Urząd Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko:

 1. Pracownik ds. obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych (PSZOK)
  miejsce pracy: Gmina Istebna,  wieś Istebna- Tartak

Do zadań pracownika należy m.in:

 1. Obsługa firmy odbierającej  odpady od mieszkańców z Gminy Istebna  w zakresie ważenia samochodów przed odbiorem  odpadów od mieszkańców i po zakończeniu odbioru w danym dniu,
 2. Otwieranie i zamykanie w wyznaczonych dniach i godzinach terenu PSZOK- zgodnie z obowiązującym regulaminem  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów,
 3.  Prowadzenie ewidencji osób przyjeżdżających  oraz ich odpadów komunalnych dostarczonych na PSZOK,
 4.  Wskazywanie osobie dostarczającej odpady miejsca, w którym należy umieścić odpady,
 5.  Utrzymanie porządku i czystości na terenie PSZOK(zamiatanie, grabienie, koszenie, odśnieżanie),
 6.  Właściwe przygotowanie odpadów, z podziałem na odpowiednie kategorie, w celu dalszego ich transportu,
 7. Bieżący kontakt z firmą odbierającą odpady z PSZOK w zakresie podstawienia lub odbierania kontenerów na odpady,
 8. Bieżące zgłaszanie zauważonych naruszeń terenu PSZOK, tj. w zakresie uszkodzeń ogrodzenia, oświetlenia, monitoringu,
 9. Obsługa sytemu BDO (wpisywanie informacji w systemie BDO o kodach odpadów wraz określeniem ich ilości (masy) w celu wystawienia karty przekazania odpadów),
 10. Przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Termin zatrudnienia: umowa o pracę, zatrudnienie od grudzień 2020 r./ styczeń 2021r.
Wymagania : obywatelstwo polskie, wykształcenie średnie, umiejętność obsługi komputera
prawo jazdy kat. B, nieposzlakowana opinia. Kreatywność, dyspozycyjność, punktualność, rzetelność.

CV wraz z podpisanym oświadczeniem „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) należy przesyłać na adres email: karolina@istebna.eu  do dnia  20 listopada 2020r.

Szczegóły można uzyskać w Referacie Usług Komunalnych pod nr tel. 33/ 855 65 00 wew. 51.

Pouczenie o ochronie danych i wytyczne dla systemów i usług w zakresie zgodności RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy    95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000

e-mail: urzad@istebna.eu

 1. Administrator wyznaczył inspektora  ochrony danych osobowych:  kontakt: IOD@istebna.eu  
 2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem naboru na wolne stanowisko.
 3. Kandydat  posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Urząd Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko: Pracownik ds. obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych (PSZOK)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mirosław Książczyk
Data publikacji:20.10.2020 16:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Karolina Goryczka
Data aktualizacji:16.11.2020 15:10