach – niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych bądź zamiennych, przygotowanie do akceptacji Zamawiającego protokołu konieczności ich wykonania oraz sprawdzanie dokumentacji i kosztorysów na te roboty;
 28. Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych, zaistniałych problemach, nieprawidłowościach lub zakłóceniach na placu budowy, stwierdzonych wadach w okresie rękojmi, a także w okresie gwarancji oraz poświadczanie ich usunięcia;
 29. Pełna dyspozycyjność (na telefon) w godzinach pracy Urzędu Gminy, a w razie potrzeby (na wezwanie Zamawiającego) również w godzinach i dniach wolnych od pracy Urzędu.
 30. Prowadzenie cotygodniowych narad i sporządzanie protokołu z tych narad.

 

 

 1. Osoby wyznaczone do kontaktu :
 • Mirosław Kawulok tel. 33 8556500 wew. 46,

 

 1. Planowany termin wykonania robót budowlanych:  do 15.05.2020r.

   

 1. Warunki podmiotowe, które musi spełnić wykonawca składający ofertę:

Doświadczenie – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie nadzorował jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie, remoncie, drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości usługi nadzoru minimum 60.000,00 zł. brutto, i wartości wykonanych oraz odebranych robót wyniosła minimum 3.000.000,00 zł. brutto oraz załączyć dokument potwierdzający, że usługa została wykonana – wraz z potwierdzeniem należytego wykonania w formie referencji. Zamawiający nie dopuszcza korzystania przez Wykonawcę z doświadczenia innych podmiotów.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik 1 do niniejszej instrukcji.
 2. Do oferty muszą zostać załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu V niniejszej instrukcji.
 3. W przypadku, gdyby oferent, jako załącznik do oferty, dołączył kopię dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę.
 4. Formularz oferty wraz z załącznikami musi zostać podpisany przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
 5. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez oferenta.

 

 1. Dokumenty wymagane w ofercie.
  1. Formularz oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 1.
  2. Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy – załącznik nr 2.
  3. Referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówień wymienionych w ofercie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w ofercie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania referencji, o których mowa w zdaniu pierwszym.
  4. Umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum, jeżeli oferta składania jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

 1. Oferty cenowe należy składać: osobiście lub przesyłką w siedzibie Zamawiającego (sekretariat UG Istebna, pok. 102), w terminie do dnia 18.10.2019 r. do godz. 10.00. 

 

 1. Opis  sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena oferty powinna obejmować:

         - wszystkie koszty związane z realizacją i odbiorem przedmiotu zamówienia.

         - obowiązujący podatek VAT.

    2. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w PLN.

 

 

 1. Kryterium oceny oferty.

Przy wyborze oferty konkursowej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami ich znaczeniem:

 

                         Cena - 100 %- według wzoru 

 

        Cena oferty najkorzystniejszej  brutto

      -------------------------------------------  x 10 pkt. x 100 %

        Cena oferty badanej brutto

 

 

 1.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

1.    administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 tel. +48 33 855-65-00,

 

2.    dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000, kontakt: IOD@istebna.eu,

 

3.    dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RI.271.2.11.2019 dla w/w zadania, prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

 

4.    odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), dalej „ustawa Pzp";

 

5.    dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy;

 

6.    obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 

7.    w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 

8.    wykonawca posiada:

 

-     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 

-     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

 

-     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

 

-     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

9.    nie przysługuje Pani/Panu:

 

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

Istebna, dnia 10.10.2019 r.                                                                                                                                                                                                                               

 

          .............................................................     

                                                                                                                                 Pieczęć i podpis Zamawiającego

W załączeniu:

 1. Wzór formularza ofertowego.
 2. Projekt Umowy.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka”. Niniejsze zamówienie współfinansowanie jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Damian Łacek
Data publikacji:10.10.2019 12:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Damian Łacek
Informację aktualizował:Mirosław Kawulok
Data aktualizacji:28.10.2019 15:47