Zgodnie z art. 5 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Istebna zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 prowadzące działalność na terenie Gminy Istebna do konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Istebna na rok 2020.
 
Konsultacje trwać będą w okresie od 28.11.2019 r. do 08.12.2019 r.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać pisemnie na adres e-mailowy: urzad@ug.istebna.pl ( do wiadomości Edyta Jałowiczor) lub w sekretariacie Urzędu Gminy Istebna pok 102 w godzinach urzędowania w terminie do 08.12 2019 r.

Nie przedstawienie opinii w wyznaczonym czasie, określonym w niniejszym zawiadomieniu, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, który opublikowany zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Istebna.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje do projektu uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Istebna na rok 2020.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Edyta Jałowiczor
Data publikacji:28.11.2019 09:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Edyta Jałowiczor
Data aktualizacji:28.11.2019 12:43