Istebna 08.06.2020 r.

RI.271.2.17.2020

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. PRZEBUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ KONIAKÓW - KOCZY ZAMEK”.

                

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Istebna

43-470 Istebna 1000

NIP 5482676134

Tel/fax 33 855-65-60 wew. 44

e-mail:  m.huc@istebna.eu

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z mapą do celów projektowych, specyfikacją techniczną, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i uzyskaniem wszystkich koniecznych uzgodnień i pozwoleń dla zadania pn. „Przebudowy wiaty przystankowej Koniaków - Koczy Zamek”. Orientacyjny zakres rozwiązań projektowych obejmuje budowę drewnianej wiaty przystankowej na działce 2733/3 w Koniakowie należącej do Gminy Istebna.

2. Szczegółowy opis planowanej wiaty przystankowej: drewniana, wymiary 1,3x4,6m na fundamencie z bloczków betonowych, fundament powyżej poziomu gruntu na gładko lub z dodatkową warstwą betonu zagęszczanego, ściany boczne przeszklone szkłem bezpiecznym lub pleksą, ściana tylna z boazerii świerkowej o grubości 22mm, 2-krotnie lakierowanej, konstrukcja ściany bocznej z belki o wymiarze 8x20 cm, podłoga z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 4cm, obrzeża betonowe, konstrukcja nośna belki 16x16cm, strop z belek 16x20cm, dach pokryty blachą z posypką, kąt nachylenia dachu 40º, folia paro-przepuszczalna.

3. Dodatkowe informacje zawiera koncepcja będąca załącznikiem nr 3 do niniejszej instrukcji.

 

IV. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 10.07.2020 r..


 

V. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE KONKURSOWEJ: 

 1. Formularz oferty – załącznik nr 1.

 2. Oświadczenie RODO – załącznik nr 2

 3. Referencje.

 4. Uprawnienia.

   

VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożona ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000, pok. 102 (sekretariat) do dnia 15.06.2020 r. do godz. 12:00. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesyłką w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Oferta na opracowanie dokumentacji przebudowy wiaty przystankowej Koniaków - Koczy Zamek.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 w pokoju nr 001 (salka posiedzeń) w dniu 15.06.2020 r. o godzinie 1215.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej instrukcji.

2. Do oferty muszą zostać dołączone wszystkie dokumenty wymagane w punkcie V instrukcji.

3. Formularz musi zostać podpisany przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.

4. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez oferenta.

VIII. Kryterium oceny oferty.

Przy wyborze oferty konkursowej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami ich znaczeniem:

                 Cena - 100 %- według wzoru 

        Cena oferty najkorzystniejszej  brutto

      -------------------------------------------  x 10 pkt. x 100 %

        Cena oferty badanej brutto

IX.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 tel. +48 33 855-65-00,

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000, kontakt: IOD@istebna.eu,

3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla w/w zadania, prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

4.dbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp";

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy;

6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą jest Pan Marcin Huć, email: m.huc@istebna.eu tel. 33 855 65 00 (wew. 44).


 


 

______________________________

                                                                                                                            Zamawiający

Załączniki:

 1. Wzór formularza ofertowego.

 2. Oświadczenie RODO.

 3. Koncepcja wiaty przystankowej.

 4. Projekt umowy.

 

Sporządził:

Podinspektor referatu RI Marcin Huć

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa wiaty przystankowej Koniaków - Koczy Zamek"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Huć
Data publikacji:08.06.2020 14:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marcin Huć
Informację aktualizował:Marcin Huć
Data aktualizacji:16.07.2020 09:34