Istebna, dnia 4 lutego 2021 r.

RI.6722.1.2021                                                                      

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Istebna

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Istebna Uchwały Nr XLI/324/2018 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w projektu planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Istebna 1000, 43-470 Istebna, w terminie do dnia 19 marca 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków wraz z prognozą oddziaływania ww. projektu planu na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Istebna, Istebna 1000, 43-470 Istebna, w godzinach pracy urzędu.

Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu ww. projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do dnia 19 marca 2021 r.:

  • w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Istebna, Istebna 1000, 43-470 Istebna,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: urzad@istebna.eu

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Istebna.

                                                                                                                     

                                                                                               Wójt Gminy Istebna

                                                                                                 mgr Łucja Michałek

 

 

       

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przystąpieniem do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Istebna reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą w Istebna 1000, 43-470 Istebna, telefon: 33 855 65 00, e-mail: urzad@istebna.eu

2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych Robert Hyla, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@istebna.eu

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i c, RODO w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zewnętrzni wykonawcy projektów dokumentów planistycznych realizujących zadania publiczne na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, wykonawca przedsiębiorstwo Terplan w Katowicach oraz operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  Prawo dostępu do informacji o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.;

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 w/w rozporządzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane dodatkowe: telefon, e-mail): 

1. Podając dane dodatkowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego wnioski/uwagi ze składającym wnioski/uwagi.

3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Kukuczka
Data publikacji:04.02.2021 13:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Monika Kukuczka
Data aktualizacji:04.02.2021 13:57