Ogłoszenie nr 539548-N-2020 z dnia 2020-05-18 r.
 
Urząd Gminy w Istebnej: Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Istebna.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Istebnej, krajowy numer identyfikacyjny 54514200010000, ul. Istebna  1000 , 43-470  Istebna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 8556500 w. 39, , e-mail inwestycje@istebna.eu, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.istebna.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.istebna.bip.info.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.istebna.bip.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 (skrzynka podawcza)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
Numer referencyjny: RI.271.1.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie” obejmujący między innymi: a) Prowadzenie pełnego wielobranżowego kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad całością realizacji inwestycji określonej w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego, b) Pełnienie wszystkich obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikających z art. 25, 26, 27 ustawy Prawo budowlane. c) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami zgodnie z pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem na realizację robót budowlanych, d) Organizacja i koordynacja prowadzonych robót, e) Zarządzaniu inwestycją, f) Przygotowaniu rozliczenia końcowego, g) Pełnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi dla zrealizowanych robót budowlanych. h) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, SIWZ, projekt umowy. Wszystkie dokumenty są nawzajem uzupełniające się. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, niniejszą specyfikacją oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71310000-4
79110000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2021-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli: 1. Wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - min 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości robót co najmniej 2 500 000,00 zł brutto lub o przepustowości co najmniej 100 m3/d. UWAGA: Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy warunek, o którym mowa wyżej musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. 2. Zamawiający wymaga żeby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia minimum jedną osobę w każdej z niżej wymienionych w pkt od a) do h) specjalności posiadającą uprawnienia/kwalifikacje: a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Koordynator Zespołu) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający następujące kwalifikacje: • *uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • #doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację w tym rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków o wartości robót co najmniej 2 500 000,00 zł brutto lub o przepustowości co najmniej 100 m3/d. b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający następujące kwalifikacje: • *uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • #doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub modernizację sieci kanalizacyjnej metodą wykopową i bezwykopową o wartości robót co najmniej 100 000,00 zł. c) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający następujące kwalifikacje: • *uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • #doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-budowlanych lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków o wartości robót co najmniej 2 500 000,00 zł brutto lub o przepustowości co najmniej 100 m3/d. d) Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej i AKPiA – posiadający następujące kwalifikacje: • *uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • #doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę sieci kabli zewnętrznych, instalacji technologicznych wewnętrznych lub zewnętrznych, automatyki i układów AKPiA podczas modernizacji, rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o wartości robót na co najmniej 500 000,00 zł brutto. e) Inspektora nadzoru w specjalności drogowej – posiadający następujące kwalifikacje: • *uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • #doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę lub remont drogi podczas remontu lub przebudowy drogi o wartości robót na co najmniej 150 000,00 zł brutto. f) Specjalistę ds. Technologicznych (technolog oczyszczalni ścieków) – posiadający następujące kwalifikacje: • *wykształcenie wyższe techniczne, • #doświadczenie zawodowe jako technolog robót z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w tym doświadczenie w zakresie prac związanych z technologią oczyszczalnia ścieków, w tym doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej dwoma rozruchami mechaniczno-biologicznymi oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 100 m3/d. g) Ekspert ds. rozliczeń: • *kwalifikacje i wykształcenie: wykształcenie wyższe lub średnie techniczne lub ekonomiczne. • #doświadczenie zawodowe: min. 5-letnie doświadczenie w rozliczaniu inwestycji, w tym minimum dwóch projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. h) Radca Prawny/adwokat: • # doświadczenie zawodowe: min. 3-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa w obszarze zamówień publicznych, prawidłowości realizacji umów zawierających zewnętrzne źródła finansowania. UWAGA: * Osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, muszą posiadać wymagane uprawnienia, określone szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub równoważne tzn. odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220 z późn. zm). UWAGA: # Przez doświadczenie zawodowe (liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z późn. zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. Oznacza to, że doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata pracy zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesięcy. Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne, tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość skierowania do realizacji zamówienia osób posiadającego max. dwa rodzaje wymaganych uprawnień/kwalifikacji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert . 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowalnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2. Oświadczenia, o których mowa w rozdziale V pkt 1.1, 1.2, 1.3 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i 4 do SIWZ 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik (zgodnie z rozdziałem IV ust. 9 SIWZ). Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu je ustanawiającego, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę, 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale V pkt 1.4 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego – według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 6 000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania z ofertą, pod rygorem odrzucenia oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Koordynator Zespołu) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, które przewidziane zostały w ust. 4, w przypadku o którym mowa w art. 144 ustawy Pzp, zmiany są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany wynikają z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu jest nieważna. 3. Zmiana zapisów Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 4. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków: 1) Wprowadzenia przez podmioty dofinansowujące zmian w umowie o dofinansowanie projektu, mających wpływ na realizację umowy Wykonawcy; 2) Zmiany w obowiązujących przepisach prawa, w tym zmiany podatku VAT; 3) Zmiany terminu wykonania umowy i wartości wynagrodzenia, pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy: a) realizowane jest zamówienie dodatkowe lub zamienne, b) podpisany został z Wykonawcą robót budowlanych aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót budowlanych z powodu wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych mających wpływ na termin realizacji zamówienia na roboty budowlane. c) w przypadku wystąpienia wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi; Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań; d) ograniczony został zakres robót budowlanych. Wówczas całkowite wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyliczone na podstawie procentowego wykonania finansowego umowy na roboty, potwierdzonego przyjętymi dokumentami i wystawionymi zgodnie z umową i będzie stanowiło taki procent wynagrodzenia brutto podanego w Formularzu ofertowym, jaki procent zakresu finansowego robót rzeczywiście wykonał Wykonawca robót. e) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ea) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji niniejszej Umowy (do faktur wystawianych przez Wykonawcę zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w chwili wystawienia faktury zgodnie z niniejszą Umową). Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. eb) w przypadku ustawowej zmiany: - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. - zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. (Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku okoliczności o którym mowa w ppkt eb), będzie możliwa nie wcześniej, niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zmiana ta będzie miała znaczący wpływ na koszty wykonania zamówienia. W celu dokonania przedmiotowej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wniosek z prośbą o zmianę wynagrodzenia, szczegółowo uzasadniony stosowną kalkulacją. Zaakceptowana zmiana wiąże się ze zmianą w umowie pozostałych zapisów dotyczących wynagrodzenia.) ec) W przypadku przerwania/ odstąpienia od umowy na roboty budowlane. Wykonawca nie otrzyma wówczas wynagrodzenia ryczałtowego w pełnej wysokości, a całkowite wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyliczone na podstawie procentowego wykonania finansowego umowy na roboty, potwierdzonego przyjętymi dokumentami, wystawionymi zgodnie z umową na roboty i będzie stanowiło taki procent wynagrodzenia brutto podanego w Formularzu Cenowym, jaki procent zakresu finansowego robót rzeczywiście wykonał Wykonawca robót. Wynagrodzenie to zostanie jednak wypłacone dopiero po dokonaniu przez Wykonawcę rozliczenia umowy na roboty i wykonania szczegółowej inwentaryzacji wykonanych robót i po ostatecznym rozliczeniu zadania (zadań). 4) Zmiany składu zespołu Wykonawcy - zmiana taka może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy uzasadniony okolicznościami obiektywnie uniemożliwiającymi prowadzenie prac bez zmiany zespołu, takimi jak: śmierć, choroba, zakończenie zatrudnienia członka zespołu lub nienależyte wykonywanie usług przez członka zespołu, 5) Zmiany zakresu zamówienia, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - nie powodujące podwyższenia ceny i terminu wykonania zamówienia; 6) Zmiany Osób reprezentujących Strony w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, 7) Zmian teleadresowych Stron umowy, 8) W przypadkach zmian nieistotnych, niezależnie od ich wartości. 9) Zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy, wskazanych w ofercie Wykonawcy, w szczególności kierownika budowy. 5.Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-26, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Sposób obliczania punktów dla kryterium cena: MP – Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia MP=60 Otrzyma ją Wykonawca oferujący najniższą cenę. Pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru: Wartość punktowa WPC = Cena oferty najniższej brutto/Cena badanej oferty brutto x MP 2. Sposób obliczania punktów dla kryterium Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Koordynator Zespołu) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (który jest jednocześnie Koordynatorem Zespołu) (D) – 40 % (najkorzystniejsza spośród ofert może otrzymać maksymalnie 40 pkt. w tym kryterium). Zamawiający przyzna punkty za dodatkowo (z wyłączeniem wymaganego doświadczenia wynikającego z SIWZ) nadzorowaną inwestycję – zrealizowaną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert umowę, obejmującą swoim zakresem pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 200 m3/dobę. Ilość punktów za doświadczenie zostanie określona według następujących zasad: - 1 nadzorowana inwestycja– 10 pkt, - 2 nadzorowane inwestycje – 20 pkt, - 3 nadzorowanych inwestycji – 30 pkt, - 4 i więcej nadzorowanych inwestycji – 40 pkt. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów. Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
Podmiot udostępniający informację:43 - 470 Istebna 1000
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Data publikacji:18.05.2020 17:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kawulok
Data aktualizacji:03.06.2020 11:35