OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA

W KATOWICACH

WOOŚ.442.1.2020.AB.1

z  23 czerwca 2020  

 

Działając na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony  Środowiska w Katowicach informuje, że strona polska przystąpiła do postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu pn.  „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 roku".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia o możliwości zapoznania się z wersją elektroniczną dokumentacji sprawy tj. powiadomieniem Ministerstwa Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej o dokumencie strategicznym, dostępnym na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach pod adresem www.bip.katowice.rdos.gov.pl w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia”.

Dokumentacja w sprawie dostępna jest również w formie elektronicznej na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska Republiki Słowackiej pod adresem:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-rozvoja-udrzatelneho-cestovneho-ruchu-do-roku-2030

Uwagi i wnioski można składać na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10

40-127 Katowice

sekretariat.katowice@rdos.gov.pl;  lub platformy ePUAP: /RDOSKAT/skrytka

w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Ministerstwo Środowiska Republiki Słowackiej. Uwagi i wnioski wniesione po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2020.AB.1 z 23 czerwca 2020
Podmiot udostępniający informację:43 - 470 Istebna 1000
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Data publikacji:01.07.2020 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kawulok
Data aktualizacji:01.07.2020 14:27