Istebna, dnia 2 listopada 2020 r.

RI.6722.1.2020                                                                      

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Istebna

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Istebna Uchwały Nr XLI/325/2018 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w projektu planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Istebna 1000, 43-470 Istebna, w terminie do dnia 10 grudnia 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka wraz z prognozą oddziaływania ww. projektu planu na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Istebna, Istebna 1000, 43-470 Istebna, w godzinach pracy urzędu.

Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu ww. projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do dnia 10 grudnia 2020 r.:

 • w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Istebna, Istebna 1000, 43-470 Istebna,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: urzad@istebna.eu

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Istebna.

                                                                                               

                                                                                                Zastępca Wójta Gminy Istebna

                                                                                                mgr Ryszard Macura

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka

 

Administrator danych, dane kontaktowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Istebna   reprezentowany przez Wójta Gminy.  Kontakt do administratora: 43-300 Istebna, Istebna 1000, tel.: +48 855 65 00, e-mail: urzad@istebna.eu

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: pisemnie na adres Urząd Gminy w Istebnej lub na adres poczty elektronicznej: iod@istebna.eu

Podstawa prawna, obowiązek lub dobrowolność podania danych, cele przetwarzania oraz okres przetwarzania danych osobowych.

W zależności od zaistniałej sytuacji oraz kontekstu Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

art. 9 ust. 2 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

art. 9 ust. 2 lit. g) RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

 • Przetwarzanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa ciążących na administratorze jako jednostce samorządu gminnego.
 • Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od zainteresowanych, stron postępowania lub z rejestrów publicznych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 • Cel przetwarzania danych: realizacja obowiązków administratora wynikających  z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i z szczegółowych przepisów prawa zawartych w dokumencie, którego niniejsza klauzula dotyczy.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 • Podanie danych jest dobrowolne, natomiast w przypadku odmowy podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 • Cel przetwarzania danych: przygotowanie umowy, zawarcie umowy, realizacja umowy.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 • Podanie danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie wynika z oddzielnie wyrażonych zgód.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w zgodzie lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Każdą zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie bez konsekwencji składając stosowną deklarację w sposób przewidziany w samej zgodzie.

Przekazywanie danych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

 1. organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań ustawowych, statutowych, powierzonych Administratorowi;
 2. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy;
 3. podmiotom współrealizującym projekty społeczne dofinansowane ze środków zewnętrznych, realizowane przez Urząd Gminy, w zakresie wynikającym ze specyfiki działań objętych finansowaniem.
 4. podmiotom, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe.

Posiadają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia lub przeniesienia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, otrzymywania ich kopii,  ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie.\

W trakcie przetwarzania danych osobowych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Kukuczka
Data publikacji:02.11.2020 14:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Monika Kukuczka
Data aktualizacji:02.11.2020 14:53