RI.271.2.9.2020                                                                                                             Istebna, dnia 14 kwietnia 2020 r.

 

           

 

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

 

na wykonanie robót budowlanych związanych z  wykonaniem remontów obiektów mostowych Tokarzonka, Zagroń I we wsi Istebna oraz Maciejka we wsi Jaworzynka.

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm..) – bez jej zastosowania.

 

Zamawiający:

Gmina Istebna

43-470 Istebna 1000

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem obiektów mostowych Tokarzonka i Zagroń I we wsi Istebna oraz Maciejka we wsi Jaworzynka.

 

Zakres robót do wykonania przewiduje:

Szczegółowy zakres prac przedstawia przedmiar robót, który jest załącznikiem do zaproszenia.

 

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20 czerwca 2020 r.    

 

 1. Osoby wyznaczone do kontaktu :

Marek Łysek tel. 33 8556500 wew. 45.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik 1 do zaproszenia.
 2. Do oferty muszą zostać załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu VI niniejszej zaproszenia.
 3. W przypadku, gdyby oferent, jako załącznik do oferty, dołączył kopię dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę.
 4. Formularz oferty wraz z załącznikami musi zostać podpisany przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
 5. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez oferenta.

 

 1. Warunki podmiotowe, które musi spełnić wykonawca składający ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

 1. Dokumenty wymagane w ofercie.
  1. Formularz oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 1,
  2. Kosztorys ofertowy (uproszczony) sporządzony, wyceniony zgodnie z  przedmiarem robót, stanowiący załącznik nr 2.

 

Oferty cenowe należy składać: osobiście lub przesyłką w siedzibie Zamawiającego (sekretariat UG Istebna, pok. 102), w terminie do dnia 23 kwietnia 2020 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Wykonanie remontów obiektów mostowych Tokarzonka, Zagroń I we wsi Istebna oraz Maciejka we wsi Jaworzynka.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Opis  sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena -100%

1. Cena oferty powinna obejmować:

 • wszystkie koszty związane z realizacją i odbiorem przedmiotu zamówienia.
 • obowiązujący podatek VAT.

    2. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w PLN.

                                     

 1. Inne:
  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (bez podania przyczyny) niewybrania żadnej oferty.
  2. Zamawiający na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do niniejszego zlecenia

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) przekazujemy następujące informacje:

Administrator danych, dane kontaktowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Istebna realizujący swoje zadania za pomocą Urzędu Gminy w Istebnej, który jest aparatem pomocniczym w realizacji zadań Wójta, Gminy oraz Rady Gminy jako organów administracji publicznej. Kontakt do administratora: 43-470 Istebna 1000, tel.: +48 33 855 65 00, e‑mail: urzad@istebna.eu Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: pisemnie na adres Urzędu Gminy Istebna: 43-470 Istebna 1000 lub na adres e-mail: iod@istebna.eu .

W zależności od kontekstu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane w oparciu o podstawy prawne podane poniżej. Wybrany kontekst przetwarzania warunkuje, obowiązek lub dobrowolność podania danych, cele przetwarzania oraz okres przetwarzania danych osobowych.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

art. 9 ust. 2 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

art. 9 ust. 2 lit. g) RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

 • Przetwarzanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa ciążących na administratorze jako jednostce samorządu gminnego.
 • Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od zainteresowanych, stron postępowania lub z rejestrów publicznych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 • Cel przetwarzania danych: realizacja obowiązków administratora wynikających w szczególności  z:

ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,

ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, oraz

szczegółowych przepisów prawa zawartych w dokumentacji związanej z postępowaniem administracyjnym.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 • Podanie danych jest dobrowolne, natomiast w przypadku odmowy podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 • Cel przetwarzania danych: przygotowanie umowy, zawarcie umowy, realizacja umowy.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 • Podanie danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie wynika z oddzielnie wyrażonych zgód.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w zgodzie lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Każdą zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie bez konsekwencji składając stosowną deklarację w sposób przewidziany w samej zgodzie. 

 

Przekazywanie danych.

W zależności od kontekstu Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

 1. organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań ustawowych, statutowych, powierzonych Administratorowi;
 2. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy;
 3. podmiotom współrealizującym projekty społeczne dofinansowane ze środków zewnętrznych, realizowane przez Urząd Gminy, w zakresie wynikającym ze specyfiki działań objętych finansowaniem.
 4. podmiotom, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe.

W zależności od kontekstu posiadają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia lub przeniesienia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, otrzymywania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

Wniosek z żądaniem realizacji przysługujących praw należy kierować pisemnie na adres Administratora danych.

Jeżeli przekazane informacje są niezrozumiałe lub oczekują Państwo uszczegółowienia informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w tym przysługujących praw, podstaw prawnych przetwarzania danych czy też okresu ich przetwarzania przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora danych wyjaśnień w tym zakresie (art.12 RODO).

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie.

W trakcie przetwarzania danych osobowych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie remontu obiektów mostowych Tokarzonka, Zagroń I oraz Maciejka
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marek Łysek
Data publikacji:15.04.2020 08:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Marek Łysek
Data aktualizacji:28.04.2020 11:43