Polska-Istebna: Usługi związane z odpadami

2020/S 179-432405

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Istebna
Adres pocztowy: Istebna 1000
Miejscowość: Istebna
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-470
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Kawulok
E-mail: inwestycje@istebna.eu
Tel.: +48 338556500
Faks: +48 338556500

Adresy internetowe:

Główny adres: www.istebna.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://istebna.bip.info.pl/kontakt.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Istebna

Numer referencyjny: RI.271.1.14.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Istebna, pochodzących:

— od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

— z prowadzonego przez Zamawiającego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Istebna

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Istebna, pochodzących:

— od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

— z prowadzonego przez Zamawiającego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

3.1. Zamawiający informuje, że szacunkowa minimalna ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania w okresie realizacji niniejszego zamówienia z podziałem na frakcje wynosi:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 600 Mg,

— odpady wielkogabarytowe komunalne – 200 Mg,

— odpady budowlano-remontowe komunalne – 20 Mg,

— odpady biodegradowalne komunalne – 100 Mg,

— pozostałe odpady segregowane komunalne – 600 Mg,

— przeterminowane leki (20 01 31*, 20 01 32) – 0,20 Mg,

— popiół z palenisk domowych (ex 20 01 99) – 600 Mg,

— farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice (20 01 27*, 20 01 28) oraz oleje (20 01 25, 20 01 26*) – 0,10 Mg,

— inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*) – 3 Mg.

Zamawiający informuje, że przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres usług będzie większy niż określono w formularzu cenowym, Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 000 Mg,

— odpady wielkogabarytowe komunalne – 600 Mg,

— odpady budowlano-remontowe komunalne – 40 Mg,

— odpady biodegradowalne komunalne – 150 Mg,

— pozostałe odpady segregowane komunalne – 1 000 Mg,

— przeterminowane leki (20 01 31*, 20 01 32) – 0,50 Mg,

— popiół z palenisk domowych (ex 20 01 99) – 1 200 Mg,

— farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice (20 01 27*, 20 01 28) oraz oleje (20 01 25, 20 01 26*) – 1 Mg,

— inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*) – 12 Mg.

Warunki skorzystania z prawa opcji:

— skorzystanie ze zwiększenia zamówienia będzie uzależnione od bieżących potrzeb i jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może lecz nie musi skorzystać,

— Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy,

— zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego;

— Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, że szacunkowa minimalna ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania w okresie realizacji niniejszego zamówienia z podziałem na frakcje wynosi:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 600 Mg,

— odpady wielkogabarytowe komunalne – 200 Mg,

— odpady budowlano-remontowe komunalne – 20 Mg,

— odpady biodegradowalne komunalne – 100 Mg,

— pozostałe odpady segregowane komunalne – 600 Mg,

— przeterminowane leki (20 01 31*, 20 01 32) – 0,20 Mg,

— popiół z palenisk domowych (ex 20 01 99) – 600 Mg,

— farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice (20 01 27*, 20 01 28) oraz oleje (20 01 25, 20 01 26*) – 0,10 Mg,

— inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*) – 3 Mg.

Zamawiający informuje, że przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres usług będzie większy niż określono w formularzu cenowym, Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 000 Mg,

— odpady wielkogabarytowe komunalne – 600 Mg,

— odpady budowlano-remontowe komunalne – 40 Mg,

— odpady biodegradowalne komunalne – 150 Mg,

— pozostałe odpady segregowane komunalne – 1 000 Mg,

— przeterminowane leki (20 01 31*, 20 01 32) – 0,50 Mg,

— popiół z palenisk domowych (ex 20 01 99) – 1 200 Mg,

— farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice (20 01 27*, 20 01 28) oraz oleje (20 01 25, 20 01 26*) – 1 Mg,

— inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*) – 12 Mg.

Warunki skorzystania z prawa opcji:

— Skorzystanie ze zwiększenia zamówienia będzie uzależnione od bieżących potrzeb i jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może lecz nie musi skorzystać,

— Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy,

— Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,

— Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – zgodnie z zapisem działu 15 SIWZ. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, do złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5 % maksymalnej ceny ofertowej brutto.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności:

1) aktualny na dzień składania ofert wpis z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) wpis do rejestru,o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia.

Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, każdy Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie zobowiązany jest do złożenia w postaci elektronicznej jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ), który stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przekazania wezwania, następujących dokumentów:

1) aktualnego na dzień składania ofert wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, to znaczy:

1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 90 000,00 PLN. (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);

2) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przekazania wezwania, następujących dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia):

1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w niniejszym tiret, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp;

2) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w niniejszym tiret, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał należycie lub nadal wykonuje należycie co najmniej:

1) jedną usługę obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (zmieszanych i zbieranych selektywnie) o łącznej wartości wykonanych usług nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto (załącznik nr 6 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie).

Dowodami są tutaj: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana albo nadal jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować:

1) w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczegółowymi, w ilości co najmniej:

a) jeden pojazd do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (worki) „osiatkowany” lub zabudowany w sposób gwarantujący zbieranie tego typu odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b) jeden pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 1 100 litrów;

c) dwa pojazdy specjalistyczne – do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych typ śmieciarka do odbioru odpadów z pojemników (w tym jedna śmieciarka małogabarytowa przystosowana do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe);

d) jeden pojazd do wywozu kontenerów o pojemności 5 000 do 10 000 litrów: o ładowności powyżej 3,5 Mg (z hakowym urządzeniem podnoszącym). Zamawiający dopuszcza wyposażenie pojazdu w inne urządzenia spełniające tą samą funkcję.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przekazania wezwania, następujących dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia)

1) wykaz usług wykonanych, sporządzony przez Wykonawcę według załącznika nr 6 do SIWZ;

2) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści załącznika nr 7 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy Pzp, zostanie zawarta umowa zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. Zawarcie umowy nastąpi w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty wyszczególnione w dziale 22 SIWZ pkt 2.1 do 2.8.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy Istebna Istebna, 43-470 Istebna 1000, POLSKA – sala sesyjna 001.

Otwarcia ofert dokona powołana przez Kierownika Zamawiającego komisja przetargowa.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje wynikające z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamieści na swojej stronie internetowej stosowne informacje w tym zakresie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Wrzesień 2021.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wykluczy z postępowanie o udzielenia zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przekazania wezwania, następujących dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia):

1) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na Ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/09/2020

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Istebna
Podmiot udostępniający informację:43 - 470 Istebna 1000
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Data publikacji:15.09.2020 14:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kawulok
Data aktualizacji:31.12.2020 09:30